Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ромалылара 9:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Булус Исраил халгына ҝөрә кәдәрләнир (1—5)

  • Ибраһимин әсил өвладлары (6—13)

  • Аллаһын сечиминә шәкк етмәк олмаз (14—26)

    • Мәһв вә мәрһәмәт габлары (22, 23)

  • Аз сајда адам хилас олаҹаг (27—29)

  • Исраил бүдрәди (30—33)

9  Мәсиһин давамчысы кими дүзүнү дејирәм, јалан данышмырам, чүнки виҹданым мәнимлә бәрабәр мүгәддәс руһ васитәсилә шаһиддир ки,  үрәјимдә дәрин кәдәр вә кәсилмәјән бир ағры дујурам.  Мән гардашларымдан, ҹисмән мәнә гоһум олан исраиллиләрдән өтрү Мәсиһдән ајрылмаға вә ләнәтләнмәјә һазырам.  Ахы оғуллуға ҝөтүрүлмәк+ һаггы, шәрәф вә әһдләр+ онлара мәхсусдур. Ганун+, мүгәддәс хидмәт+ вә вәдләр дә онлара верилиб.+  Онлар әҹдадларымыздан төрәјибләр,+ Мәсиһ дә онларын нәслиндәндир.+ Һәр шејин үзәриндә һөкмран олан Аллаһа әбәдијјәт боју алгыш олсун! Амин.  Анҹаг бу о демәк дејил ки, Аллаһын сөзү јеринә јетмәди. Чүнки Исраилдән төрәјәнләрин һамысы әсил исраилли дејил.+  Ибраһимин өвладлары олсалар да, онларын һамысы онун әсил өвлады дејил,+ анҹаг белә јазылыб: «Сәнә вәд олунан өвлад* Исһагдан төрәјәҹәк».+  Јәни ондан төрәјәнләрин һамысы, әслиндә, Аллаһын өвлады+ дејилләр, вәдә ҝөрә доғуланлар өвлад* сајылырлар.+  Вәд бу сөзләрлә верилмишди: «Ҝәлән ил бу вахт ҝәләҹәјәм вә Саранын бир оғлу олаҹаг».+ 10  Јалныз о һалда дејил, һәмчинин Рәфәгә улу бабамыз Исһагдан әкизләрә һамилә галанда+ да ејни шеј баш верди. 11  Әкизләр доғулмаздан әввәл, һәлә нә јахшы, нә дә пис иш ҝөрмәздән габаг (Аллаһын сечимлә бағлы нијјәти ишләрдән јох, Чағырандан асылы олсун дејә) 12  Рәфәгәјә белә дејилмишди: «Бөјүк кичијин гулу олаҹаг».+ 13  Һәмчинин белә јазылыб: «Мән Јагубу севдим, Ејсә исә нифрәт етдим».+ 14  Белә исә, нә дејәк? Мәҝәр Аллаһ әдаләтсизлик едир? Әсла јох!+ 15  О, Мусаја белә дејиб: «Кимә мәсләһәт билсәм, она мәрһәмәт ҝөстәрәрәм, кимә мәсләһәт билсәм, она шәфгәт бәсләрәм».+ 16  Демәли, Аллаһын сечими инсанларын арзусундан, јахуд ҹәһдләриндән јох, рәһмдил Аллаһдан асылыдыр.+ 17  Мүгәддәс Јазылара ҝөрә Аллаһ фирона белә дејир: «Сәнин сағ галмағына она ҝөрә изин вердим ки, сәнин үзәриндә ҝүҹүмү ҝөстәрим вә бүтүн дүнја адымы ешитсин».+ 18  Беләликлә, Аллаһ кимә истәјир мәрһәмәт ҝөстәрир, кимә истәјир инадында галмаға изин верир.+ 19  Онда сән мәндән сорушаҹагсан ки, «Аллаһ нәјә ҝөрә нөгсан ахтарыр? Ахы ким Онун ирадәсинә зидд ҝедә биләр?» 20  Еј инсан, сән кимсән ки, Аллаһа ҹаваб гајтарырсан?+ Һеч габ ону дүзәлдәнә: «Мәни нијә белә дүзәлтмисән?»+ — дејәр? 21  Мәҝәр дулусчунун ҝил+ үзәриндә ихтијары јохдур ки, ејни ҝил парчасындан һәм шәрәфли, һәм дә шәрәфсиз истифадә үчүн мүхтәлиф габлар дүзәлтсин? 22  Әҝәр Аллаһ гәзәбини нүмајиш етдирмәк, ҝүҹүнү бәлли етмәк истәдисә, мәһв олунасы гәзәб габларына бөјүк сәбирлә дөздүсә, буна нә дејәк? 23  Вә әҝәр буну габагҹадан шәрәф үчүн һазырладығы мәрһәмәт габларынын,+ 24  јәни тәкҹә јәһудиләрин арасындан дејил, башга халглардан да чағырдығы+ бизләр үзәриндә әзәмәтинин боллуғуну ҝөстәрмәк үчүн етдисә, онда неҹә олсун? 25  О, Һушә васитәсилә белә дејир: «Халгым олмајана+ “халгым” дејәҹәјәм, севилмәјән гадына “севҝилим”+ дејәҹәјәм, 26  һарада ки онлара “халгым дејилсиниз” дејилмишди, орада онлара “вар олан Аллаһын оғуллары”+ дејиләҹәк». 27  Әшија да Исраил һаггында дејир: «Исраил оғулларынын сајы дәниз гуму гәдәр олса да, аз сајда адам хилас олаҹаг.+ 28  Чүнки Јеһова бүтүн јер үзүнү ҹавабдеһлијә чағыраҹаг. О, бу иши тез ҝөрүб тамамлајаҹаг».+ 29  Әшија башга јердә белә дејиб: «Ордулар Аллаһы Јеһова өвладларымыздан кимләрисә сағ сахламасајды, биз Сәдум кими олардыг, Әмурәјә бәнзәјәрдик».+ 30  Онда нә дејәк? Башга халглардан оланлар салеһлијә ҹан атмаја-атмаја имандан доған салеһлијә јетишдиләр,+ 31  салеһлик ганунуна ҹан атан Исраил исә бу гануна там риајәт етмәди. 32  Нијә? Чүнки Исраил салеһлијә иманла јох, әмәлләрлә ҹан атырды. Онларын ајағы «даша» илишиб бүдрәди,+ 33  неҹә ки јазылыб: «Будур, Мән Сионда бүдрәдән даш,+ јыхан гаја гојурам, анҹаг иманыны онун үзәриндә гуран һеч вахт пешман олмајаҹаг».+

Һашијәләр

Һәрфән: тохум.
Һәрфән: тохум.