Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ромалылара 15:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бир-биринизи Мәсиһ сизи гәбул етдији кими, гәбул един (1—13)

  • Булус халглар үчүн хидмәтчи (14—21)

  • Булусун сәфәрләри илә бағлы нијјәтләри (22—33)

15  Биз ҝүҹлүләр ҝүҹсүзләрин зәифликләрини дашымалыјыг+ вә өз хејримизи дүшүнмәмәлијик.+  Ҝәлин һәр биримиз башгасынын хејри вә гүввәтләнмәси үчүн чалышаг.+  Ахы Мәсиһ дә өз хејрини дүшүнмүрдү,+ неҹә ки јазылыб: «Сәнә гаршы дејилән тәһгирләрә мән туш ҝәлирәм».+  Әввәлҹәдән јазыланларын һамысы бизә нәсиһәт олараг јазылыб+ ки, дөзүм сајәсиндә+ вә Мүгәддәс Јазылардан алдығымыз тәсәлли сајәсиндә үмидимиз олсун.+  Гој хидмәтчиләринә дөзүм вә тәсәлли верән Аллаһ сизә Мәсиһ Исанын дүшүнҹә тәрзини бәхш етсин.  Бунун сајәсиндә сиз Ағамыз Иса Мәсиһин Аллаһыны вә Атасыны бир ағыздан, јекдилликлә+ мәдһ едә биләҹәксиниз.  Буна ҝөрә дә Мәсиһ сизи гәбул етдији+ кими, сиз дә бир-биринизи гәбул един+ ки, нәтиҹәдә Аллаһ шәрәфләнсин.  Мәсиһ сүннәтлиләр үчүн хидмәтчи олду+ ки, Аллаһын етибарлы олдуғуну вә онларын әҹдадларына вердији вәдләрини тәсдиг етсин+  вә беләҹә, халглар Аллаһы мәрһәмәтинә ҝөрә мәдһ етсинләр.+ Неҹә ки јазылыб: «Буна ҝөрә Сәни халглар арасында уҹалдаҹағам, адыны нәғмәләрдә тәрәннүм едәҹәјәм».+ 10  Һәмчинин јазылыб: «Еј халглар, Онун халгы илә шадланын!»+ 11  Башга бир јердә дејилир: «Еј халглар, Јеһоваја алгыш един, гој бүтүн үммәтләр Ону мәдһ етсин!»+ 12  Әшија белә дејир: «Јәссәнин көкү пөһрә верәҹәк,+ халглар үзәриндә рәһбәрлик едән ҝәләҹәк,+ халглар үмидини она бағлајаҹаг».+ 13  Гој үмид мәнбәји олан Аллаһ Она олан етибарыныз сајәсиндә үрәјинизи севинҹ вә сүлһлә долдурсун вә үмидиниз мүгәддәс руһун гүввәти илә долуб-дашсын.+ 14  Гардашлар, сизә ҝәлинҹә, әминәм ки, сиз јахшылыг етмәјә һазырсыныз, там билијә јијәләнмисиниз вә бир-биринизә нәсиһәт верә биләрсиниз. 15  Анҹаг бәзи мәсәләләри бир нөв јадыныза салмаг үчүн сизә ачыг јазырам. Буну Аллаһын мәнә ҝөстәрдији лүтфә әсасән едирәм. 16  Мәнә лүтф ҝөстәрилиб ки, башга халглар үчүн Мәсиһ Исанын хидмәтчиси олум.+ Мән Аллаһын мүждәси илә бағлы мүгәддәс иши иҹра едирәм+ ки, бу халглар мүгәддәс руһла пакланмыш хош бир бәхшиш кими Аллаһа тәгдим олунсун. 17  Мәсиһ Исанын давамчысы вә Аллаһын ишини ҝөрән бир адам кими севинмәјә әсасым вар. 18  Халгларын итаәт етмәси үчүн Мәсиһин мәним васитәмлә ҝөрдүјү ишләрдән әлавә башга бир шеј һаггында данышмаға ҹүрәт етмәрәм. О, буну сөзләрим вә әмәлләримлә, 19  һәмчинин әламәт вә мөҹүзәләрлә,+ мүгәддәс руһун гүввәси илә етди. Нәтиҹәдә мән Мәсиһ һаггындакы мүждәни Јерусәлимдән та Иллирикә гәдәр олан бүтүн әразидә тәблиғ етдим.+ 20  Һәм дә гаршыма мәгсәд гојмушдум ки, башгасынын гојдуғу бүнөврә үзәриндә тикмәмәк үчүн мүждәни Мәсиһин танындығы јерләрдә бәјан етмәјим. 21  Неҹә ки јазылыб: «Онун сорағыны алмајанларын ҝөзләри ҝөрәҹәк, ешитмәјәнләр баша дүшәҹәк».+ 22  Бу вахта кими јаныныза ҝәлә билмәмәјимин сәбәби дә елә бу олуб. 23  Анҹаг инди бу тәрәфләрдә тәблиғ етмәдијим јер галмајыб, һәм дә узун илләрдир* ки, сизин һәсрәтинизи чәкирәм. 24  Буна ҝөрә дә Испанијаја ҝедәркән јолүстү сизинлә ҝөрүшәҹәјимә чох үмид едирәм. Бир мүддәт бирликдә хош үнсијјәт етдикдән сонра мәни ора өтүрәрсиниз. 25  Инди исә мүгәддәсләрә хидмәт етмәк үчүн Јерусәлимә јола дүшүрәм.+ 26  Македонија вә Ахајјадан* олан гардашлар Јерусәлимдәки мүгәддәсләрин арасындакы касыблара әл тутмаг үчүн ҹанла-башла бәхшиш һазырлајыблар.+ 27  Бәли, онлар буну ҹанла-башла етдиләр, һәм дә она ҝөрә ки, Јерусәлимдәки мүгәддәсләрә борҹлудурлар. Чүнки башга халглар онларын руһани немәтләриндән бәһрәләнибләрсә, инди зәрури мадди немәтләрлә онлара хидмәт етмәјә борҹлудурлар.+ 28  Беләликлә, бу иши тамамлајыб, топланмыш бәхшиши сағ-саламат онлара чатдырандан сонра сизин тәрәфләрдән кечиб Испанијаја ҝедәҹәјәм. 29  Ону да билирәм ки, јаныныза Мәсиһдән алдығым бол немәтләрлә ҝәләҹәјәм. 30  Гардашлар, Ағамыз Иса Мәсиһин хатиринә вә руһдан доған мәһәббәт хатиринә сиздән риҹа едирәм: мәндән өтрү мәнимлә бирликдә Аллаһа һәрарәтлә дуа един+ ки, 31  Јәһудијјәдә имансызларын әлиндән гуртула билим+ вә Јерусәлимдәки мүгәддәсләрдән өтрү етдијим хидмәт бу гардашлара хош ҝетсин+ 32  вә нәһајәт, Аллаһын изнијлә севинә-севинә јаныныза ҝәлиб сизинлә бирликдә тәравәтләним. 33  Гој сүлһ мәнбәји олан Аллаһ сизләрлә олсун.+ Амин.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: бир нечә илдир.
Ҹәнуби Јунаныстанда јерләшән Рома әјаләти. Пајтахты Рома шәһәри иди.