Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 22:1—41

МҮНДӘРИҸАТ

  • Балаг Бәләми чағыртдырыр (1—21)

  • Бәләмин улағы данышыр (22—41)

22  Сонра исраиллиләр јола дүшдүләр вә ҝәлиб Иорданын Әриһа илә үзбәүз саһилиндә, Муаб чөлүндә дүшәрҝә салдылар.+  Сәфур оғлу Балагын+ Исраилин амориләрә нә етдијиндән хәбәри вар иди.  Исраил халгынын чохлуғу Муабы ваһимәјә салмышды. Онларын горхусундан Муабын әл-голу јанына дүшмүшдү.+  Одур ки, Муаб Мәдјән ағсаггалларына деди:+ «Өкүз отлагда от гојмадығы кими, бу ҹамаат да јан-јөрәмиздәки һәр шеји ашыраҹаг». Сәфур оғлу Балаг һәмин вахт Муабын падшаһы иди.  О, Баур оғлу Бәләмин далынҹа онун вәтәнинә елчиләр ҝөндәрди.+ Бәләм чај* кәнарында јерләшән Фәтурда јашајырды. Балаг она белә бир исмарыҹ ҝөндәрди: «Мисирдән бир халг чыхыб. Онлар бүтүн јер үзүнү бүрүјүбләр.+ Инди дә дүз мәнимлә үзбәүз дүшәрҝә салыблар.  Хаһиш едирәм, ҝәл бу халгы ләнәтлә.+ Бәлкә, онда онлара галиб ҝәлиб өлкәмдән гова билдим. Ахы онлар мәндән ҝүҹлүдүрләр. Мән јахшы билирәм ки, сәнин алгыш етдијин адам хејир тапыр, гарғыш етдијин исә ләнәтли олур».  Беләликлә, Муаб ағсаггаллары илә Мәдјән ағсаггаллары јола дүзәлдиләр. Өзләри илә бәхшиш дә ҝөтүрдүләр ки, овсунун әвәзиндә Бәләмә версинләр.+ Ҝәлиб чатанда Балагын исмарыҹыны Бәләмә чатдырдылар.  О исә деди: «Һәләлик ҝеҹәни бурада галын, ҝөрүм Јеһова нә дејир, сонра сизә ҹаваб верәрәм». Муаб ағсаггаллары Бәләмин јанында галдылар.  Аллаһ Бәләмин јанына ҝәлиб сорушду:+ «Бу адамлар кимдир?» 10  Бәләм Аллаһа деди: «Муаб падшаһы, Сәфур оғлу Балаг мәнә хәбәр ҝөндәриб ки, 11  бәс Мисирдән чыхан халг бүтүн јер үзүнү долдуруб, ҝәл онлары ләнәтлә.+ Бәлкә, онда онларла дөјүшүб онлары гова билдим». 12  Аллаһ Бәләмә деди: «Онларла ҝетмә. О халгы ләнәтләмә. Чүнки онларын үстүндә Мәним хејир-дуам вар».+ 13  Бәләм сәһәр галхыб Балагын ҝөндәрдији ағсаггаллара деди: «Гајыдын өз өлкәнизә. Јеһова мәнә сизинлә ҝетмәјә изин вермир». 14  Муаб ағсаггаллары Балагын јанына гајыдыб дедиләр: «Бәләм бизимлә ҝәлмәди». 15  Онда Балаг башга ағсаггаллар ҝөндәрди. Бунлар биринҹи дәфә ҝедәнләрдән сајҹа чох вә даһа нүфузлу идиләр. 16  Онлар Бәләмин јанына ҝәлиб дедиләр: «Сәфур оғлу Балаг белә дејир: “Сән һеч нәјә бахма, дур ҝәл. 17  Сәнә әлимдән ҝәлән һөрмәти едәрәм. Нә десән, ҹанла-башла еләјәрәм, тәки сән ҝәл, бу халгы ләнәтлә”». 18  Бәләм Балагын адамларына ҹаваб вериб деди: «Балаг мәнә еви долусу гызыл-ҝүмүш версә дә, мән Аллаһым Јеһованын ризасы олмадан бир аддым да ата билмәрәм.+ 19  Амма истәјирсиниз сиз дә бурада ҝеҹәләјин, бахым ҝөрүм Јеһова башга нә дејир».+ 20  Аллаһ ҝеҹә Бәләмин јанына ҝәлиб деди: «Јахшы, мадам ки бу адамлар сәнин далынҹа ҝәлибләр, дур ҝет. Амма јалныз Мән дејәни дејәҹәксән».+ 21  Бәләм сәһәр галхды, улағыны паланлајыб Муаб ағсаггаллары илә јола дүзәлди.+ 22  Анҹаг Бәләмин ҝетмәји Аллаһа аҹыг ҝәлди. Јеһованын мәләји ону сахламаг үчүн ҝәлиб јолун үстүндә дурду. Бәләм улағына миниб ҝедирди; јанында ики гуллугчусу вар иди. 23  Улаг Јеһованын мәләјини әлиндә сијрилмиш гылынҹ јолун үстүндә дурдуғуну ҝөрәндә јолдан чыхыб баға ҝирмәк истәди. Амма Бәләм улағы јола дөндәрмәк үчүн башлады ону вурмаға. 24  Јеһованын мәләји ҝәлиб үзүмлүкләрин арасында, һәр ики тәрәфи даш һасар олан дар ҹығырда дурду. 25  Улаг Јеһованын мәләјини ҝөрәндә һасара гысылды вә Бәләмин ајағыны дивара сыхды. Бәләм тәзәдән улағы вурмаға башлады. 26  Јеһованын мәләји јенә дә ирәли кечиб дар јердә дурду. Орада нә саға, нә дә сола дөнмәјә јер јох иди. 27  Улаг Јеһованын мәләјини ҝөрәндә Бәләмин алтында јерә чөкдү. Һирс Бәләмин башына вурду, башлады әлиндәки чомагла улағы дөјмәјә. 28  Ахырда Јеһова улағын дилини ачды+ вә о, Бәләмә деди: «Ахы мән сәнә нејләмишәм? Бу, үчүнҹү дәфәдир ки, мәни дөјүрсән».+ 29  Бәләм улаға деди: «Дөјмәјим нејләјим? Мәни доламысан. Һејиф ки, әлимдә гылынҹ јохдур, јохса сәни тикә-тикә еләјәрдим!» 30  Онда улаг Бәләмә деди: «Бу вахта гәдәр сәни белиндә ҝәздирән улаг мән дејиләм? Һеч әввәлләр белә шеј еләмишәм?» Бәләм: «Јох!» — дејә ҹаваб верди. 31  Онда Јеһова Бәләмин ҝөзләрини ачды.+ О, Јеһованын мәләјини, әлиндә гылынҹ јолун үстүндә дурдуғуну ҝөрдү. Дәрһал баш әјиб јерәдәк тәзим етди. 32  Јеһованын мәләји она деди: «Нијә үч дәфәдир ки, улағы дөјүрсән? Мән сәни дајандырмаг үчүн ҝәлмишәм, чүнки ҝетдијин јол мәним нијјәтимә ујғун дејил.+ 33  Һәмин үч дәфәдә улаг мәни ҝөрүрдү, буна ҝөрә ҝери чәкилирди.+ Әҝәр дөнмәсәјди, онда вај оларды сәнин һалына! Инди сән өлү идин, о исә сағ галаҹагды». 34  Буну ешидәндә Бәләм Јеһованын мәләјинә деди: «Ҝүнаһкарам. Ахы мән билмирдим сән јолуму кәсмисән. Анҹаг әҝәр сәнин ҝөзүндә бу иш дүз дејилсә, мән дала гајыдарам». 35  Амма Јеһованын мәләји Бәләмә деди: «Бу адамларла ҝет. Анҹаг јалныз мән дејәни дејәрсән». Беләҹә, Бәләм Балагын ҝөндәрдији ағсаггалларла јолуна давам етди. 36  Балаг Бәләмин ҝәлдијини ешидән кими әразисинин сәрһәдиндә, Әрнун саһилиндә јерләшән Муаб шәһәриндә онун гаршысына чыхды. 37  Балаг Бәләмә деди: «Далынҹа адам ҝөндәрмишдим. Нијә ҝәлмәдин? Јохса елә зәнн едирдин ки, сәнә лајигинҹә һөрмәт ҝөстәрә билмәрәм?»+ 38  Бәләм Балага деди: «Будур, ҝәлмишәм. Амма ихтијарым өз әлимдә дејил. Мән јалныз Аллаһын дилимә гојдуғу шејләри дејә биләрәм».+ 39  Бәләм Балагла бирликдә јола дүшүб Кирјат-Һәзута ҝәлди. 40  Балаг гарамалдан вә гојун-гузудан гурбан кәсиб Бәләмә вә онунла олан ағсаггаллара ҝөндәрди. 41  Сәһәр ачыланда Балаг Бәләми Бәмут-Баала* ҝәтирди ки, орадан бүтүн халгы ҝөрсүн.+

Һашијәләр

Ҝөрүнүр, Фәрат чајы.
Мәнасы: Баал јүксәкликләри.