Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 20:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәрјәм Гәдисдә вәфат едир (1)

  • Муса әса илә гајаја вурур; онун ҝүнаһы (2—13)

  • Әдум өз торпағындан кечмәјә изин вермир (14—21)

  • Һарунун вәфаты (22—29)

20  Биринҹи ајда бүтүн Исраил иҹмасы Син сәһрасына ҝәлди вә Гәдисдә+ дүшәрҝә салды. Мәрјәм+ орада өлдү вә орада да дәфн олунду.  Ҹамаатын ичмәјә сују јох иди,+ буна ҝөрә дә һамы Муса илә Һаруна гаршы топлашды.  Онлар Муса илә далашыб+ дедиләр: «Каш ки гардашларымыз Јеһованын өнүндә өләндә биз дә өләјдик!  Јеһованын халгыны бу сәһраја нијә ҝәтирмисиниз? Истәјирсиниз ки, биз дә, һејванларымыз да бурада гырылаг?+  Нијә бизи Мисирдән чыхарыб бу дәһшәтли јерә ҝәтирмисиниз?+ Бурада нә тахыл, нә әнҹир, нә үзүм, нә нар вар. Һеч ичмәјә су да јохдур».+  Муса илә Һарун онлардан араландылар, Һүзур чадырынын ҝиришинә ҝәлиб үзүгојлу јерә дөшәндиләр. Бу дәм Јеһованын ҹалалы онлара ҝөрүндү.+  Јеһова Мусаја деди:  «Әсаны әлинә ал, гардашын Һарунла бирликдә бүтүн ҹамааты бир јерә топла. Һамынын ҝөзүнүн габағында гајаја дејин су версин. Гајадан су чыхарын, онлара верин ки, өзләри дә, һејванлары да ичсин».+  Муса бујрулдуғу кими, Јеһованын өнүндән әсасыны+ ҝөтүрдү. 10  Сонра Муса илә Һарун ҹамааты гајанын јанына топлајыб деди: «Ешидин, еј асиләр! Инди дејирсиниз биз сизин үчүн бу гајадан су чыхардаг?»+ 11  Буну дејиб Муса әлини галдырды вә ики дәфә әсасыны гајаја вурду. Гајадан ҝур су фышгырды. Халг да, мал-һејванлары да судан ичдиләр.+ 12  Сонра Јеһова Мусаја вә Һаруна деди: «Сиз ки Мәнә иман етмәдиниз вә Исраил халгынын јанында Мәним мүгәддәслијими уҹа тутмадыныз, бу халгы онлара верәҹәјим торпаға апармајаҹагсыныз».+ 13  Бу суја Мәриба*+ сују дејилир, чүнки исраиллиләр бурада Јеһова илә далашмыш вә О, онларын гаршысында Өз адыны уҹалтмышды. 14  Бу әһвалатдан бир гәдәр сонра Муса Гәдисдән Әдум падшаһынын+ јанына бу сөзләрлә гасидләр ҝөндәрди: «Гардашын Исраил+ белә дејир: “Чәкдијим ҹәфалардан аҝаһсан. 15  Вахтилә аталарымыз Мисирә көчдүјүндән+ биз узун мүддәт иди ки, орада јашајырдыг.+ Мисирлиләр аталарымыза да, бизә дә ҝөз вериб ишыг вермирдиләр.+ 16  Ахырда әл ачыб Јеһовадан имдад диләдик.+ О да һарајымызы ешитди вә мәләјини ҝөндәриб+ бизи Мисирдән чыхартды. Инди биз сәнинлә һәмсәрһәд олан Гәдис шәһәриндәјик. 17  Риҹа едирик, изин вер өлкәндән кечәк. Тарлана, үзүмлүјүнә ҝирмәјәҹәјик, гујуларынын сујундан ичмәјәҹәјик. Өлкәндән чыхана гәдәр саға-сола бир аддым белә, гојмадан Падшаһ јолу илә ҝедәҹәјик”».+ 18  Әдум исә она бу хәбәри ҝөндәрди: «Өлкәмдән кечмә, јохса габағына гылынҹла чыхарам». 19  Ҹавабында исраиллиләр она дедиләр: «Биз баш јолла ҝедәҹәјик. Әҝәр мал-һејванымыз сујундан ичсә, пулуну верәрик.+ Истәдијимиз бирҹә өлкәндән кечиб ҝетмәкдир».+ 20  Әдум исә: «Өлкәмдән кечмәјәҹәксиниз, вәссалам!»+ дејиб дурду вә бөјүк, ҝүҹлү бир орду илә онларын гаршысына чыхды. 21  Беләликлә, Әдум Исраилә өз торпағындан кечмәјә изин вермәди, буна ҝөрә дә Исраил дөнүб орадан узаглашды.+ 22  Исраил халгы, бүтүн иҹма Гәдисдән јола дүшүб Һур дағына ҝәлди.+ 23  Әдум сәрһәдинин јахынлығында јерләшән Һур дағында Јеһова Мусаја деди: 24  «Һарунун ата-бабаларына говушмаг* вахты чатыб.+ О, исраиллиләрә верәҹәјим дијара ҝирмәјәҹәк, чүнки Мәриба сују мәсәләсиндә икиниз дә Мәним әмримә гаршы чыхдыныз.+ 25  Һаруну вә оғлу Әлјазары ҝөтүр Һур дағына галх. 26  Һарунун каһин палтарыны+ чыхар, оғлу Әлјазара+ ҝејиндир. Һарун орада ҹаныны тапшыраҹаг». 27  Муса Јеһованын әмрини јеринә јетирди. Онлар бүтүн халгын ҝөзү гаршысында Һур дағына галхдылар. 28  Муса Һарунун палтарыны чыхарыб оғлу Әлјазара ҝејиндирди. Елә орада, дағын башында Һарун вәфат етди.+ Муса илә Әлјазар исә дағдан ендиләр. 29  Һарунун өлдүјүнү ҝөрән бүтүн Исраил әһли отуз ҝүн ону ағлады.+

Һашијәләр

Мәнасы: мүнагишә.
Ибраниләрдә өлүмү бәдии диллә тәсвир едән ифадә.