Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сајлар 23:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бәләмин сөјләдији биринҹи гошма (1—12)

  • Бәләмин сөјләдији икинҹи гошма (13—30)

23  Бәләм Балага деди: «Мәним үчүн бу јердә једди гурбанҝаһ дүзәлт+ вә једди буға илә једди гоч һазырла».  Балаг ҹәлд Бәләмин тапшырығыны јеринә јетирди. Сонра Балагла Бәләм һәр гурбанҝаһда бир буға вә бир гоч гурбан ҝәтирди.+  Бәләм Балага деди: «Сән јандырма гурбанынын јанында дур, мән исә ҝедирәм. Ҝөрүм, бәлкә, Јеһова мәнә ҝөрүндү. Мәнә нә десә, ҝәлиб сәнә сөјләјәҹәјәм». Беләликлә, о, чылпаг бир тәпәјә галхды.  Аллаһ Бәләмә ҝөрүнәндә+ Бәләм Она деди: «Ҹәрҝә илә једди гурбанҝаһ дүзәлдиб һәр биринин үстүндә бир буға вә бир гоч гурбан ҝәтирмишәм».  Јеһова Бәләмин дилинә сөјләмәли олдуғу сөзләри гојуб деди:+ «Балагын јанына гајыт, она бу сөзләри де».  О гајыдыб ҝөрдү ки, Балаг вә бүтүн Муаб ағсаггаллары јандырма гурбанынын јанында дурублар.  Онда о, белә бир гошма сөјләди:+ «Муаб падшаһы Балаг мәни Арамдан,+Шәрг дағларындан ҝәтиздирди: “Дурма ҝәл, Јагуба нифрин јағдыр. Һајды, ҝәл Исраилә гарғыш елә”.+   Аллаһын ләнәтләмәдијинә неҹә нифрин јағдырым? Јеһованын мәһкум етмәдијинә неҹә гарғыш еләјим?+   Гајалар башындан онлары ҝөрүрәм,Тәпәләрдән онлара бахырам. Елләрә гарышмајан,+Тәкбашына јашајан халг.+ 10  Јагуб гум дәнәләри гәдәр чохдур,+ ону ким саја биләр?Һеч олмаса, дөрддә бирини. Гој салеһ бәндә кими өлүм,Ахырым онларынкы кими олсун». 11  Буну ешидән Балаг Бәләмә деди: «Бу нә ишдир башыма ачырсан? Сәни ҝәтирмишәм, дүшмәнләрими ләнәтләјәсән, сән исә о ки вар хејир-дуа верирсән».+ 12  Бәләм ҹаваб верди: «Мәҝәр мән Јеһованын дилимә гојдуғу сөзләри демәли дејиләм?»+ 13  Балаг исә деди: «Јахшы, ҝәл сәни башга јерә апарым. Орадан онларын һамысыны јох, јалныз бир гисмини ҝөрәҹәксән. О јердән онлары ләнәтлә».+ 14  Беләҹә, Балаг ону Физгәнин тәпәсиндә+ олан Суфим јајласына ҝәтирди, једди гурбанҝаһ дүзәлдиб һәр биринин үстүндә бир буға вә бир гоч гурбан ҝәтирди.+ 15  Бәләм Балага деди: «Сән бурада јандырма гурбанынын јанында гал, мән ҝедим Онунла данышым». 16  Јеһова Бәләмлә данышды, сөјләмәли олдуғу сөзләри дилинә гојуб деди:+ «Балагын јанына гајыт, она бу сөзләри де». 17  Бәләм Балагын јанына гајыдыб ҝөрдү ки, о, Муаб ағсаггаллары илә бирликдә јандырма гурбанынын јанында дуруб ҝөзләјир. Балаг Бәләмдән сорушду: «Јеһова нә деди?» 18  О исә бу гошманы сөјләди:+ «Галх, еј Балаг, динлә. Ешит сөзләрими, еј Сәфур оғлу. 19  Аллаһ инсан дејил ки, јалан данышсын,+Бәни-адәм дејил ки, фикрини дәјишсин*.+ Дедијини етмәзми? Ағзындан чыхан сөзү јеринә јетирмәзми?+ 20  Мән хејир-дуа вермәкчүн ҝәтирилмишәм,Хејир-дуаны О вериб,+ мән нәкарәјәм буну дәјишим.+ 21  О гојмаз ки, Јагуба овсун охунсун,Исраилә бәла үз версин. Аллаһы Јеһова онунладыр,+О, араларында уҹадан алгышланан Падшаһдыр. 22  Аллаһ онлары Мисирдән чыхарды.+ О, онлар үчүн чөл өкүзүнүн бујнузлары кимидир.+ 23  Јагубун сүгутуна әламәт јохдур,+Исраилин пислијинә фал ачылмајыб.+ Инди Јагубла Исраил барәсиндә дејәҹәкләр: “Ҝөр бир Аллаһ нәләр едир!” 24  Бу халг шир кими галхыр,Аслан кими пәнҹәси үстдә дурур.+ Өз шикарыны јемәјинҹә,Өлдүрүләнләрин ганыны ичмәјинҹә раһатлашан дејил». 25  Буну ешидән Балаг Бәләмә деди: «Әҝәр онлары ләнәтләјә билмирсәнсә, һеч олмаса хејир-дуа да вермә». 26  Бәләм Балага деди: «Мән сәнә демәмишдим, Јеһова нә десә, ону да едәҹәјәм?»+ 27  Онда Балаг Бәләмдән хаһиш етди: «Ҝәл сәни башга јерә апарым. Бәлкә, орадан халга ләнәт охумағын Аллаһа мәгбул олду».+ 28  Балаг буну дејиб Бәләми үзү Јешимона*+ бахан Фаурун башына апарды. 29  Бәләм Балага деди: «Мәним үчүн бу јердә једди гурбанҝаһ дүзәлт вә једди буға илә једди гоч һазырла».+ 30  Балаг Бәләмин тапшырығыны јеринә јетирди вә һәр гурбанҝаһда бир буға вә бир гоч гурбан ҝәтирди.

Һашијәләр

Јахуд пешманчылыг чәксин.
Диҝәр вариант: сәһраја, чөл-бијабана.