Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Нәһәмја 13:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Нәһәмјанын сонракы ислаһатлары (1—31)

    • Ондабирләр верилмәлидир (10—13)

    • Шәнбә ҝүнүнү мурдарламамалы (15—22)

    • Јаделлиләрлә никаһ мүһакимә олунур (23—28)

13  Һәмин ҝүн халга Мусанын китабы охунду.+ Китабда јазылмышды ки, әмуниләр вә муабиләр+ һеч вахт Аллаһын иҹмасына дахил ола билмәзләр.+  Чүнки онлар исраиллиләри су илә, чөрәклә гаршыламамыш, әксинә, онлара ләнәт јағдырмаг үчүн Бәләми муздла тутмушдулар.+ Лакин Аллаһымыз ләнәти хејир-дуаја чевирмишди.+  Халг Төвратда* јазылан бу сөзләри ешидән кими бүтүн јаделлиләри исраиллиләрдән ајырмаға башлады.+  Бундан габаг Аллаһымызын евинин анбар отагларына*+ Тубијјәнин+ гоһуму каһин Әлјасиб+ нәзарәт едирди.  О, бөјүк бир анбар отағыны Тубијјәнин ихтијарына вермишди. Әввәлләр орада тахыл тәгдимәси, күндүр, әшјалар, еләҹә дә лавилиләр, мәзмур охујанлар вә дарваза кешикчиләри үчүн ајрылан тахылын, тәзә шәрабын, јағын+ онда бири, һәмчинин каһинләр үчүн верилән бәхшишләр сахланылырды.+  Бу һадисәләр баш верәндә мән Јерусәлимдә дејилдим, чүнки Бабил һөкмдары Артаксерксин+ һакимијјәтинин отуз икинҹи илиндә+ һөкмдарын јанына ҝетмишдим. Бир мүддәт сонра ҝери гајытмаг үчүн ондан изин истәдим.  Сонра Јерусәлимә гајытдым вә Әлјасибин+ ҝөрдүјү пис әмәлдән хәбәр тутдум. О, Аллаһын евинин һәјәтиндә Тубијјәјә+ анбар отағы вермишди.  Бу, мәним һеч хошума ҝәлмәди. Буна ҝөрә дә Тубијјәнин бүтүн әшјаларыны отагдан бајыра тулладым.  Сонра тапшырдым ки, анбар отагларыны тәмизләсинләр. Аллаһын евинин әшјаларыны, тахыл тәгдимәсини вә күндүрү јенидән ора гојдум.+ 10  Һәмчинин өјрәндим ки, лавилиләрин пајлары+ верилмәдијинә ҝөрә+ хидмәт едән лавилиләр вә мәзмур охујанлар чыхыб өз торпагларына ҝедибләр.+ 11  Мән мәмурлары+ тәнбеһ едиб дедим: «Нә үчүн Аллаһын еви диггәтсиз галыб?»+ Сонра лавилиләри топладым вә онлары јенидән өз ишләринин башына гојдум. 12  Бүтүн Јәһуда халгы да тахылын, тәзә шәрабын вә јағын онда бирини+ анбар отагларына ҝәтирди.+ 13  Сонра мән анбар отагларынын нәзарәтини каһин Шәләмјаја, мирзә Садыға, лавили Фәдаја һәвалә етдим вә Мәтәнјаһ оғлу Зәггурун оғлу Һәнаны онлара көмәкчи гојдум. Чүнки бу адамлар етибарлы адамлар кими танынырды. Онларын вәзифәси гардашларына пај бөлүшдүрмәк иди. 14  Еј Аллаһым, мәни јадындан чыхартма.+ Сәнин евин үчүн, евиндәки хидмәтләрин иҹрасы үчүн сәдагәтлә чалышдығымы хатириндән силмә.+ 15  О вахтлар ҝөрдүм ки, Јәһудада халг шәнбә ҝүнү үзүмсыханда үзүм тапдалајыр,+ улаглара тахыл, шәраб, үзүм, әнҹир вә диҝәр маллар јүкләјиб Јерусәлимә ҝәтирир.+ Мән онлара хәбәрдарлыг етдим ки, бир дә һәмин ҝүн һеч нә сатмасынлар*. 16  Јерусәлимдә јашајан сурлулар балыг вә ҹүрбәҹүр маллар ҝәтириб шәнбә ҝүнү шәһәрдә јәһудалылара сатырдылар.+ 17  Онда мән Јәһуда әсилзадәләрини тәнбеһ едиб дедим: «Бу нә ишдир тутурсунуз? Нијә шәнбә ҝүнүнү мурдарлајырсыныз? 18  Мәҝәр Аллаһымызын бүтүн бу бәлалары бизим вә бу шәһәрин башына ҝәтирмәсинә сәбәб ата-бабаларынызын елә бу әмәлләри олмајыб? Инди сиз шәнбә ҝүнүнү мурдарлајараг Аллаһын Исраилә гаршы гәзәбини даһа да аловландырырсыныз».+ 19  Һәлә шәнбә башламамыш, Јерусәлимин дарвазалары үзәринә көлҝә дүшәркән мән дарвазалары бағлатдырдым вә шәнбә гуртарана гәдәр ачмамағы әмр етдим. Бир нечә нөкәрими дарвазаларын ағзына гојдум ки, шәнбә ҝүнү шәһәрә һеч бир јүк ҝәтирилмәсин. 20  Буна ҝөрә дә таҹирләр вә ҹүрбәҹүр маллар ҝәтириб сатанлар бир-ики дәфә Јерусәлимдән кәнарда ҝеҹәләмәли олдулар. 21  Онда мән онлара хәбәрдарлыг едиб дедим: «Нијә бүтүн ҝеҹәни диварын өнүндә кечирирсиниз? Бир дә белә етсәниз, сизи говаҹағам!» О вахтдан онлар даһа шәнбә ҝүнү ҝәлмәдиләр. 22  Мән лавилиләрә тапшырдым ки, шәнбә ҝүнүнү мүгәддәс тутмаг+ үчүн һәмишә өзләрини пакласынлар вә ҝәлиб дарвазаларда кешик чәксинләр. Еј Аллаһым, буна ҝөрә дә мәни јахшылыгла хатырла, бөјүк мәһәббәтинә ҝөрә мәнә рәһм ет.+ 23  Һәмчинин о ҝүнләрдә ашдодлулардан+, әмуниләрдән вә муабиләрдән+ арвад алан јәһудиләри ҝөрдүм.+ 24  Онларын ушагларынын јарысы Ашдод дилиндә вә башга халгларын дилиндә данышырды. Һеч бири јәһуди дилини билмирди. 25  Мән онлары тәнбеһ едиб ләнәтләдим, бир нечә кишини дөјүб+ сачыны јолдум. Онлары Аллаһа анд ичдириб дедим: «Нә онларын оғулларына гыз верин, нә дә өзүнүзә вә оғулларыныза онлардан гыз алын.+ 26  Мәҝәр Исраил падшаһы Сүлејман да бунлара ҝөрә ҝүнаһа батмамышды? Халглар ичиндә онунтәк падшаһ јох иди.+ О, Аллаһын севимли бәндәси иди.+ Аллаһ ону бүтүн Исраил үзәриндә падшаһ гојмушду. Јаделли арвадлар һәтта ону да ҝүнаһа батырдылар.+ 27  Сиз дә јаделли арвадлар алараг Аллаһа хәјанәт етдиниз. Бу ҹүр мәнфур һәрәкәтә, белә бир биабырчылыға неҹә јол вердиниз?»+ 28  Баш каһин Әлјасибин+ оғлу Јуаданын+ оғулларындан бири һурунлу Санбалатын+ күрәкәни иди. Буна ҝөрә мән ону говдум. 29  Еј Аллаһым, онлары јадда сахла, онлар каһинлији, каһинләрлә вә лавилиләрлә бағланан әһди+ мурдарлајыблар. 30  Мән онлары бүтүн јаделлиләрин тәсириндән тәмизләдим, каһинләрлә лавилиләрин һәр бирини өз ишинә гојдум.+ 31  Онлара тәјин олунмуш вахтда одун+ вә мәһсулун нүбарыны ҝәтирмәји тапшырдым. Еј Аллаһым, мәни јахшылыгла хатырла.+

Һашијәләр

Јахуд јемәк отагларына.
Диҝәр вариант: мән һәмин ҝүн онлара хәбәрдарлыг етдим ки, һеч нә сатмасынлар.