Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 15:1—41

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гурбанларла бағлы ганунлар (1—21)

    • Исраилли вә јаделли үчүн ганун бирдир (15, 16)

  • Билмәдән едилән ҝүнаһлар үчүн гурбанлар (22—29)

  • Гәсдән едилән ҝүнаһын ҹәзасы (30, 31)

  • Шәнбәдә одун јыған адам өлдүрүлүр (32—36)

  • Әтәји сачаглы палтар (37—41)

15  Јеһова Муса илә данышыб она деди:  «Исраиллиләрә белә сөјлә: “Сизә јашамаг үчүн верәҹәјим торпаға ҝәлиб чыханда+ вә  хүсуси бир әһди јеринә јетирмәк, көнүллү гурбан тәгдим етмәк+ вә ја бајрам вахты+ гурбан кәсмәк мәгсәдилә гарамалдан, јахуд гојун-кечидән әтри Јеһоваја хош олан,+ Јеһова үчүн одда јандырылан гурбан кими,+ истәр јандырма гурбаны, истәрсә дә башга гурбан тәгдим едәндә  гурбаны ҝәтирән адам Јеһоваја ефанын* онда бири гәдәр нарын уна һинин*+ дөрддә бири гәдәр јағ гатылараг јоғрулмуш тахыл тәгдимәси дә ҝәтирмәлидир.  Бундан башга, јандырма гурбанынын+ вә ја башга гурбан олараг кәсилән еркәк гузунун јанында шәраб тәгдимәси кими һинин үчдә бири гәдәр шәраб да ҝәтирилмәлидир.  Гоч тәгдим едәндә исә ефанын онда икиси гәдәр нарын уна һинин үчдә бири гәдәр јағ гатылараг јоғрулмуш тахыл тәгдимәси дә ҝәтирилмәлидир.  Үстәлик, шәраб тәгдимәси олараг һинин үчдә бири гәдәр шәраб ҝәтирилмәлидир. Бу, әтри Јеһоваја хош олан тәгдимәдир.  Хүсуси бир әһди+ јеринә јетирмәк вә ја үнсијјәт гурбаны+ тәгдим етмәк үчүн Јеһоваја јандырма гурбаны+ вә ја башга гурбан олараг буға тәгдим едәндә  буға илә бирликдә ефанын онда үчү гәдәр нарын уна јарым һин јағ гатылыб јоғрулмуш тахыл тәгдимәси+ дә ҝәтирилмәлидир. 10  Бундан башга, шәраб тәгдимәси+ кими, одда јандырылан тәгдимә кими јарым һин шәраб тәгдим олунмалыдыр. Бу, әтри Јеһоваја хош олан тәгдимәдир. 11  Һәр буғаны, гочу, еркәк гузуну вә кечини бу ҹүр гурбан ҝәтирмәлисиниз. 12  Нечә һејван ҝәтирирсиниз-ҝәтирин, һәр бирини бу ҹүр тәгдим етмәлисиниз. 13  Һәр бир исраилли әтри Јеһоваја хош олан, одда јандырылан тәгдимәни бу ҹүр тәгдим етмәлидир. 14  Тәзәликҹә аранызда мәскунлашан, јахуд артыг бир нечә нәсилдир ки аранызда јашајан јаделли дә одда јандырылан, әтри Јеһоваја хош олан тәгдимә ҝәтирәндә ону сизин кими ҝәтирмәлидир.+ 15  Иҹманын үзвү олан сизләр үчүн дә, аранызда јашајан јаделли үчүн дә ганун бир олмалыдыр. Бу, бүтүн нәсилләриниз үчүн һәмишәлик ганундур. Јеһованын сиздән дә, јаделлидән дә тәләби ејнидир.+ 16  Сизин үчүн дә, јаделли үчүн дә ганун вә һөкмләр бир олмалыдыр”». 17  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди: 18  «Исраиллиләрә белә сөјлә: “Сизи апардығым өлкәјә ҝәлиб чыханда 19  вә о торпағын чөрәјини јејәндә+ Јеһоваја бәхшиш вермәлисиниз. 20  Тахылын илк јармасындан+ һалгавары чөрәкләр тәгдим етмәлисиниз. Ону хырманыныздан олан бәхшиш кими тәгдим етмәлисиниз. 21  Бүтүн нәсилләриниз Јеһоваја илк јармадан бәхшиш ҝәтирмәлидир. 22  Әҝәр хәта едиб Јеһованын Мусаја сөјләдији бу әмрләрдән биринә әмәл етмәмиш олсаныз, 23  бәли, Јеһованын Муса васитәсилә вердији, Јеһованын ағзындан чыхан ҝүндән етибарән гүввәјә миниб ҝәләҹәк нәсилләринизәдәк гүввәдә олаҹаг әмрләрә риајәт етмәсәниз 24  вә иҹманын бу хәтаја јол вердијиндән хәбәри олмаса, онда бүтүн иҹма Јеһоваја хош әтир олсун дејә, јандырма гурбаны олараг бир ҹаван буға тәгдим етмәлидир. Јанында да бүтүн гајда-гануну илә онун тахыл тәгдимәсини вә шәраб тәгдимәсини,+ еләҹә дә ҝүнаһ гурбаны кими бир ҹаван кечи ҝәтирмәлидир.+ 25  Каһин бүтүн Исраил иҹмасы үчүн кәффарә верәҹәк вә онларын ҝүнаһы бағышланаҹаг.+ Чүнки бу, бир хәта иди, һәм дә онлар Јеһова үчүн одда јандырылан тәгдимә ҝәтирибләр вә хәталарына ҝөрә Јеһоваја ҝүнаһ гурбаны тәгдим едибләр. 26  Беләликлә, бүтүн Исраил иҹмасынын вә онларын арасында јашајан јаделлиләрин ҝүнаһы бағышланаҹаг, чүнки бүтүн халг бу хәтаја билмәдән јол вермишди. 27  Әҝәр кимсә сәһвән ҝүнаһа јол верәрсә, онда бир бирјашар диши кечи тәгдим етмәлидир.+ 28  Каһин Јеһованын өнүндә билмәдән ҝүнаһ ишләјәрәк хәтаја јол верән адам үчүн кәффарә вермәлидир. Хәтанын кәффарәсини верәндән сонра о бағышланаҹаг.+ 29  Билмәдән едилән ҝүнаһларла бағлы јерли сакинләр олан исраиллиләр үчүн дә, онларын арасында јашајан јаделлиләр үчүн дә ганун бир олмалыдыр.+ 30  Лакин истәр јерли олсун, истәрсә дә јаделли, биләрәкдән ҝүнаһ едән Јеһоваја күфр едир. Белә адам халгын арасындан јох едилмәлидир*.+ 31  Јеһованын сөзүнә хор бахдығы, әмрини поздуғу үчүн о, һөкмән өлдүрүлмәлидир.+ Белә адам ҝүнаһына ҝөрә ҹаваб вермәлидир”».+ 32  Исраиллиләр һәлә сәһрада икән бир дәфә бир кишини шәнбә ҝүнү одун јыған ҝөрдүләр.+ 33  Кишини одун јыған јердә тутанлар ону Муса илә Һарунун вә иҹманын гаршысына ҝәтирдиләр. 34  Она нә етмәк лазым ҝәлдијинә даир ајдын ҝөстәриш олмадығындан кишини дустаг сахладылар.+ 35  Онда Јеһова Мусаја деди: «Бу адам һөкмән өлмәлидир.+ Гој бүтүн иҹма дүшәрҝәдән кәнарда ону дашгалаг еләсин».+ 36  Јеһованын Мусаја әмр етдији кими, бүтүн иҹма кишини дүшәрҝәдән кәнара чыхарыб өлүнҹәјәдәк дашгалаг етди. 37  Јеһова Мусаја деди: 38  «Исраиллиләрә сөјлә ки, онларын бүтүн нәсилләри әтәји сачаглы палтар ҝејинмәлидир. Сачагларын үстүндән мави гајтан кечирилмәлидир.+ 39  Палтарынызын әтәји сачаглы олмалыдыр ки, ону ҝөрәндә Јеһованын бүтүн әмрләри јадыныза дүшсүн вә онлара риајәт едәсиниз.+ Нә үрәјинизин сәсинә гулаг асын, нә дә ҝөзүнүзүн чәкдији јола ҝедин, чүнки онлар сизи хәјанәтә* сүрүкләјир.+ 40  Бу, Мәним бүтүн әмрләрими јадда сахлајыб онлара риајәт етмәјә вә Аллаһынызын һүзурунда мүгәддәс олмаға+ көмәк едәҹәк. 41  Мән Аллаһыныз олмаг үчүн сизи Мисирдән чыхаран Јеһова Аллаһам.+ Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам».+

Һашијәләр

Ефа 22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Һин 3,67 л-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Јахуд өлдүрүлмәлидир.
Һәрфән: зинаја.