Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мәтта 2:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мүнәҹҹимләрин ҝәлиши (1—12)

  • Мисирә гачыш (13—15)

  • Һирод оғлан ушагларыны өлдүрүр (16—18)

  • Аилә Насирәјә гајыдыр (19—23)

2  Иса падшаһ Һиродун* дөврүндә+ Јәһудијјә Бејтләһминдә+ анадан олду. О доғуландан сонра шәргдән Јерусәлимә мүнәҹҹимләр ҝәлдиләр  вә сорушдулар: «Јәһудиләрин тәзәҹә анадан олмуш падшаһы һарададыр?+ Биз шәргдә оланда онун улдузуну ҝөрдүк. Ҝәлмишик она тәзим едәк».  Буну ешидән падшаһ Һирод вә бүтүн Јерусәлим әһли бәрк тәшвишә дүшдү.  Падшаһ халгын бүтүн бөјүк каһинләрини вә мирзәләрини бир јерә јығды вә онлардан Мәсиһин һарада доғулаҹағыны хәбәр алды.  Онлар дедиләр: «Јәһудијјә Бејтләһминдә,+ чүнки пејғәмбәр белә јазыб:  “Еј Јәһуда дијарындакы Бејтләһм, сән Јәһуда һакимләринин ҝөзүндә һеч дә кичик дејилсән. Чүнки сәндән бир рәһбәр чыхаҹаг. О, халгым Исраилә рәһбәрлик едәҹәк”».+  Онда Һирод мүнәҹҹимләри хәлвәти јанына чағырды вә онлардан улдузун нә вахт пејда олдуғуну дәгигликлә өјрәнди.  Сонра онлары Бејтләһмә ҝөндәриб тапшырды: «Ҝедин, ушағы јахшы-јахшы ахтарын. Тапан кими мәнә хәбәр верин ки, мән дә ҝәлиб она тәзим едим».  Падшаһ сөзүнү гуртарандан сонра мүнәҹҹимләр јола дүшдүләр. Шәргдә+ ҝөрдүкләри улдуз онларын габағынҹа ҝетди вә ҝәлиб дүз ушаг олан јерин үстүндә дајанды. 10  Онлар улдузун дајандығыны ҝөрәндә чох севиндиләр. 11  Мүнәҹҹимләр евә ҝириб ушағы вә анасы Мәрјәми ҝөрдүләр вә ушағын габағында диз чөкүб тәзим етдиләр, сонра ҝәтирдикләри гијмәтли һәдијјәләри: гызылы, күндүрү вә мүррү чыхарыб она тәгдим етдиләр. 12  Анҹаг јухуда Аллаһдан хәбәрдарлыг алдылар ки, Һиродун јанына гајытмасынлар.+ Она ҝөрә дә өз өлкәләринә башга јолла ҝетдиләр. 13  Онлар ҝедәндән сонра Јеһованын мәләји јухуда Јусифә ҝөрүнүб+ деди: «Дур, ушағы вә анасыны ҝөтүр, Мисирә гач. Мән сәнә демәјинҹә орадан чыхма. Чүнки Һирод ушағы тапыб өлдүрмәк истәјир». 14  Јусиф ушағы вә онун анасыны ҝөтүрүб һәмин ҝеҹә Мисирә јола дүшдү. 15  О, Һиродун өлүмүнә гәдәр орада галды. Беләҹә, Јеһованын пејғәмбәр васитәсилә дедији «оғлуму Мисирдән чағырдым» сөзләри јеринә јетди.+ 16  Һирод мүнәҹҹимләрин ону алдатдығыны баша дүшәндә бәрк гәзәбләнди. О, адам ҝөндәриб Бејтләһмдә вә онун әтрафында јашајан ики јаша гәдәрки оғлан ушагларынын һамысыны өлдүртдү. Мүнәҹҹимләрдән өјрәндији вахта әсасән, ушаг тәхминән бу јашда олмалы иди.+ 17  О заман Әрәмја пејғәмбәр васитәсилә дејилән сөзләр јеринә јетди: 18  «Рамада сәс ешидилир, ағлашма вә бөјүк шивән сәси. Рәһилә+ ушаглары үчүн ағлајыр, тәсәлли тапмаг истәмир, чүнки онлар артыг јохдурлар».+ 19  Һирод өләндән сонра Јеһованын мәләји Мисирдә Јусифин јухусуна ҝириб+ 20  деди: «Дур, ушағы вә анасыны ҝөтүр, Исраил торпағына ҝет, чүнки ушағын ҹанына гәсд етмәк истәјәнләр өлдүләр». 21  Јусиф дурду, ушағы вә онун анасыны ҝөтүрүб Исраил торпағына ҝәлди. 22  Амма ешидәндә ки, инди Јәһудијјәни Һиродун јеринә оғлу Архелај идарә едир, ора ҝетмәјә үрәк еләмәди. Бундан әлавә, Аллаһ да јухуда ону хәбәрдар етди,+ она ҝөрә дә о, Ҹәлилә+ торпағына ҝетди. 23  Беләликлә, пејғәмбәрләр васитәсилә сөјләнилмиш «она нәсрани*+ дејәҹәкләр» сөзләри јеринә јетсин дејә, Јусиф ҝәлиб Насирә шәһәриндә мәскән салды.+

Һашијәләр

Еһтимал ки, ибраниҹә пөһрә сөзүндәндир.