Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәтта 7:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

 • ДАҒҮСТҮ ВӘЗ (1—27)

  • Инсанлары мүһакимә етмәјин (1—6)

  • Дурмадан диләјин, ахтарын, гапыны дөјүн (7—11)

  • Гызыл гајда (12)

  • Дар гапы (13, 14)

  • Онлары бәһрәләриндән таныјаҹагсыныз (15—23)

  • Даш үстүндә вә гум үстүндә тикилмиш евләр (24—27)

 • Ҹамаат Исанын вәзинә һејран галыр (28, 29)

7  Инсанлары мүһакимә етмәјин ки,+ өзүнүз дә мүһакимә олунмајасыныз.  Чүнки һансы һөкмлә мүһакимә едирсинизсә, о һөкмлә дә мүһакимә олунаҹагсыныз.+ Һансы өлчү илә өлчүрсүнүзсә, һәмин өлчү илә дә сизә өлчәҹәкләр.+  Нијә башгасынын* ҝөзүндә чөпү ҝөрүрсән, амма өз ҝөзүндә тири ҝөрмүрсән?+  Өз ҝөзүндә тир ола-ола сән башгасына неҹә дејирсән: “Ҝәл ҝөзүндәки чөпү чыхарым”?  Еј икиүзлү инсан! Сән әввәл өз ҝөзүндәки тири чыхарт, онда ајдын ҝөрүб башгасынын ҝөзүндәки чөпү чыхара биләрсән.  Мүгәддәс шејләри итләрә вермәјин вә мирвариләринизи донузларын габағына атмајын ки,+ онлар мирвариләри тапдаламасынлар, сонра да чөнүб сизи парчаламасынлар.  Дурмадан диләјин, сизә вериләҹәк;+ дурмадан ахтарын, тапаҹагсыныз; дурмадан гапыны дөјүн, сизә ачаҹаглар.+  Чүнки диләјән истәдијини алыр,+ ахтаран тапыр вә гапыны дөјәнә ачырлар.  Доғрудан да, мәҝәр аранызда елә бир ата вар ки, оғлу чөрәк истәјәндә она даш версин? 10  Јахуд балыг истәјәндә она илан версин? 11  Әҝәр сиз пис олдуғунуз һалда, ушагларыныза јахшы шејләр верә билирсинизсә, мәҝәр ҝөјдәки Атаныз Ондан истәјәнләрә+ ҝөзәл немәтләр+ вермәјәҹәк? 12  Буна ҝөрә дә инсанларын сизинлә неҹә рәфтар етмәсини истәјирсинизсә, сиз дә онларла елә рәфтар един.+ Әслиндә, Төврат* вә Пејғәмбәрләрин китабы да мәһз буну дејир.+ 13  Дар гапыдан ҝирин,+ чүнки мәһвә апаран гапы енли, јол исә ҝенишдир вә чох адам бу јолла ҝедир. 14  Амма һәјата апаран гапы дар, јол исә енсиздир вә бу јолу аз адам тапыр.+ 15  Өзүнүзү јаланчы пејғәмбәрләрдән ҝөзләјин.+ Онлар јаныныза гојун ҹилдиндә ҝәлирләр,+ һалбуки дахилдә јыртыҹы ҹанавардырлар.+ 16  Онлары бәһрәләриндән таныјаҹагсыныз. Һеч тикан колундан үзүм, гангал колундан әнҹир јығарлар?+ 17  Ејнилә дә һәр јахшы ағаҹ јахшы мејвә верир, чүрүк ағаҹ исә јарарсыз мејвә верир.+ 18  Јахшы ағаҹ јарарсыз мејвә ҝәтирә билмәз, чүрүк ағаҹ да јахшы мејвә ҝәтирә билмәз.+ 19  Јахшы мејвә ҝәтирмәјән һәр ағаҹы кәсиб ода атырлар.+ 20  Беләликлә, онлары бәһрәләриндән таныјаҹагсыныз.+ 21  Мәнә “Аға, Аға” дејән һәр кәс сәмави Падшаһлыға ҝирмәјәҹәк, јалныз ҝөјдәки Атамын ирадәсини јеринә јетирән ора ҝирәҹәк.+ 22  О ҝүн чохлары мәнә дејәҹәк: “Аға, Аға,+ мәҝәр биз сәнин адынла пејғәмбәрлик етмирдик? Мәҝәр сәнин адынла ҹинләри говмурдуг? Мәҝәр сәнин адынла чохлу мөҹүзәләр ҝөстәрмирдик?”+ 23  О заман онлара дејәҹәјәм: “Мән сизи танымырам! Рәдд олун, ганунсузлуғун гуллуғунда дуранлар!”+ 24  Беләликлә, мәним сөзләрими ешидиб онлара әмәл едән евини даш үзәриндә тикмиш ағыллы адама бәнзәјир.+ 25  Јағыш јағды, сел олду, шиддәтли күләк әсди вә евин үстүнә ҝәлди, лакин ев учмады, чүнки тәмәли даш үзәриндә гојулмушду. 26  Амма мәним сөзләрими ешидиб онлара әмәл етмәјән евини гум үзәриндә тикмиш ағылсыз адама бәнзәјир.+ 27  Јағыш јағды, сел олду, шиддәтли күләк әсди вә евин үстүнә ҝәлди.+ Ев учуб дармадағын олду». 28  Иса сөзүнү гуртаранда ҹамаат онун неҹә вәз етдијинә һејран галды.+ 29  Чүнки Иса онларын мирзәләри кими јох, ихтијар саһиби кими вәз едирди.+

Һашијәләр

Һәрфән: гардашынын. Јәни диндашынын.