Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ромалылара 2:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһын јәһудиләрә вә јунанлара кәсдији һөкм (1—16)

    • Виҹданын фәалијјәти (14, 15)

  • Јәһудиләр вә Ганун (17—24)

  • Гәлбдә едилмиш сүннәт (25—29)

2  Еј инсан, ким олурсан ол, әҝәр башгаларыны мүһакимә едирсәнсә,+ сән үзрсүзсән. Башгасыны мүһакимә етмәклә сән өзүнү мәһкум едирсән, чүнки бир тәрәфдән мүһакимә едирсән, диҝәр тәрәфдән дә өзүн ејни ишләри ҝөрүрсән.+  Биз исә јахшы билирик ки, Аллаһ белә ишләрлә мәшғул оланлара һөкм кәсәҹәк вә Онун һөкмү һәгигәтә әсасланыр.  Еј инсан, елә билирсән ки, белә ишләрлә мәшғул оланлары мүһакимә едиб, өзүн бу ишләри ҝөрүрсәнсә, Аллаһын һөкмүндән гача биләҹәксән?  Јохса Онун хејирхаһлығынын,+ тәмкининин+ вә сәбринин+ боллуғуна һәгарәтлә бахырсан? Мәҝәр билмирсән ки, Аллаһ Өз хејирхаһлығы илә сәни төвбәјә чәкмәк истәјир?+  Анҹаг сән тәрслијинлә вә төвбә етмәјән үрәјинлә Аллаһын әдаләтли һөкмүнүн иҹра олунаҹағы гәзәб ҝүнү үчүн өз әлејһинә гәзәб үстүндән гәзәб јығырсан.+  О, һәр кәсә әмәлләринә ҝөрә верәҹәк.+  Мәтанәтлә јахшы иш ҝөрүб шәрәфә, һөрмәтә, чүрүмәзлијә+ ҹан атанлара әбәди һәјат,  өҹәшкәнләрә, һәгигәтә итаәт етмәјиб һагсызлыға бојун әјәнләрә исә һиддәт вә гәзәб нәсиб олаҹаг.+  Пислик едән һәр кәсин: әввәлҹә јәһудинин, сонра јунанын пајына әзијјәт, ағры-аҹы дүшәҹәк. 10  Анҹаг јахшы иш ҝөрән һәр кәсә: әввәлҹә јәһудијә,+ сонра јунана+ шәрәф, һөрмәт вә сүлһ бәхш едиләҹәк. 11  Чүнки Аллаһ ајры-сечкилији севмир.+ 12  Аллаһын ганунунун табелијиндә олмајыб ҝүнаһ ишләјәнләрин һамысы ганунун табелијиндә олмаса да,+ өләҹәк. Ганунун табелијиндә олуб ҝүнаһ ишләјәнләрин һамысы исә ганун васитәсилә мәһкум едиләҹәкләр.+ 13  Чүнки Аллаһын гаршысында салеһ кәс гануну ешидән дејил. Гануна әмәл едәнләр салеһ сајылаҹаг.+ 14  Чүнки Аллаһын ганунундан хәбәрсиз олан диҝәр халгларын адамлары+ ганунун тәләбләринә сөвги-тәбии әмәл едәндә ганунун үрәкләриндә олдуғуну ҝөстәрирләр, һалбуки ганундан хәбәрсиздирләр. 15  Бу адамларын виҹданы онларла бәрабәр шаһидлик едир, дүшүнҹәләри онлары ја иттиһам едир, ја да онлара һагг газандырыр. Беләҹә, онлар ҝөстәрирләр ки, ганунун маһијјәти үрәкләриндә јазылыб. 16  Тәблиғ етдијим мүждәјә әсасән, бүтүн бунлар Аллаһын Мәсиһ Иса васитәсилә инсанларын ҝизли ишләрини мүһакимә едәҹәји+ ҝүн баш верәҹәк. 17  Мадам ки сән өзүнү јәһуди адландырыр,+ гануна архаланыр, Аллаһла өјүнүр, 18  Онун ирадәсини билир вә Ганундан тәлим алдығын үчүн ән үстүн дәјәрләри ајырд етмәји баҹарырсан,+ 19  сән корларын бәләдчиси, зүлмәтдә оланлар үчүн чыраг олдуғуна әминсән, 20  ағылсызлара тәрбијәчи вә көрпәләрә мүәллим олдуғуна, Ганунда ифадә олунан билијин вә һәгигәтин әсасларына јијәләндијинә инанырсан, 21  елә исә башгаларыны өјрәдә-өјрәдә нә үчүн өзүнү өјрәтмирсән?+ «Оғурлама»+ дејә тәблиғ едиб нијә өзүн оғурлуг едирсән? 22  «Зина етмә»+ дејә-дејә нијә зина едирсән? Бүтләрә нифрәт едә-едә нијә мәбәдләри чапыб-талајырсан? 23  Ганунла өјүнә-өјүнә нијә Гануну позуб Аллаһы һөрмәтдән салырсан? 24  Һәр шеј јазылдығы кимидир: «Сизә ҝөрә башга халглар арасында Аллаһын адына күфр едилир».+ 25  Сүннәтин+ анҹаг о вахт фајдасы олур ки, сән гануна әмәл едәсән.+ Јох әҝәр гануну позурсанса, сәнин сүннәтин мәнасыны итирир. 26  Бәс онда сүннәтсиз адам+ Ганунун адил тәләбләринә риајәт едирсә, мәҝәр онун сүннәтсиз олмасы сүннәтли олмаға бәрабәр дејил?+ 27  Сән, сүннәтли адам, јазылы ганун топлусуна саһиб ола-ола Гануну позурсанса, сүннәтсиз адам Гануна риајәт етмәклә сәни мәһкум едир. 28  Чүнки заһирән јәһуди олан әсил јәһуди дејил,+ ејнилә дә бәдәндә едилмиш заһири сүннәт әсил сүннәт дејил.+ 29  Дахилән јәһуди олан әсил јәһудидир+ вә онун сүннәти јазылы Ганун топлусу әсасында јох,+ мүгәддәс руһла гәлбдә едилмиш сүннәтдир.+ Белә адам инсанлардан јох, Аллаһдан тәриф алыр.+

Һашијәләр