Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 18:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Каһин вә лавилиләрин вәзифәләри (1—7)

  • Каһинләрин имтијазлары (8—19)

    • Дуз әһди (19)

  • Лавилиләр алдыглары ондабирин онда бирини вермәлидирләр (20—32)

18  Сонра Јеһова Һаруна деди: «Мүгәддәс мәкана гаршы төрәдилән һәр хәтаја ҝөрә сән, оғулларын вә сәнин нәслин ҹавабдеһ олаҹаг.+ Каһинлик хидмәти илә бағлы һәр хәтанын мәсулијјәти сәнинлә оғулларынын бојнунда олаҹаг.+  Атанын гәбиләси олан Лави гәбиләсинә мәнсуб гардашларыны да ҝәтир ки, сәнә гошулсунлар вә Шәһадәт сандығынын јерләшдији Һүзур чадырынын јанында сәнә вә оғулларына хидмәт етсинләр.+  Онлар сәнин гаршында дашыдыглары мәсулијјәти вә чадырла бағлы бојунларына дүшән ишләри јеринә јетирмәлидирләр.+ Лакин мүгәддәс мәканын әшјаларына вә гурбанҝаһа јахын ҝетмәсинләр ки, нә өзләри өлсүн, нә дә сән.+  Онлар сәнә гошулмалы, Һүзур чадыры вә чадырдакы хидмәтлә бағлы бүтүн мәсулијјәтләрини иҹра етмәлидирләр. Кәнар адам сизә јахынлашмамалыдыр.+  Сиз мүгәддәс мәкан+ вә гурбанҝаһла+ бағлы бојнунуза дүшән бүтүн мәсулијјәтләри иҹра етмәлисиниз ки, Исраил халгы бир дә гәзәбә туш ҝәлмәсин.+  Мән бүтүн исраиллиләрин ичиндән сизин гардашларынызы, лавилиләри сизә һәдијјә олараг сечдим.+ Онлар Һүзур чадырында хидмәт етмәк үчүн Јеһоваја верилмиш кәсләрдир.+  Гурбанҝаһла вә пәрдәнин архасындакы шејләрлә+ бағлы каһинлик вәзифәләри сәнинлә оғулларынын үстүнә дүшүр.+ Сиз орада хидмәт етмәлисиниз. Мән каһинлик хидмәтини сизә һәвалә етмишәм, мүгәддәс мәкана јахынлашан кәнар адам өлмәлидир».+  Јеһова Һаруна деди: «Мәнә едилән бәхшишләрә сән ҹавабдеһ олаҹагсан.+ Исраиллиләрин ҝәтирдији мүгәддәс тәгдимәләрин һамысыны сәнә вә оғулларына верирәм. Бу, һәмишәлик сизин пајыныздыр.+  Одда јандырылан ән мүгәддәс тәгдимәләрдән бунлар сизин олаҹаг: Мәнә ҝәтирилән бүтүн гурбанлар, онларын јанында ҝәтирилән тахыл тәгдимәләри,+ еләҹә дә ҝүнаһ вә тәгсир гурбанлары.+ Бу, сәнин вә оғулларын үчүн сон дәрәҹә мүгәддәс бир шеј олмалыдыр. 10  Бу шејләри мүгәддәс јердә јемәлисиниз.+ Бүтүн кишиләр онлардан јејә биләр. О, сизин үчүн мүгәддәс олмалыдыр.+ 11  Исраиллиләрин бүтүн јелләтмә тәгдимәләри, еләҹә дә ҝәтирдикләри бәхшишләр сизә мәхсусдур.+ Онлары һәмишәлик сәнә, оғулларына вә гызларына пај верирәм.+ Ев әһлиндән пак олан һәр кәс онлардан јејә биләр.+ 12  Јеһоваја ҝәтирилән нүбары+ — јағын, тәзә шәрабын, тахылын ән јахшысыны сизә верирәм.+ 13  Исраиллиләр торпагларында јетишән бүтүн мәһсулларын нүбарыны Јеһоваја ҝәтирәндә онлар сәнин олаҹаг.+ Ев әһлиндән пак олан һәр кәс ондан јејә биләр. 14  Исраилдә мүгәддәс мәгсәд үчүн ајрылан һәр шеј* сизин олмалыдыр.+ 15  Јеһоваја тәгдим олунан илк доғулан+ ушаглар вә һејванларын биринҹи баласы сизин олмалыдыр. Лакин илк доғулан ушагларын вә напак һејванларын биринҹи баласынын фидјәси+ һөкмән алынмалыдыр. 16  Бир ајлыгларындан етибарән, тәјин олунмуш мәбләғи, јәни мүгәддәс мәкан шекели илә беш шекел*+ (ијирми ҝера*) дәјәриндә фидјәләрини алмаг лазымдыр. 17  Анҹаг инәјин, гојунун вә кечинин илк доғулан еркәк баласынын фидјәсини алма.+ Онлар мүгәддәсдир. Онларын ганы гурбанҝаһын үстүнә чиләнмәлидир,+ пији исә Јеһоваја хош әтир олсун дејә, одда јандырылан тәгдимә кими јандырылмалыдыр.+ 18  Онларын әти исә сизиндир. Һејванын сағ буду вә јелләтмә тәгдимәси олараг ҝәтирилән дөшү кими, бу әт дә сизин олаҹаг.+ 19  Исраиллиләрин Јеһоваја ҝәтирдији бүтүн мүгәддәс бәхшишләри һәмишәлик сәнә, оғул вә гызларына пај верирәм.+ Бу, Јеһованын сәнинлә вә өвладларынла бағладығы даим гүввәдә галаҹаг дуз әһдидир*». 20  Јеһова Һаруна деди: «Исраил торпағында сизин ирсиниз јохдур.+ Онларын торпағындан сизә пај дүшмүр. Исраиллиләрин арасында сизин пајыныз вә ирсиниз Мәнәм.+ 21  Һүзур чадырында иҹра етдикләри хидмәтин әвәзиндә һәр шејин онда бирини Лави оғулларына Исраилдә ирс олараг верирәм.+ 22  Бундан сонра Исраил оғуллары Һүзур чадырына јахынлаша билмәзләр, јохса ҝүнаһа батыб өләҹәкләр. 23  Һүзур чадырындакы хидмәти лавилиләр иҹра етмәлидир. Исраиллиләрин мүгәддәс мәкана гаршы етдикләри хәталара ҝөрә онлар ҹаваб вермәлидир.+ Бүтүн нәсилләриниз үчүн бир гајда верирәм: исраиллиләр арасында лавилиләрин ирси олмамалыдыр.+ 24  Чүнки Мән лавилиләрә ирс олараг Исраил халгынын Јеһоваја ҝәтирдији бәхшишләрин онда бирини верирәм. Буна ҝөрә дә онлара дејирәм ки, исраиллиләрин арасында онларын ирси олмамалыдыр».+ 25  Сонра Јеһова Мусаја деди: 26  «Лавилиләрә белә сөјлә: “Исраиллиләр мәһсулларынын онда бирини сизә верәҹәкләр. Мән буну онлардан алыб сизә ирс олараг верирәм.+ Анҹаг сиз өзүнүз дә онун онда бирини бәхшиш кими Јеһоваја вермәлисиниз.+ 27  Бу бәхшишлә сиз, санки, хырманын тахылындан,+ үзүмсыханын вә ја зејтунсыханын бәрәкәтли мәһсулундан бәхшиш ҝәтирмиш олаҹагсыныз. 28  Беләликлә, сиз дә исраиллиләрдән алдығыныз онда бирләрдән Јеһоваја бәхшиш верәҹәксиниз. Јеһоваја чатаҹаг бу бәхшиши каһин Һаруна вермәлисиниз. 29  Сизә верилән ән јахшы бәхшишләрин+ һамысындан Јеһоваја мүгәддәс пај вермәлисиниз”. 30  Онлара белә де: “Онларын ән јахшысыны бәхшиш олараг верәндән сонра јердә галан лавилиләрин хырманынын тахылы, үзүмсыханынын вә ја зејтунсыханынын мәһсулу сајылаҹаг. 31  Сиз вә ев әһлиниз ону истәдијиниз јердә јејә биләрсиниз, чүнки бу, Һүзур чадырында чәкдијиниз зәһмәтин әвәзидир.+ 32  Нә гәдәр ки онларын ән јахшысыны верирсиниз, ҝүнаһа батмајаҹагсыныз. Исраиллиләрин мүгәддәс тәгдимәләрини мурдарламајын, јохса өләҹәксиниз”».+

Һашијәләр

Һәмишәлик Аллаһ үчүн ајрылан шејләр.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Ҝера 0,57 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Јәни һәмишәлик, дәјишмәз әһддир.