Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Нәһәмја 5:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Нәһәмја истисмара сон гојур (1—13)

  • Нәһәмјанын фәдакарлығы (14—19)

5  Халгын киши вә гадынлары јәһуди гардашларындан дад етмәјә башладылар.+  Бәзиләри дејирди: «Күлфәтимиз бөјүкдүр, оғлумуз, гызымыз чохдур. Јашамаг үчүн бизә тахыл лазымдыр».  Башгалары исә дејирди: «Гытлыг заманы тахыл алмаг үчүн тарлаларымызы, үзүм бағларымызы, евләримизи ҝиров гојуруг».  Бир башгалары: «Шаһа хәраҹ өдәмәк үчүн тарлаларымызы, үзүм бағларымызы ҝиров гојуб борҹа пул ҝөтүрмүшүк.+  Ахы бизим дә ҹанымыз гардашларымызын ҹаны кими ҹандыр, өвладларымыз онларынкындан һеч дә әскик дејил. Амма биз оғул-гызларымызы көлә етмәк мәҹбуријјәтиндәјик. Гызларымыздан бир нечәси артыг көләдир.+ Әлимиздән исә һеч нә ҝәлмир. Тарлаларымыз, үзүм бағларымыз инди башгаларынын мүлкүдүр», — дејә шикајәт едирдиләр.  Онларын ҝилеј-ҝүзарыны, сөзләрини ешидәндә бәрк һирсләндим.  Ҝөтүр-гој етдикдән сонра әсилзадәләрә вә мәмурлара наразылығымы билдириб дедим: «Бу нә ишдир тутурсунуз? Һәр кәс гардашындан сәләм тәләб едир!»+ Сонра мән онлара ҝөрә бөјүк јығынҹаг топладым.  Онлара дедим: «Биз башга халглара сатылмыш јәһуди гардашларымызы имканымыз дахилиндә сатын алмышыг. Инди дә сиз өз гардашларынызы сатаҹагсыныз,+ биз дә онлары сатын алаҹағыг?» Онлар сусуб, бир сөз дејә билмәдиләр.  Мән онлара дедим: «Јахшы иш тутмурсунуз. Һеч Аллаһымыздан горхмурсунуз?+ Ахы нијә дүшмән халглар бизә тәнә етмәлидир? 10  Мән дә, гардашларым да, нөкәрләрим дә халга пул вә тахыл борҹ веририк. Амма риҹа едирәм, ҝәлин сәләмлә пул вермәјә сон гојаг.+ 11  Ҝүнү бу ҝүн онларын тарлаларыны, үзүм вә зејтун бағларыны, евләрини өзләринә гајтарын.+ Һәмчинин борҹ вердијиниз пулун, тахылын, тәзә шәрабын вә јағын јүздә бирини* онлара ҝери верин». 12  Онлар дедиләр: «Һәр шеји гајтараҹағыг, онлардан һеч нә истәмәјәҹәјик. Дедијин кими едәҹәјик». Онда каһинләри чағырдым вә тәгсиркарлары бу сөзә әмәл едәҹәкләринә анд ичдирдим. 13  Сонра јахамы силкәләјиб дедим: «Гој Аллаһ сөзүнүн үстүндә дурмајан һәр кәси ев-ешијиндән, мүлкүндән бу ҹүр силкәләјиб атсын. Гој о адамы бу ҹүр силкәләсин, һеч нәји галмасын». Ҹамаат бир ағыздан: «Амин!» — дејиб Јеһованы мәдһ етди. Онлар дедикләри кими етдиләр. 14  Бундан әлавә, шаһ Артаксерксин+ мәни Јәһуда торпағына вали+ тәјин етдији ҝүндән етибарән, он ики ил әрзиндә, јәни шаһын һакимијјәтинин ијирминҹи илиндән+ отуз икинҹи илинә+ гәдәр нә мән, нә дә гардашларым валијә чатан чөрәкдән јемәдик.+ 15  Мәндән әввәлки валиләр исә халгын чијнинә ағыр јүк гојмушдулар, һәр ҝүн онлардан чөрәк вә шәраб үчүн гырх ҝүмүш шекел* алырдылар. Валиләрин гуллугчулары да ҹамаата зүлм едирди. Мән исә Аллаһдан горхдуғум үчүн белә етмирдим.+ 16  Үстәлик, диварын тикилмәсинә мән дә көмәк едирдим. Хидмәтчиләримин дә һамысы ишләјирди. Биз бир тарла белә, алмадыг.+ 17  Сүфрәмдә 150 нәфәр јәһуди вә мәмур, һабелә әтраф халглардан јанымыза ҝәләнләр јемәк јејирди. 18  Һәр ҝүн мәним үчүн 1 өкүз, 6 көк гојун вә гушлар һазырланырды. Һәмчинин он ҝүндән бир сүфрәмдә нөвбәнөв боллуҹа шәраб олурду. Анҹаг мән валиләрә чатан чөрәји тәләб етмирдим, онсуз да халг ағыр јүк алтында иди. 19  Еј Аллаһым, бу халг уғрунда ҝөрдүјүм ишләрә ҝөрә мәни јахшылыгла хатырла.+

Һашијәләр

Јахуд бир фаизини, јәни ајда бир фаизини.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.