Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 35:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Лавилиләрә верилән шәһәрләр (1—8)

  • Сығынаҹаг шәһәрләр (9—34)

35  Јеһова Әриһа јахынлығында, Иордан саһилиндәки Муаб чөллүјүндә+ Муса илә данышыб деди:  «Исраиллиләрә әмр ет ки, ирс алаҹаглары мүлкдән лавилиләрә шәһәрләр версинләр.+ О шәһәрләрин әтрафындакы отлаглары да онлара версинләр.+  Лавилиләр бу шәһәрләрдә јашајаҹаг, отлаглар исә мал-гараларыны отарыб сахламаг вә бүтүн башга һејванлары үчүн олаҹаг.  Лавилиләрә верәҹәјиниз шәһәрләрин әтрафындакы отлаглар һәр тәрәфдән шәһәр диварындан 1000 гулаҹ* узанмалыдыр.  Шәһәр ортада олмагла шәһәрин шәрг, ҹәнуб, гәрб вә шимал тәрәфиндә отлаглар үчүн 2000 гулаҹ өлчүн. Бу, онларын шәһәрләринин отлаглары олаҹаг.  Лавилиләрә верәҹәјиниз шәһәрләр адам өлдүрәнин гачыб сығынаҹағы 6 сығынаҹаг шәһәр,+ үстәҝәл, 42 башга шәһәр олаҹаг.  Онлара отлаглары илә бирликдә ҹәми 48 шәһәр вермәлисиниз.+  Лавилиләрә ајрылан шәһәрләр исраиллиләрин мүлкүндән ҝөтүрүлмәлидир,+ сајы чох оланлардан чох шәһәр, аз оланлардан аз шәһәр;+ һәр гәбилә алдығы мүлкә ҝөрә шәһәр вермәлидир».  Јеһова Мусаја деди: 10  «Исраиллиләрә белә де: “Иорданы кечиб Кәнан дијарына ҝирмәк үзрәсиниз.+ 11  Билмәдән адам өлдүрәнин сығынмасы үчүн әлверишли јерләрдә сығынаҹаг шәһәрләр ајырын.+ 12  Адам өлдүрән иҹма гаршысында мүһакимә едиләнәдәк өлдүрүлмәсин+ дејә, бу шәһәрләрә гачыб гисасчыдан ҝизләнә биләр.+ 13  Һәмин шәһәрләр, 6 сығынаҹаг шәһәр бу мәгсәдә хидмәт едәҹәк. 14  Шәһәрләрин үчү Иорданын бу тајында,+ үчү исә Кәнан дијарында+ олмалыдыр. Бунлар сығынаҹаг шәһәрләр олаҹаг. 15  Һәм исраиллиләрдән, һәм јаделлиләрдән+, һәм дә ҝәлмәләрдән кимсә билмәдән адам өлдүрәрсә, гачыб бу алты шәһәрдән биринә сығына биләр.+ 16  Амма кимсә кимисә дәмир аләтлә вуруб өлдүрүбсә, о, гатил сајылыр. Гатил һөкмән өлдүрүлмәлидир.+ 17  Әҝәр адамы дашла* вуруб өлдүрүбсә, о, гатил сајылыр. Гатил һөкмән өлдүрүлмәлидир. 18  Адамы тахта аләтлә* вуруб өлдүрүбсә, о, јенә дә гатил сајылыр. Гатил һөкмән өлдүрүлмәлидир. 19  Гатили өләнин интигамчысы өлдүрмәлидир. Ону һарада тутса өлдүрмәлидир. 20  Әҝәр адамы нифрәт етдији үчүн итәләјиб вә ја гәсдән она сары нә исә атыб,+ 21  јахуд нифрәт етдији үчүн әли илә вуруб өлдүрүбсә, о, һөкмән өлдүрүлмәлидир. О, гатилдир. Өләнин интигамчысы ону һарада тутса өлдүрмәлидир. 22  Әҝәр кимсә кимисә әдавәт бәсләдијинә ҝөрә дејил, тәсадүфән итәләјиб вә ја һеч бир гәрәзи олмадан она тәрәф нә исә атыб,+ 23  јахуд ҝөрмәјиб онун үстүнә әлиндән даш салыб өлдүрүбсә, әҝәр она дүшмән дејилдисә вә она зәрәр јетирмәк гәсдиндә олмајыбса, 24  иҹма әлиндән хәта чыхан адамла интигамчынын ишинә баханда бүтүн бунлары нәзәрә алараг һөкм чыхармалыдыр.+ 25  Иҹма адам өлдүрәни интигамчынын әлиндән гуртармалы вә сығындығы сығынаҹаг шәһәрә гајтармалыдыр. Һәмин адам мүгәддәс јағла мәсһ олунан+ баш каһин өләнәҹән орада јашамалыдыр. 26  Амма адам өлдүрән сығындығы шәһәрин һүдудларындан кәнара чыхар, 27  интигамчы да сығынаҹаг шәһәрдән кәнарда ону тутуб өлдүрәрсә, онун ганы батаҹаг. 28  Чүнки адам өлдүрән баш каһинин өлүмүнә гәдәр сығынаҹаг шәһәрдә јашамалыдыр. Баш каһинин өлүмүндән сонра исә өз јурдуна гајыда биләр.+ 29  Јашадығыныз һәр јердә сиз дә, бүтүн ҝәләҹәк нәсилләриниз дә бу ганунлар әсасында һөкм етмәлисиниз. 30  Адам өлдүрән кәс шаһидләрин+ ифадәси әсасында гатил билиниб өлдүрүлмәлидир.+ Лакин һеч ким бир нәфәрин шаһидлији илә өлдүрүлмәмәлидир. 31  Өлүмә лајиг гатил үчүн фидјә алмамалысыныз, о, һөкмән өлдүрүлмәлидир.+ 32  Һәмчинин сығынаҹаг шәһәрә гачан адамдан фидјә алыб она баш каһинин өлүмүндән әввәл јурдуна гајытмаға иҹазә вермәјин. 33  Јашадығыныз торпағы мурдарламајын, чүнки төкүлән ган торпағы мурдар едир.+ Торпаға төкүлән ган үчүн бу ганы төкән адамын ганындан башга һеч нә кәффарә ола билмәз.+ 34  Јашадығыныз мәмләкәти, Мәним дә мәскун олдуғум бу мәмләкәти мурдарламајын, чүнки Мән Јеһова Исраил халгынын арасында јашајырам”».+

Һашијәләр

Һәрфән: адам өлдүрә биләҹәк дашла.
Һәрфән: адам өлдүрә биләҹәк тахта аләтлә.