Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 11:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Халг шикајәт едир; Аллаһдан алов ҝәлир (1—3)

  • Халг әт истәјир (4—9)

  • Муса дад едир (10—15)

  • Јеһова 70 ағсаггала Мусада олан руһдан верир (16—25)

  • Әлдад вә Мәдад; Јушә Мусанын адына ҝөрә нараһат олур (26—30)

  • Билдирчинләр; аҹҝөзлүјә ҝөрә ҹәза (31—35)

11  Бир ҝүн ҹамаат Јеһованын өнүндә өз ҝүзәранындан шикајәтләнмәјә башлады. Јеһова буну ешидәндә гәзәби күкрәди вә Јеһовадан ҝәлән алов дүшәрҝәнин кәнарларына дүшүб адамлары тәләф етмәјә башлады.  Ҹамаат ағлаша-ағлаша Мусадан имдад диләди. Муса Јеһоваја јалварыб-јахарандан+ сонра алов сөндү.  Һәмин јерин ады Тәбирә* галды, чүнки орада Јеһова онларын үстүнә алов ҝөндәрмишди.+  Халгын арасында олан јаделлиләрин аҹҝөзлүјү тутду.+ Исраиллиләр дә онлара гошулуб јенидән ағлајыб-сытгамаға башладылар: «Јемәјә бизә ким әт верәҹәк?+  Һејиф о ҝүнләрдән! Вахт вар иди Мисирдә һавајы балыг јејирдик, һәлә хијары, гарпызы, кәвәри, соған-сарымсағы демирик!+  Инди исә әријиб ҝедирик. Једијимиз тәк маннадыр».+  Јери ҝәлмишкән, манна+ кешниш тохуму кими иди,+ өзү дә әтирли гатран рәнҝиндә иди.  Ҹамаат чыхыб ону јығар, әлдәјирманында үјүдәр, јахуд һәвәнҝдәстәдә дөјәрди. Сонра газанда гајнадыб ондан көкә биширәрдиләр.+ О, јағлы ширинчөрәјин дадыны верирди.  Ҝеҹә дүшәрҝәјә шеһ дүшәндә онунла бәрабәр манна да дүшәрди.+ 10  Муса һәр кәсин өз чадырынын ағзында отуруб аиләликҹә ағладығыны ешитди. Јеһова гәзәбләнди.+ Баш верәнләр Мусаны да өзүндән чыхартды. 11  О, Јеһоваја деди: «Нијә бу гулуну бәлаја салмысан? Нејләмишәм ки, Сәнә ағыр ҝедиб, бу гәдәр адамын јүкүнү бојнума гојмусан?+ 12  Мәҝәр онлар мәним белимдән ҝәлибләр? Онларын атасы мәнәм бәјәм, мәнә дејирсән дајә сүдәмәр көрпәни ҝәздирдији кими, онлары гуҹағыма алыб аталарына вәд етдијин торпаға апарым?+ 13  Бу гәдәр адам үчүн һарадан әт тапым? Гаршымда ҝөзләринин јашыны ахыдыб: “Бизә әт вер, јејәк” дејирләр. 14  Мән тәкбашына бу ҹамаатын һамысыны дашыја билмирәм, буна ҝүҹүм чатмыр.+ 15  Әҝәр белә давам едәҹәксә, елә бурадаҹа ҹанымы ал.+ Мәндән аз да олса разысанса, гуртар мәни бу әзабдан». 16  Ҹавабында Јеһова Мусаја деди: «Халгын ағсаггалы, башбиләни сајыб-билдијин адамларын ичиндән јетмиш нәфәр сечиб Һүзур чадырынын јанына ҝәтир.+ Һамыныз орада дурун. 17  Мән ениб+ сизинлә данышаҹағам.+ Сәндәки руһдан ҝөтүрүб онлара верәҹәјәм.+ Халгын јүкүнү тәк дашымајасан дејә, онлар сәнә көмәк едәҹәкләр.+ 18  Халга белә де: “Сабаһа пакланын,+ чүнки “ким бизә јемәјә әт верәҹәк? Мисирдә бундан јахшы иди” дејиб ағладығынызы Јеһова ешидиб.+ Одур ки, Јеһова сизә әт верәҹәк, сиз дә јејәҹәксиниз.+ 19  Өзү дә бир ҝүн јох, ики ҝүн јох, беш ҝүн јох, он ҝүн јох, ијирми ҝүн дә јох, 20  дүз бир ај. Бурнунуздан, гулагларыныздан төкүләнә кими. О вахта гәдәр јејәҹәксиниз ки, чијрәнәсиниз.+ Чүнки сиз аранызда мәскән салан Јеһовадан үз дөндәрдиниз. “Нијә ахы биз Мисирдән чыхдыг?”+ — дејиб Онун өнүндә ағладыныз”». 21  Онда Муса деди: «Арасында јашадығым халгын елә анҹаг кишиләри* алты јүз мин нәфәрдир.+ Сән исә дејирсән ки, онлара әт верәҹәјәм, өзү дә дүз бир ај дојунҹа јејәҹәкләр. 22  Мал-гаранын, гојун-гузунун һамысы кәсилсә дә, дәнизин бүтүн балыглары овланса да, онлара чатандыр?» 23  Јеһова Мусаја ҹаваб вериб деди: «Мәҝәр Јеһованын ҝүҹү түкәниб?*+ Инди ҝөрәҹәксән, дедијим јеринә јетир, ја јох». 24  Бундан сонра Муса ҝедиб Јеһованын сөзләрини халга чатдырды вә халгын ағсаггалларынын ичиндән јетмиш нәфәри сечиб чадырын габағына ҝәтирди.+ 25  Јеһова булудда ениб+ Муса илә данышды+ вә онда олан руһдан ҝөтүрүб јетмиш ағсаггалын үзәринә гојду.+ Ағсаггаллар руһдан алан кими пејғәмбәр кими һәрәкәт еләмәјә башладылар.+ Амма сонралар даһа белә давранмадылар. 26  Кишиләрдән икиси, Әлдад вә Мәдад дүшәрҝәдә галмышды. Руһ онларын да үстүнә енди. Чүнки чадыра ҝетмәсәләр дә, онларын да ады сијаһыда иди. Беләликлә, онлар да дүшәрҝәдә өзләрини пејғәмбәр кими апармаға башладылар. 27  Бир ҹаван гачыб Мусаја хәбәр верди: «Әлдадла Мәдад дүшәрҝәдә өзләрини пејғәмбәр кими апарыр!» 28  Онда ҝәнҹлијиндән Мусанын гуллуғунда дуран Нун оғлу Јушә+ дилләнди: «Ағам Муса, онлара тәпин!»+ 29  Муса исә она деди: «Сән мәним адыма ҝөрә нараһат олурсан? Буна ҝәрәк јохдур. Каш ки Јеһова бүтүн халгына руһундан верәјди, Јеһованын бүтүн халгы пејғәмбәр олајды!» 30  Муса Исраилин ағсаггаллары илә бирликдә дүшәрҝәјә гајытды. 31  Јеһова күләк галдырды. Күләк дәниз тәрәфдән билдирчин ҝәтирди. Онлары дүшәрҝәјә вә һәр тәрәфдән дүз бир ҝүнлүк јол мәсафәсиндә, јердән ики гулаҹ* һүндүрлүјүндә дүшәрҝәнин әтрафына төкдү.+ 32  Бүтүн о ҝүн, о ҝеҹә вә ертәси ҝүн халг чыхыб билдирчин јығды. Он һомердән* аз јыған олмады. Јығдыглары гушлары дүшәрҝәнин әтрафында һәр јерә сәрдиләр. 33  Анҹаг ҹамаат әти чејнәјиб удмаға маҹал тапмамыш Јеһованын онлара гаршы гәзәби аловланды. Јеһова халгы гырыб-чатмаға башлады.+ 34  Буна ҝөрә дә һәмин јерин ады Һәбрут-Һәттәва*+ галды, чүнки аҹҝөзлүк едәнләри орада басдырмышдылар.+ 35  Халг Һәбрут-Һәттәвадан чыхыб Һәсејрута ҝетди вә орада дүшәрҝә салды.+

Һашијәләр

Мәнасы: алов, јанғын.
Һәрфән: пијадалары.
Һәрфән: әли гысадыр?
Гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Һомер 220 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Мәнасы: нәфс гәбиристанлығы.