Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сајлар 19:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Күрән дүјә вә пакланма сују (1—22)

19  Јеһова јенә Муса вә Һарунла данышыб деди:  «Јеһова сизә белә бир ганун верир: исраиллиләрә дејин ки, ејибсиз-гүсурсуз,+ бојундуруға салынмамыш, сағлам, күрән бир дүјә ҝөтүрүб  каһин Әлјазара версинләр. О, дүјәни дүшәрҝәдән кәнара апарсын вә гој дүјәни онун габағында кәссинләр.  Әлјазар бармағыны һејванын ганына батырыб Һүзур чадырынын өнүнә тәрәф једди дәфә чиләсин.+  Сонра дүјәни онун ҝөзүнүн габағында јандырсынлар. Дүјәнин дәриси, әти вә ганы нәҹиси илә бир јердә јандырылмалыдыр.+  Каһин сидр будағы, гарагыныг+ вә ал-гырмызы иплик ҝөтүрүб дүјә јанан ода атмалыдыр.  Сонра каһин палтарыны јумалы вә чиммәлидир, бундан сонра о, дүшәрҝәјә ҝирә биләр. Лакин каһин ахшама гәдәр мурдар сајылаҹаг.  Дүјәни јандыран адам да палтарларыны јумалы вә чиммәлидир. О да ахшама гәдәр мурдар сајылаҹаг.  Бир нәфәр пак адам дүјәнин күлүнү+ јығыб дүшәрҝәдән кәнарда пак бир јерә гојсун. Исраиллиләр бу күлү пакланма сују һазырламаг үчүн сахламалыдырлар.+ Бу, ҝүнаһ гурбаныдыр. 10  Дүјәнин күлүнү јыған адам палтарларыны јусун. О, ахшама гәдәр мурдар сајылаҹаг. Бу, исраиллиләр вә онларын арасында јашајан јаделлиләр үчүн һәмишәлик ганундур.+ 11  Өлүјә тохунан адам једди ҝүн мурдар олаҹаг.+ 12  О, үчүнҹү ҝүн һәмин бу су илә пакланмалыдыр. Једдинҹи ҝүн о пак олаҹаг. Лакин үчүнҹү ҝүн пакланмаса, једдинҹи ҝүн пак олмајаҹаг. 13  Мејитә тохунан вә пакланмајан адам Јеһованын Мүгәддәс чадырыны мурдарламыш олур.+ Белә адама Исраил халгынын арасында јер јохдур, о өлдүрүлмәлидир.+ Үстүнә пакланма сују+ чиләнмәдијиндән о, мурдардыр вә мурдар олараг да галыр. 14  Кимсә чадырда өләрсә, бу гануна риајәт едилмәлидир: чадыра ҝирән вә артыг чадырда олан һәр кәс једди ҝүн мурдар олаҹаг. 15  Гапағы иплә бағланмамыш, ағзы ачыг габ мурдардыр.+ 16  Бундан башга, кимсә бајырда гылынҹла өлдүрүлән адама, ҹәсәдә, инсан сүмүјүнә, јахуд гәбрә тохунарса, једди ҝүн мурдар олаҹаг.+ 17  Мурдар адам үчүн буну един: јандырылан ҝүнаһ гурбанынын күлүндән бир гәдәр габын ичинә гојун, сонра да ахар судан ҝөтүрүб онун үстүнә төкүн. 18  Бир нәфәр пак адам+ гарагыныг+ ҝөтүрүб суја батырсын вә өлү өлән чадырын, еләҹә дә һәмин вахт чадырда олан габларын вә адамларын үстүнә, һәмчинин сүмүјә, өлдүрүлмүш адама, ҹәсәдә вә ја гәбрә тохунан кәсин үстүнә чиләсин. 19  Сују мурдар адамын үстүнә үчүнҹү ҝүн вә једдинҹи ҝүн чиләсин. Беләҹә, једдинҹи ҝүн ону ҝүнаһдан паклајаҹаг.+ Пакланан адам палтарларыны јумалы вә чиммәлидир. Ахшам о пак олаҹаг. 20  Лакин мурдар адам пакланмаса, о, халгын арасындан јох едилмәлидир*,+ чүнки Јеһованын мүгәддәс мәканыны мурдарлајыб. Үстүнә пакланма сују чиләнмәдијиндән о, мурдардыр. 21  Бу, һәмишәлик ганундур: пакланма сујуну чиләјән адам палтарларыны јумалыдыр.+ Пакланма сујуна тохунан адам ахшама гәдәр мурдар олаҹаг. 22  Мурдар адамын тохундуғу һәр шеј мурдар олаҹаг вә һәмин шејә тохунан адам да ахшама гәдәр мурдар олаҹаг».+

Һашијәләр

Јахуд өлдүрүлмәлидир.