Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сајлар 4:1—49

МҮНДӘРИҸАТ

  • Кәһат оғулларынын хидмәти (1—20)

  • Һирсән оғулларынын хидмәти (21—28)

  • Мерар оғулларынын хидмәти (29—33)

  • Сијаһыја алынанларын үмуми сајы (34—49)

4  Јеһова Муса илә Һаруна деди:  «Лавилиләрдән олан Кәһат оғулларынын+ аиләләринә вә нәсилләринә ҝөрә сијаһысыны тутмаг лазымдыр.  Отуз+ јашдан әлли+ јашадәк оланлар, Һүзур чадырында хидмәт етмәјә тәјин олунанларын һамысы гејдә алынмалыдыр.+  Кәһат оғулларынын Һүзур чадырындакы хидмәти сон дәрәҹә мүгәддәсдир.+ Онларын хидмәти бундан ибарәтдир:  јола дүшмәк вахты ҝәләндә Һарун вә оғуллары аракәсмә пәрдәни чыхардыб+ Шәһадәт сандығынын+ үстүнә өртсүнләр.  Онун үстүндән суити дәрисиндән олан өртүк, онун да үстүндән мави өртүк салсынлар, сонра сандығын шүвүлләрини+ һалгалардан кечирсинләр.  Һүзур чөрәји үчүн олан масанын үстүнә мави өртүк салсынлар,+ үстүнә нимчәләри, ҹамлары, касалары вә шәраб тәгдимәси төкмәк үчүн олан долчалары гојсунлар;+ ҝүндәлик чөрәк тәгдимәси һәмишә масанын үстүндә олмалыдыр.+  Бүтүн бунларын үстүнү ал-гырмызы парча илә өртсүнләр, онун да үстүндән суити дәрисиндән олан өртүк салсынлар; масанын шүвүлләрини+ һалгалардан кечирсинләр.  Мави өртүк ҝөтүрүб чырагданын+, онун чырагларынын+, машаларынын, хәкәндазларынын+ вә чыраг јағы үчүн олан бүтүн габларын үстүнә өртсүнләр. 10  Онлар чырагданы вә онун бүтүн аваданлығыны суити дәрисиндән олан өртүјә бүкүб хәрәјә гојсунлар. 11  Һәмчинин гызыл гурбанҝаһын+ үстүнә мави өртүк салсынлар, онун да үстүндән суити дәрисиндән олан өртүк өртсүнләр вә шүвүлләри+ һалгалара тахсынлар. 12  Мүгәддәс мәканда истифадә етдикләри бүтүн аваданлыглары+ ҝөтүрүб мави өртүјә бүксүнләр, үстүндән дә суити дәрисиндән олан өртүк салыб хәрәјә гојсунлар. 13  Онлар гурбанҝаһын күлүнү тәмизләјиб+ үстүнү бәнөвшәји парча илә өртсүнләр. 14  Онун үстүнә гурбанҝаһын јанында хидмәт едәркән ишләдилән бүтүн аваданлығы — хәкәндазлары, јабалары, күрәкләри, ләјәнләри, гурбанҝаһын бүтүн аваданлығыны гојсунлар.+ Онларын үстүнә суити дәрисиндән олан өртүк салсынлар вә гурбанҝаһын шүвүлләрини+ һалгалара кечирсинләр. 15  Јола дүшмәк вахты ҝәләндә Һарунла оғуллары мүгәддәс мәканын әшјаларынын вә онун бүтүн аваданлығынын үстүнү өртүб+ гуртарандан сонра Кәһат оғуллары ҝәлиб ону дашысынлар.+ Анҹаг онлар мүгәддәс мәканын әшјаларына тохунмамалыдырлар, әкс һалда, өләҹәкләр.+ Кәһат оғуллары Һүзур чадырына аид олан бу шејләрә ҹавабдеһдирләр. 16  Каһин Һарунун оғлу Әлјазар+ чырагданын јағына,+ әтирли бухура,+ ҝүндәлик тахыл тәгдимәсинә вә мәсһ јағына+ ҹавабдеһдир. О, бүтүн Мүгәддәс чадыра вә онун ичиндәкиләрә: чадырын өзүнә вә онун аваданлығына бахмалыдыр». 17  Бундан сонра Јеһова Муса илә Һаруна белә деди: 18  «Гојмајын ки, кәһатлыларын тајфасы+ лавилиләрин ичиндән јох олуб ҝетсин. 19  Сон дәрәҹә мүгәддәс олан шејләрә јахынлашдыглары үчүн өлмәсинләр дејә, белә един:+ Һарунла оғуллары ҝәлиб һәр биринә тапшырыг вермәли вә нә дашыјаҹағыны сөјләмәлидир. 20  Онлар ичәри ҝирмәмәли вә ҝөзуҹу да олса мүгәддәс шејләрә бахмамалыдырлар, јохса өләҹәкләр».+ 21  Сонра Јеһова Мусаја деди: 22  «Һирсән оғулларыны+ нәсилләринә вә аиләләринә ҝөрә сијаһыја алмаг лазымдыр. 23  Отуз јашдан әлли јашадәк оланлар, Һүзур чадырында хидмәт етмәјә тәјин олунанларын һамысы гејдә алынмалыдыр. 24  Һирсәнлиләрин аиләләринин ҹавабдеһ олдуғу вә дашыјаҹаглары шејләр бунлардыр:+ 25  онлар Мүгәддәс чадырын алт өртүјүнү,+ Һүзур чадырыны, онун өртүјүнү вә ән үстдән салынан суити дәрисиндән олан өртүјү,+ Һүзур чадырынын ҝириш пәрдәсини,+ 26  һәјәтин парча чәпәрини+, Мүгәддәс чадыры вә гурбанҝаһы дөврәләјән һәјәтин ҝириш пәрдәсини+, ипләрини вә хидмәт заманы ишләдилән бүтүн аваданлыглары дашысынлар. Бу, онларын ишидир. 27  Һирсәнлиләрин+ бүтүн ишләринә вә дашыдыглары јүкләрә Һарунла оғуллары нәзарәт едәҹәкләр. Бүтүн бу шејләрә ҝөрә ҹавабдеһлији һирсәнлиләрин үзәринә гој. 28  Бу, Һирсән оғулларынын аиләләринин Һүзур чадырында иҹра етмәли олдуглары хидмәтдир.+ Онлар каһин Һарунун оғлу Исамарын+ рәһбәрлији алтында хидмәт едәҹәкләр. 29  Мерарын оғулларыны+ аиләләринә вә нәсилләринә ҝөрә сијаһыја ал. 30  Отуз јашдан әлли јашадәк оланлары, Һүзур чадырында хидмәт етмәјә тәјин олунанларын һамысыны гејдә ал. 31  Онларын Һүзур чадырындакы хидмәтинә бу шејләри дашымаг дахилдир:+ Мүгәддәс чадырын чәрчивәләрини+, шүвүлләри+, сүтунлары+, ојуглу алтлыглары,+ 32  һәјәтин дирәкләрини+, онларын ојуглу алтлыгларыны+, мыхлары+, ипләри, еләҹә дә бунларын бүтүн ләвазиматыны. Һәмчинин бунларла бағлы бүтүн ишләри ҝөрмәлидирләр. Һәр кәси адбаад чағырыб мүәјјән аваданлығы дашымаға ҹавабдеһ тәјин елә. 33  Мерар оғулларынын аиләләри+ каһин Һарунун оғлу Исамарын рәһбәрлији алтында Һүзур чадырында бу хидмәти иҹра етмәлидирләр».+ 34  Муса, Һарун вә иҹманын башчылары+ Кәһат оғулларыны+ аиләләринә вә нәсилләринә ҝөрә сијаһыја алды. 35  Отуз јашдан әлли јашадәк оланлар, Һүзур чадырында хидмәт етмәјә тәјин олунанларын һамысы гејдә алынды.+ 36  Аиләсинә ҝөрә сијаһыја алынанларын үмуми сајы 2750 нәфәр олду.+ 37  Бунлар Кәһат аиләсиндән сијаһыја алынанлар, Һүзур чадырында хидмәт едәнләр иди. Муса илә Һарун Јеһованын Муса васитәсилә вердији әмрә ҝөрә, онлары гејдә алды.+ 38  Һирсән оғуллары+ аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә гејдә алынды. 39  Отуз јашдан әлли јашадәк оланлар, Һүзур чадырында хидмәт етмәјә тәјин олунанларын һамысы гејдә алынды. 40  Аиләсинә вә нәслинә ҝөрә сијаһыја алынанларын үмуми сајы 2630 нәфәр олду.+ 41  Бунлар Һирсән оғулларынын аиләләриндән сијаһыја алынанлар, Һүзур чадырында хидмәт едәнләр иди. Муса илә Һарун Јеһованын әмрилә онлары гејдә алды.+ 42  Мерар оғуллары аиләләринә, нәсилләринә ҝөрә гејдә алынды. 43  Отуз јашдан әлли јашадәк оланлар, Һүзур чадырында хидмәт етмәјә тәјин олунанларын һамысы гејдә алынды.+ 44  Аиләсинә вә нәслинә ҝөрә сијаһыја алынанларын үмуми сајы 3200 нәфәр олду.+ 45  Бунлар Јеһованын Муса васитәсилә вердији әмрә ҝөрә, Муса илә Һарунун Мерар оғулларынын аиләләриндән сијаһыја алдыглары иди.+ 46  Муса, Һарун вә Исраилин башчылары бүтүн бу лавилиләри аиләсинә вә нәслинә ҝөрә гејдә алдылар. 47  Онларын јашы отуздан әллијә кими иди вә һамысы хидмәт етмәјә вә Һүзур чадыры илә бағлы әшјалары дашымаға тәјин олунмушдулар.+ 48  Сијаһыја алынанларын үмуми сајы 8580 нәфәр иди.+ 49  Онлар Јеһованын Муса васитәсилә вердији әмрә әсасән, һәр бири өз хидмәтинә, тәјинатына ҝөрә гејдә алынды. Јеһованын Мусаја әмр етдији кими, онлар гејдә алындылар.

Һашијәләр