Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сајлар 14:1—45

МҮНДӘРИҸАТ

  • Халг Мисирә гајытмаг истәјир (1—10)

    • Јушә вә Калиб јахшы хәбәр ҝәтирир (6—9)

  • Јеһова гәзәбләнир; Муса халгдан өтрү јалварыр (11—19)

  • Јеһованын ҹәзасы: халг 40 ил сәһрада долашмалыдыр (20—38)

  • Әмалигәләр исраиллиләри мәғлуб едир (39—45)

14  Онда бүтүн иҹма һарај-һәшир гопарды, ҝеҹәни сәһәрәдәк ағлајыб фәған еләди.+  Һамы бир нәфәр кими Мусанын вә Һарунун далынҹа дејинир,+ онларын әлејһинә данышыб дејирди: «Каш ки Мисирдә өләјдик. Ја да елә бу сәһрада ҹанымызы тапшырајдыг!  Јеһова бизи бура нијә ҝәтириб? Гылынҹ ағзына вермәјә?+ Арвад-ушағымыз әсир дүшәҹәк.+ Онда елә јахшысы будур Мисирә гајыдаг да».+  Һәтта иш о јерә чатды ки, онлар бир-биринә: «Ҝәлин өзүмүзә бир рәһбәр сечиб Мисирә ҝедәк!»+ — демәјә башладылар.  Муса илә Һарун буну ешидәндә бүтүн Исраил иҹмасынын ҝөзү гаршысында үзүстә јерә дөшәндиләр.  Торпаға бахмаға ҝедәнләрдән Нун оғлу Јушә+ вә Јуфәнна оғлу Калиб+ јахаларыны ҹырыб  исраиллиләрә дедиләр: «Ҝедиб бахдығымыз мәмләкәтә сөз ола билмәз, чох ҝөзәл јердир.+  Әҝәр Јеһова биздән разыдырса, онда бизи мүтләг сүд-бал ахан о дијара апарыб ораны бизә верәҹәк.+  Тәки сиз Јеһоваја гаршы гијам етмәјәсиниз, о мәмләкәтин әһалисиндән горхмајасыныз.+ Биз онлары гырыб-чатаҹағыг, чүнки онлар мүдафиәсиз галыб. Бизим исә архамызда Јеһова дуруб.+ Горхмајын онлардан». 10  Анҹаг ҹамаат сөзү бир јерә гојуб онлары дашгалаг етмәк истәјирди.+ Онда Јеһованын ҹалалы Һүзур чадырынын үстүндә зүһур едиб бүтүн Исраил иҹмасына ҝөрүндү.+ 11  Јеһова Мусаја деди: «Нә вахта гәдәр бу адамлар Мәнә һөрмәтсизлик едәҹәк?+ Бу гәдәр мөҹүзәни ҝөрә-ҝөрә нә вахта гәдәр Мәнә иман етмәјәҹәкләр?+ 12  Гој ҹанларына азар салыб көкләрини кәсим. Сәндән исә онлардан бөјүк, онлардан ҝүҹлү бир халг јарадым».+ 13  Лакин Муса Јеһоваја деди: «Онда бу халгы гүдрәтинлә әлләриндән гуртардығын мисирлиләр буну ешидәҹәк+ вә 14  бу торпағын сакинләринә данышаҹаглар. Јеһова, елә бу халглар да ешидибләр ки, Сән исраиллиләрин арасындасан,+ онлара ҝөрүнүб онларла үз-үзә, ҝөз-ҝөзә данышырсан.+ Билирләр ки, Сән Јеһовасан вә Сәнин булудун исраиллиләрин үзәриндә дурур, ҝүндүз булуд сүтунунда, ҝеҹә исә алов сүтунунда онларын гаршысында ҝедирсән.+ 15  Әҝәр Сән бүтүн бу ҹамааты гырыб-чатсан, Сәнин әзәмәтин һаггында ешидән халглар дејәҹәкләр ки, 16  Јеһова бу халгы анд ичиб вермәји вәд етдији торпаға апара билмәди, она ҝөрә дә сәһрада һамысыны гырды.+ 17  Јеһова, нә олар, ҝөстәр о бөјүк гүдрәтини, ахы Сән демишдин: 18  “Јеһова сәбирли, мәһәббәти бол, тәгсир вә асилији бағышлајан,+ ҝүнаһкарыса әсла ҹәзасыз гојмајан, аталарын ҝүнаһларынын ҹәзасыны оғулларына, нәвәләринә, үчүнҹү, дөрдүнҹү нәслә гәдәр өвладларына чәкдирән Аллаһдыр”.+ 19  Нә олар, бу халгы бөјүк мәһәббәтинә ҝөрә бағышла, неҹә ки Мисирдән чыхандан индијәдәк бағышламысан».+ 20  Онда Јеһова деди: «Сәнин хаһишинә ҝөрә онларын ҝүнаһындан кечирәм.+ 21  Анҹаг варлығыма анд олсун, бүтүн јер үзү Јеһованын еһтишамы илә долаҹаг,+ 22  Мәним ҹалалымы, Мисирдә вә сәһрада ҝөстәрдијим мөҹүзәләри ҝөрә-ҝөрә+ Мәни дөнә-дөнә* сынаға чәкән,+ сәсимә гулаг асмајан адамлар+ 23  аталарына анд ичәрәк вәд етдијим дијары ҝөрмәјәҹәкләр. Бәли, Мәнә һөрмәтсизлик едәнләрин һеч бири ораны ҝөрмәјәҹәк.+ 24  Лакин гулум Калибдә+ башга руһ ҝөрдүм. О, ҹан-дилдән Мәнә итаәт едир. Буна ҝөрә дә ону бахмаға ҝетдији торпаға апараҹағам, өвладлары ораны мүлк олараг алаҹаг.+ 25  Сиз исә сабаһ Гырмызы дәниз јолу илә сәһраја гајыдын,+ чүнки дәрәдә әмалигәләр вә кәнаниләр+ јашајыр». 26  Јеһова Муса илә Һаруна деди: 27  «Нә вахта гәдәр бу мәнфур күтлә Мәнә гаршы дејинәҹәк?+ Ешитдим онлар Мәнә гаршы неҹә дејинир.+ 28  Онлара де ки, Јеһова белә дејир: “Варлығыма анд олсун, дедијиниз шејләри башыныза ҝәтирәҹәјәм!+ 29  Мејитиниз бу сәһрада сәрилиб галаҹаг.+ Ијирми јашында вә ијирмидән јухары јашда олуб сијаһыја алынанларын, Мәнә гаршы дејинәнләрин һамысы өләҹәк.+ 30  Јуфәнна оғлу Калиблә Јушәдән башга һеч бириниз анд ичәрәк сизи мәскунлашдырмағы вәд етдијим дијара ҝирмәјәҹәк.+ 31  Әсир дүшәҹәјиндән горхдуғунуз өвладларынызы ора апараҹағам.+ Сизин ҝетмәк истәмәдијиниз мәмләкәти онлар ҝөрәҹәкләр.+ 32  Сизинсә мејитиниз бу сәһрада сәриләҹәк. 33  Оғулларыныз гырх ил сәһрада+ чобанлыг едәҹәкләр. Хәјанәтинизин алтыны онлар чәкәҹәк, та сизләрдән ахырынҹы адам сәһрада өләнә гәдәр.+ 34  Өлкәјә бахдығыныз гырх ҝүнә+ мүвафиг, гырх ил+ ҝүнаһынызын ҹәзасыны чәкәҹәксиниз — һәр ҝүн үчүн бир ил. Онда биләҹәксиниз, Мәнә ағ олмаг нә демәкдир*. 35  Мән Јеһова сөзүмү дедим. Мәнә гаршы топлашан бу мәнфур күтләнин агибәти бу олаҹаг: өмүрләринин сонуна кими бу сәһрада галаҹаг, елә бурада да ҹанлары чыхаҹаг.+ 36  Мусанын өлкәјә бахмаға ҝөндәрдији адамлар бәд хәбәрлә ҝери гајыдыб бүтүн ҹамааты она гаршы дејинмәјә вадар етдиләр.+ 37  Өлкә һаггында бәд хәбәр ҝәтирән бу адамларын һамысы Јеһованын бәласына ҝәлиб өләҹәк.+ 38  Лакин өлкәјә бахмаға ҝедәнләрин арасындан Нун оғлу Јушәјә вә Јуфәнна оғлу Калибә хәтәр дәјмәјәҹәк”».+ 39  Муса бу сөзләри исраиллиләрә дејәндә ҹамаат јаса батды. 40  Онлар сүбһ тездән дуруб: «Биз ҝүнаһ иш тутмушуг. Инди Јеһованын дедији јерә ҝетмәјә һазырыг», — дејәрәк дағын башына галхмаға һазырлашдылар.+ 41  Анҹаг Муса деди: «Нијә Јеһованын әмриндән кәнара чыхырсыныз? Бундан хејир тапмајаҹагсыныз. 42  Ҝетмәјин, онсуз да дүшмәнләрә мәғлуб олаҹагсыныз, чүнки Јеһова сизинлә дејил.+ 43  Әмалигәләр, кәнаниләр сизи габаглајыблар, онлар артыг ордадырлар.+ Сизи гылынҹдан кечирәҹәкләр. Сиз Јеһованын итаәтиндән чыхмысыныз, одур ки, Јеһова сизә көмәк олмајаҹаг».+ 44  Амма онлар һеч кимә фикир вермәјиб даға галхмаға башладылар.+ Јеһованын Әһд сандығы исә дүшәрҝәдә галды, Муса да орадан ајрылмады.+ 45  Һәмин дағда јашајан әмалигәләр вә кәнаниләр ашағы ениб исраиллиләрә һүҹум чәкдиләр, онлары пәрән-пәрән салыб Һормаја гәдәр говдулар.+

Һашијәләр

Һәрфән: он дәфә.
Јахуд Мәни өзүнүзә дүшмән етмәк нә демәкдир.