Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ромалылара 11:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ Исраили рәдд етмәјиб (1—16)

  • Зејтун ағаҹы һагда нүмунә (17—32)

  • Аллаһын һикмәти дәрин бир үммандыр (33—36)

11  Буна ҝөрә сорушмаг истәјирәм: мәҝәр Аллаһ Өз халгындан имтина едиб?+ Әсла! Мән дә исраиллијәм, Ибраһимин нәслиндән, Бинјамин гәбиләсиндәнәм.  Аллаһ әзәлдән нәзәр салдығы халгындан имтина етмәјиб.+ Мәҝәр Мүгәддәс Јазыларда Илјас һаггында дејиләнләри билмирсиниз? О, Аллаһа Исраилдән неҹә шикајәт едирди?  «Еј Јеһова! Онлар Сәнин пејғәмбәрләрини өлдүрдүләр, гурбанҝаһларыны дағыдыб јерлә јексан етдиләр. Тәкҹә мән галмышам, инди дә мәним ҹанымы алмаг истәјирләр».+  Бәс Аллаһ она нә ҹаваб верди? «Мән Өзүм үчүн Баалын гаршысында диз чөкмәмиш једди мин адам сахламышам».+  Инди дә лүтф сајәсиндә сечилмиш бир гисим+ исраилли вар.  Әҝәр сечим лүтф сајәсиндәдирсә,+ демәли, артыг әмәлләрә ҝөрә дејил.+ Әкс тәгдирдә, лүтф даһа лүтф олмазды.  Бәс онда неҹә олсун? Исраил вар-ҝүҹү илә ҹан атдығы шејә наил олмады, она сечилмишләр наил олдулар.+ Галанларынын исә үрәји күтләшди,+  неҹә ки јазылыб: «Аллаһ онлара ағыр јуху, ҝөрмәјән ҝөзләр,+ ешитмәјән гулаглар верди. Онлар индијәдәк бу һалдадырлар».+  Давуд да демишди: «Гој сүфрәләри онлара тәлә, тор, әнҝәл, ҹәза олсун. 10  Гој ҝөзләри тор салсын, ҝөрә билмәсинләр, белләри бирдәфәлик бүкүлсүн».+ 11  Белә исә, сорушурам: јәни онлар бүдрәјиб тамам јыхылдылар? Әсла! Лакин онларын јанлыш аддымы сајәсиндә диҝәр халглардан олан инсанлар үчүн хилас јолу ачылды ки, онларда гысганҹлыг ојансын.+ 12  Әҝәр онларын јанлыш аддымы дүнја үчүн вә сајларынын азалмасы диҝәр халглардан олан инсанлар+ үчүн руһани зәнҝинлик демәкдирсә, ҝөр онларын там сајы нә демәк олаҹаг! 13  Инди исә диҝәр халглардан олан сизләрә мүраҹиәт едирәм. Мән диҝәр халглара ҝөндәрилмиш+ бир һәвари кими хидмәтими уҹалдырам.+ 14  Бәлкә, неҹәсә сојдашларымда гысганҹлыг ојадыб онлардан бәзиләрини хилас етдим. 15  Әҝәр онларын рәдд олунмасы+ дүнја үчүн барышыг демәкдирсә, онда онларын гәбул олунмасы өлүләр үчүн һәјат демәк дејилсә, бәс нәдир? 16  Бундан башга, әҝәр хәмирдән нүбар кими ҝөтүрүлмүш бир һиссә мүгәддәсдирсә, демәли, бүтүн хәмир мүгәддәсдир. Әҝәр көк мүгәддәсдирсә, демәли, будаглар да мүгәддәсдир. 17  Лакин будагларын бәзиси гопарылыбса вә сән ҹыр зејтун будағы ола-ола онларын арасында ҹалаг едилиб онларла бирликдә зејтунун ҝүҹлү көкүндән гидаланырсанса, 18  будагларын гаршысында өјүнмә. Јох әҝәр өјүнүрсәнсә,+ јадында сахла ки, сән көкү јох, көк сәни сахлајыр. 19  Сән дејәҹәксән: «Будаглар гопарылыб ки, мән ҹалаг олунум».+ 20  Дүздүр! Онлар иманлары олмадығына ҝөрә гопарылды,+ сән исә иманын сајәсиндә дурурсан.+ Ловғаланма, өзүнү ҝөзлә. 21  Чүнки әҝәр Аллаһ ағаҹын доғма будагларына гыјдыса, сәнә дә гыјар. 22  Одур ки, Аллаһын хејирхаһлығына+ вә сәртлијинә фикир вер. Аллаһ јыхыланлара гаршы сәрт,+ сәнә гаршы исә хејирхаһдыр, бу шәртлә ки, Онун хејирхаһлығына лајиг јашајасан. Әкс тәгдирдә, сән дә кәсилиб атылаҹагсан. 23  Онлар да имансызлыгдан әл чәксәләр, ҹалаг едиләҹәкләр,+ чүнки Аллаһ онлары јенидән ҹалаг етмәјә гадирдир. 24  Әҝәр сән ҹыр зејтун ағаҹындан кәсилиб, тәбиәтә зидд олараг, бағ зејтунуна ҹалаг олунмусанса, ҝөр о ағаҹын доғма будаглары она неҹә асанлыгла ҹалаг олунаҹаг! 25  Гардашлар! Өз ҝөзүнүздә ағыллы олмајасыныз дејә, бу мүгәддәс сирри+ сизә ачмаг истәјирәм: диҝәр халглардан ҝәлән адамларын сајы тамамланана гәдәр Исраилин бир һиссәси үрәји күт вәзијјәтдә галаҹаг вә 26  бу јолла бүтүн Исраил хилас едиләҹәк,+ неҹә ки јазылмышдыр: «Хиласкар Сиондан ҝәләҹәк,+ Јагубу пис әмәлләрдән узаглашдыраҹаг. 27  Онларын ҝүнаһларыны арадан ҝөтүрдүјүм заман+ онларла бағлајаҹағым әһд будур».+ 28  Доғрудан да, онларын мүждәдән имтина едиб Аллаһла дүшмән олмалары сизин хејринизәдир. Лакин ата-бабаларынын хатиринә Аллаһ онлардан бәзиләрини сечмиш вә севмишдир.+ 29  Чүнки Аллаһ вердији әнамлара вә етдији дәвәтләрә ҝөрә пешманчылыг чәкмәјәҹәк. 30  Бир вахтлар сиз Аллаһа итаәт етмирдиниз,+ амма инди онларын итаәтсизлији+ сајәсиндә сизә мәрһәмәт ҝөстәрилиб.+ 31  Ејнилә, онларын индики итаәтсизлији сајәсиндә сизә мәрһәмәт ҝөстәрилди ки, онлара да инди мәрһәмәт ҝөстәрилсин. 32  Ахы Аллаһ онларын һамысыны итаәтсизлијә дүчар етди+ ки, һамысына мәрһәмәт ҝөстәрә билсин.+ 33  Аллаһын немәтләри ҝөр неҹә болдур, һикмәти, билији дәрин үммандыр! Онун һөкмләри ағласығмаздыр, јоллары тәдгиголунмаздыр! 34  Ахы «ким Јеһованын әглини дәрк едиб, ким Она мәсләһәт верә биләр?»+ 35  Ја да «ким Она нәсә вериб ки, О да ҝери гајтарсын?»+ 36  Чүнки һәр шеј Ондандыр, Онун сајәсиндәдир вә Онун үчүндүр. Она әбәдијјән алгыш олсун! Амин.

Һашијәләр