Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Наһум 3:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ганлар шәһәринин вај һалына! (1—19)

    • Нејнәваја гаршы һөкмүн сәбәби (1—7)

    • Нејнәва Но-Амун кими јыхылаҹаг (8—12)

    • Нејнәванын сүгуту лабүддүр (13—19)

3  Ганлар шәһәринин вај һалына! О, фырылдаг вә сојғунчулугла допдолудур. Һеч вахт шикарсыз галмајыб.   Гамчы сәси, чархларын ҝурултусу ҝәлир.Атлар дөрднала чапыр, ҹәнҝ арабалары сычрајыр.   Ат белиндә сүвариләр, парлајан гылынҹлар, шимшәк кими низәләр;Һәлак оланларын сајы чох, ҹәсәдләр галаг-галаг,Өлүләрин сајы јох, Мејитләр ајаға долашыр.   Бүтүн бунлар халглары фаһишәлији илә,Тајфалары ҹадуҝәрлији илә тора салан о ҹазибәдар, о ишвәли ҹадуҝәрин,О фаһишәнин һәдд билмәјән әхлагсызлығына ҝөрәдир.   Ордулар Аллаһы Јеһова бәјан едир: «Будур, сәнин* үстүнә ҝәлирәм!Әтәјини үзүнә галдыраҹағам,Ејиб јерләрини халглара,Биабырчылығыны сәлтәнәтләрә ҝөстәрәҹәјәм.   Үстүнә чиркаб атаҹағам,Сәни алчалдаҹағам,Сәни тамашаја гојаҹағам.+   Сәни ҝөрән сәндән гачыб дејәҹәк:“Нејнәва тар-мар олду! Онун һалына ким аҹыјар?” Сәнә бир тәсәлли верән һарадан тапым?   Ахы сәнин Нил архлары+ кәнарында отуран Но-Амундан*+ нәјин артыгдыр? Суларла әһатә олунмушду,Дәниз онун сәрвәти иди, дәниз онун үчүн сәдд иди.   Һәбәш вә Мисир онун түкәнмәз ҝүҹ мәнбәји иди. Пут+ вә ливијалылар онун јардымчысы иди.+ 10  Лакин о да әсир дүшдү,Сүрҝүнә апарылды.+ Ушаглары күчәләрин башында гана гәлтан едилди. Әсилзадәләри үчүн пүшк атылды,Нүфузлу адамлары буховланды. 11  Сән дә сәрхош олаҹагсан,+Ҝизләнәҹәксән. Дүшмәндән горунмаг үчүн сығынаҹаг ахтараҹагсан. 12  Бүтүн истеһкамларын еркән мејвәси дәјмиш әнҹир ағаҹы кимидир,Силкәләјәндә мејвәләри јејәнин ағзына дүшүр. 13  Бах, гошунларын арвад кимидир. Өлкәнин гапылары дүшмән үзүнә тајбатај ачылаҹаг. Алов рәзәләри јејәҹәк. 14  Мүһасирә вахты үчүн өзүнә су јығ.+ Галаларыны бәркит. Палчыға ҝир, палчығы тапдала.Кәрпиҹ кәсмәк үчүн гәлиб ҝөтүр. 15  Һәтта орада да алов сәни удаҹаг, Гылынҹ сәни гырыб-төкәҹәк,+ Бала чәјирткә кими сәни јејәҹәк.+ Сән исә чохалмагда ол, бала чәјирткә кими, Чәјирткә кими чохсајлы ол! 16  Таҹирләринин сајыны чохалтдын, ҝөјдәки улдузлардан да чохдурлар. Бала чәјирткә габығыны атыр вә учуб ҝедир. 17  Сәнин кешикчиләрин чәјирткә кимидир,Мәмурларын чәјирткә сүрүсү кимидир. Сојуг ҝүндә даш ағылларда дүшәрҝә салырлар.Ҝүн чыхынҹа учуб ҝедирләр,Һарада олдуглары билинмәз. 18  Еј Ашшур падшаһы, сәнин чобанларын мүрҝүләјир.Әсилзадәләрин евдән чөлә чыхмыр. Халгын дағлара сәпәләниб,Онлары бир јерә топлајан јохдур. 19  Бәлана чарә јохдур. Јаран сағалмаздыр. Сорағыны ешидәнләр чәпик чалаҹаг,+Ахы елә адам јохдур ки, зүлмүнүн, гәддарлығынын гурбаны олмасын».+

Һашијәләр

Јәни Нејнәванын.
Јәни Фива.