Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сајлар 10:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҝүмүш кәрәнајлар (1—10)

  • Халг Синадан јола дүшүр (11—13)

  • Бөлүмләрин јола дүшмә гајдасы (14—28)

  • Һубабдан халга бәләдчилик етмәк хаһиш олунур (29—34)

  • Дүшәрҝә јығышдырыланда Мусанын сөјләдији дуа (35, 36)

10  Сонра Јеһова Мусаја деди:  «Өзүн үчүн дөјмә ҝүмүшдән ики кәрәнај дүзәлт.+ Кәрәнајлардан иҹманы топламаг, јахуд дүшәрҝәни јығмаг лазым ҝәләндә истифадә едәҹәксән.  Кәрәнајларын икиси дә чалынанда бүтүн иҹма Һүзур чадырынын ҝиришиндә, сәнин өнүндә топлашмалыдыр.+  Бири чалынанда исә јанына јалныз Исраил күтләләринин бөјүкләри, башчылар топлашмалыдыр.+  Кәрәнај сәси зилә-бәмә галхыб-дүшәндә шәргдәкиләрин+ дүшәрҝәси јола дүшмәлидир.  Кәрәнај икинҹи дәфә бу аһәнҝлә чалынанда ҹәнубдакыларын+ дүшәрҝәси јола дүшмәлидир. Һәр дәфә кәрәнај бу ҹүр чалынанда бир дүшәрҝә јола дүшмәлидир.  Бүтүн иҹманы топламаг лазым ҝәләндә дә кәрәнај чалын,+ амма бир аһәнҝдә.  Кәрәнајлары каһинләр, Һарун оғуллары чалмалыдыр.+ Бу, сизин үчүн нәсилдән-нәслә һәмишәлик ганундур.  Сизи сыхышдыран дүшмәнлә мүһарибәјә ҝедәндә өлкәниздә кәрәнајла мүһарибә чағырышы чалын.+ Онда Аллаһыныз Јеһова сизи хатырлајаҹаг вә сизи дүшмәнләринизин әлиндән гуртараҹаг. 10  Һәмчинин шад ҝүнләриниздә+ — бајрамларда+ вә ај башлајанда јандырма гурбанларынызын+ вә үнсијјәт гурбанларынызын+ үстүндә кәрәнај чалын. Онлар сизи Аллаһынызын јадына салаҹаг. Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам».+ 11  Икинҹи илин икинҹи ајынын ијирминҹи ҝүнүндә+ булуд Шәһадәт сандығынын јерләшдији Мүгәддәс чадырын үстүндән галхды.+ 12  Беләликлә, исраиллиләр јығышыб мүәјјән едилмиш гајда илә Сина сәһрасындан јола дүшдүләр.+ Булуд Фәран сәһрасында дајанды.+ 13  Бу биринҹи дәфә иди ки, онлар Јеһованын Муса васитәсилә вердији әмрә ҝөрә јола дүшүрдүләр.+ 14  Јәһуда оғуллары дүшәрҝәсинин үчгәбиләли бөлүмү бөлүкләр һалында биринҹи јола дүшдү. Јәһуда оғулларынын бөлүјүнә Әминәдаб оғлу Нәһсун+ башчылыг едирди. 15  Јәсакир гәбиләсинин бөлүјүнә Суар оғлу Нәснаил+ башчылыг едирди. 16  Зәбулун гәбиләсинин бөлүјүнә Һилун оғлу Әлјаб+ башчылыг едирди. 17  Мүгәддәс чадыр сөкүләндә+ чадыры дашыјан Һирсән+ вә Мерар оғуллары+ јола дүшдүләр. 18  Рубән оғулларынын үчгәбиләли бөлүмү бөлүкләр һалында јола дүшдү. Рубән оғулларынын бөлүјүнә Шәдуир оғлу Әлисур+ башчылыг едирди. 19  Шәмун гәбиләсинин бөлүјүнә Суришәддај оғлу Шәлумуил+ башчылыг едирди. 20  Ҹад гәбиләсинин бөлүјүнә Дәил оғлу Әлјасәф+ башчылыг едирди. 21  Сонра мүгәддәс мәканын әшјаларыны дашыјан кәһатлылар+ јола дүшдүләр. Онлар мәнзилбашына ҝедиб чатанаҹан Мүгәддәс чадыр гурулуб һазыр олаҹагды. 22  Әфраим оғулларынын үчгәбиләли бөлүмү бөлүкләр һалында јола дүшдү. Әфраим оғулларынын бөлүјүнә Амиһуд оғлу Әлшама+ башчылыг едирди. 23  Мәнәссә гәбиләсинин бөлүјүнә Фәдһәсур оғлу Гәмлаил+ башчылыг едирди. 24  Бинјамин гәбиләсинин бөлүјүнә Ҝидони оғлу Абидан+ башчылыг едирди. 25  Сонра Дан оғулларынын үчгәбиләли бөлүмү бөлүкләр һалында јола дүшдү. Онлар бүтүн бөлүмләри архадан мүдафиә едирдиләр. Дан оғулларынын бөлүјүнә Амишәддај оғлу Әхјәзәр+ башчылыг едирди. 26  Ашир гәбиләсинин бөлүјүнә Өһрән оғлу Фәгаил+ башчылыг едирди. 27  Нифталы гәбиләсинин бөлүјүнә Еһнан оғлу Әхира+ башчылыг едирди. 28  Исраиллиләр вә онларын бөлүкләри бу низамла јола дүшүрдүләр.+ 29  Муса гајынатасы мәдјәни Руилин+ оғлу Һубаба деди: «Биз Јеһованын вәд етдији дијара+ јола дүшүрүк. Ҝәл бизимлә ҝедәк.+ Сәни ҝөзүмүзүн үстүндә сахлајарыг. Јеһова Исраилә ҝөзәл немәтләр вәд едиб».+ 30  Һубаб Мусаја деди: «Јох, ҝедә билмәрәм. Мән өз ел-обама, гоһум-гардашымын јанына гајытмалыјам». 31  Анҹаг Муса деди: «Риҹа едирәм, бизи гојуб ҝетмә. Ахы сән билирсән сәһрада һарада дүшәрҝә салмаг олар. Ҝәл, бизә бәләдчилик ет. 32  Бизимлә ҝетсән,+ Јеһованын бизә еләдији јахшылығы биз дә сәнә ејләјәрик». 33  Беләликлә, онлар Јеһованын дағындан+ јола дүшүб үч ҝүн јол ҝетдиләр. Бүтүн бу үч ҝүн әрзиндә дүшәрҝә салмаға јер тапмаг үчүн Јеһованын Әһд сандығыны өндә апарырдылар.+ 34  Онлар јола дүшәндә Јеһованын булуду+ ҝүн боју башларынын үстүндә ҝедирди. 35  Һәр дәфә Сандығы јериндән галдыранда Муса дејәрди: «Галх, еј Јеһова,+ гој дүшмәнләрин пәрән-пәрән дүшсүн. Сәнә нифрәт едәнләр өнүндән гачсын». 36  Сандығы јерә гојанда исә дејәрди: «Гајыт, еј Јеһова, сајы һесаба ҝәлмәјән Исраилин јанына гајыт».+

Һашијәләр