Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сајлар 27:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сәлөвһәдин гызлары (1—11)

  • Јушә Мусанын јеринә тәјин олунур (12—23)

27  Јусифин оғлу Мәнәссәнин аиләләриндән олан Сәлөвһәдин беш гызы вар иди.+ Сәлөвһәд Һәфәрин, Һәфәр Ҝиладын, Ҝилад Маһирин, Маһир исә Мәнәссәнин оғлу иди. Бир ҝүн Сәлөвһәдин гызлары Мәһла, Нуһә, Һәҹлә, Милгә вә Тирзә  Һүзур чадырынын ҝиришинә, Мусанын, каһин Әлјазарын, башчыларын+ вә бүтүн иҹманын гаршысына ҝәлиб дедиләр:  «Атамыз сәһрада өлүб, анҹаг о, Гарунун тәрәфини тутуб Јеһоваја гаршы чыханларын арасында олмајыб,+ өз ҝүнаһына ҝөрә өлүб. Атамызын оғлу олмајыб,  анҹаг һеч рәвадырмы ки, буна ҝөрә онун ады нәслинин арасындан силинсин? Бизә дә атамызын гардашлары илә бәрабәр мүлк верин».  Муса бу мәсәлә илә бағлы Јеһоваја мүраҹиәт етди.+  Јеһова Мусаја деди:  «Сәлөвһәдин гызлары һаглыдыр. Аталарынын гардашлары арасында онлара да мирас олараг мүлк верилмәлидир. Аталарынын мирасыны онлара вер.+  Бир дә ки, исраиллиләрә белә де: “Оғулсуз өлән адамын мүлкү гызына мирас верилмәлидир.  Гызы јохдурса, гардашларына, 10  гардашлары јохдурса, атасынын гардашларына, 11  јох әҝәр атасынын да гардашы јохдурса, нәслиндән олан ән јахын ган гоһумуна верилмәлидир. Мирас һәмин кәсә галмалыдыр. Бу һөкм исраиллиләр үчүн ганун олаҹаг. Јеһова Мусаја белә әмр едир”». 12  Бундан сонра Јеһова Мусаја деди: «Абаримдәки бу даға+ чых вә исраиллиләрә верәҹәјим дијары сејр елә.+ 13  Ораны ҝөрәндән сонра гардашын Һарун кими+ дүнјадан көчүб ата-бабаларына говушаҹагсан*.+ 14  Чүнки Син сәһрасында+ ҹамаат Мәнә гаршы гијам едәндә су илә бағлы әмримә зидд ҝедиб+ онларын јанында Мәним мүгәддәслијими уҹа тутмадыныз. Син сәһрасында јерләшән Гәдисдәки+ Мәриба сујундан+ данышырам». 15  Муса Јеһоваја деди: 16  «Гој бүтүн бәшәрә һәјат верән Јеһова Аллаһ иҹмаја бир башчы тәјин етсин ки, 17  бүтүн ишләриндә онлара јол ҝөстәрәҹәк бир адам олсун вә Јеһованын халгы чобансыз сүрүјә охшамасын». 18  Јеһова Мусаја деди: «Әлини хүсуси бир руһа саһиб олан Нун оғлу Јушәнин башына гој.+ 19  Сонра ону каһин Әлјазарын вә бүтүн иҹманын гаршысына ҝәтир, онларын ҝөзү гаршысында ону рәһбәр тәјин ет.+ 20  Сәндә олан сәлаһијјәтдән Јушәјә вер,+ гој бүтүн Исраил иҹмасы она табе олсун.+ 21  О, каһин Әлјазарын гаршысында дураҹаг вә Әлјазар онун үчүн Урим васитәсилә Јеһованын һөкмүнү өјрәнәҹәк.+ Һамы — о да, бүтүн Исраил иҹмасы да һәр аддымыны онун әмрилә* атаҹаг». 22  Муса Јеһованын әмрини олдуғу кими јеринә јетирди. О, Јушәни каһин Әлјазарын вә бүтүн иҹманын гаршысына ҝәтирди, 23  әлләрини онун башына гојуб ону рәһбәр тәјин етди.+ Јеһова неҹә демишдисә, Муса елә дә етди.+

Һашијәләр

Ибраниләрдә өлүмү бәдии диллә тәсвир едән ифадә.
Јахуд Аллаһын әмрилә. Аллаһ әмрләрини ја Јушә, ја да Әлјазар васитәсилә верәҹәкди.