Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Нәһәмја 6:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Тикинтијә мүгавимәт давам едир (1—14)

  • Дивар 52 ҝүнә тикилиб гуртарыр (15—19)

6  Санбалат, Тубијјә+, әрәб Гәшәм+ вә диҝәр дүшмәнләримизә чатдырдылар ки, мән дивары бәрпа едиб+ гуртармышам, дивардакы бүтүн аралар һөрүлүб. (Һәрчәнд о вахт дарвазаларын гапы тајларыны һәлә тахмамышдым.)+  Санбалатла Гәшәм дәрһал мәнә бу хәбәри јолладылар: «Ҝәл вахт тәјин едиб Унуһ+ вадисиндәки кәндләрдән бириндә ҝөрүшәк». Әслиндә, онларын мәгсәди мәнә пислик етмәк иди.  Мән онлара гасидләрлә бу ҹавабы ҝөндәрдим: «Чох ваҹиб ишлә мәшғулам, ҝәлә билмәрәм. Ишими гојуб сизин јаныныза ҝәлсәм, иш дајанар».  Онлар дүз дөрд дәфә мәнә ејни хәбәри ҝөндәрдиләр, мән дә һәр дәфә онлара ејни ҹавабы ҝөндәрдим.  Санбалат бешинҹи дәфә ејни хәбәрлә јаныма өз хидмәтчисини ҝөндәрди. Онун әлиндә мөһүрсүз намә вар иди.  Орада јазылмышды: «Халглар арасында сөз-сөһбәт ҝәзир ки, сән јәһудиләрлә бирҝә үсјан һазырлајырсан.+ Буну Гәшәм+ дә дејир. Дивары да мәһз буна ҝөрә тикирсән, дејиләнә ҝөрә онларын падшаһы олмаг истәјирсән.  Һәтта пејғәмбәрләр тәјин етмисән ки, сәнин барәндә бүтүн Јерусәлимдә: “Јәһудада падшаһ вар!” — дејиб ҹар чәксинләр. Бил ки, бүтүн бунлар падшаһа чатдырылаҹаг. Ҝәл ҝөрүшүб данышаг».  Онда мән она белә ҹаваб ҝөндәрдим: «Дедикләринин һеч бири доғру дејил, бунлары өзүндән ујдурурсан».  Бәли, онларын һамысы бизи горхутмаг истәјирди, онлар дејирдиләр: «Әлләри ишдән сојујаҹаг, иши гуртара билмәјәҹәкләр».+ Еј Аллаһым, голума ҝүҹ вер!+ 10  Мән Меһитаб оғлу Дәлајын оғлу Шәмајын евинә ҝетдим. О, евинә гапанмышды. Мәнә деди: «Ҝәл вахт тәјин едиб Аллаһын евиндә, мәбәдин ичиндә ҝөрүшәк. Гапылары бағлајаг, чүнки сәни өлдүрмәјә ҝәләҹәкләр, ҝеҹә ҝәлиб сәни өлдүрәҹәкләр». 11  Мән исә дедим: «Һеч мәним кими адам гачар? Мәним кимиси мәбәдә ҝириб неҹә сағ галар?+ Әсла ҝирмәрәм!» 12  Онда баша дүшдүм ки, Шәмајы Аллаһ ҝөндәрмәјиб, мәним зәрәримә пејғәмбәрлик етмәк үчүн ону Тубијјә илә Санбалат+ тутуб. 13  Шәмајы муздла тутмушдулар ки, мәни горхудуб ҝүнаһа батырсынлар. Беләҹә, адымы ләкәләмәк үчүн әлләриндә әсас олсун вә мәни иттиһам етсинләр. 14  Еј Аллаһым, Тубијјәни+, Санбалаты, онларын әмәлләрини, ҝеҹә-ҝүндүз мәни горхутмаға чалышан гадын пејғәмбәр Нудијәни вә диҝәр пејғәмбәрләри унутма. 15  Беләликлә, елул* ајынын ијирми бешинҹи ҝүнүндә, әлли ики ҝүнә дивар бәрпа едилиб гуртарды. 16  Дүшмәнләримиз буну ешидәндә вә әтрафымыздакы халглар буну ҝөрәндә биабыр олдулар.+ Баша дүшдүләр ки, бу иш Аллаһымызын көмәјилә ҝөрүлүб. 17  О ҝүнләрдә Јәһуданын әсилзадәләри+ Тубијјәјә чохлу намә ҝөндәрир вә ондан намә алырдылар. 18  Јәһудада чох адам Тубијјәјә садиг галаҹағына анд ичмишди, чүнки о, Әраһ+ оғлу Сәкәнјанын күрәкәни иди вә онун оғлу Јәһукәнан Бәрхија оғлу Мәшулламын+ гызыны алмышды. 19  Үстәлик, јанымда онун барәсиндә јахшы шејләр данышырдылар. Мәнимсә сөзләрими она чатдырырдылар. Сонра да Тубијјә мәни горхутмаг үчүн намәләр ҝөндәрирди.+

Һашијәләр