Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәтта 10:1—42

МҮНДӘРИҸАТ

  • Он ики һәвари (1—4)

  • Тәблиғ иши илә бағлы ҝөстәришләр (5—15)

  • Шаҝирдләр тәгиб олунаҹаг (16—25)

  • Инсанлардан јох, Аллаһдан горхмаг лазымдыр (26—31)

  • Иса сүлһ јох, гылынҹ ҝәтириб (32—39)

  • Исанын шаҝирдләрини гәбул едәнин мүкафаты (40—42)

10  Сонра Иса он ики шаҝирдини чағырыб онлара мурдар руһларын үзәриндә сәлаһијјәт верди.+ Бунун сајәсиндә шаҝирдләр ҹинләри гова биләрдиләр. Иса онлара һәмчинин һәр ҹүр хәстәлији вә нахошлуғу сағалтмаг сәлаһијјәти дә верди.  Он ики һәвари* бунлардыр:+ биринҹиси Бутрус* ләгәбли Шимон+ вә гардашы Андреас;+ Зәбәдинин оғуллары Јагуб вә Јәһја;+  Филип вә Бартолмај*;+ Томас+ вә верҝијыған Мәтта*;+ Алфај оғлу Јагуб вә Тадај*;  Гејрәтли Шимон вә сонрадан Исаја хәјанәт едән Јәһуда Искәрјут.+  Иса бу он ики шаҝирди јола салды вә онлара тапшырды:+ «Башга халгларын јанына апаран јола чыхмајын вә Сәмәријјә шәһәрләринә ҝирмәјин.+  Јалныз Исраил евинин итмиш гојунларынын јанына ҝедин.+  Ҝетдијиниз јерләрдә: “Сәмави Падшаһлыг јахынлашыб”, — дејәрәк тәблиғ един.+  Хәстәләри сағалдын,+ өлүләри дирилдин, ҹүзамлылары тәмизләјин, ҹинләри говун. Тәмәннасыз алмысыныз, тәмәннасыз да верин.  Кисәнизә гызыл, ҝүмүш вә ја мис пул гојмајын.+ 10  Өзүнүзлә нә һејбә, нә дәјишәк көјнәк*, нә сәндәл, нә дә әса ҝөтүрмәјин,+ чүнки зәһмәткеш јемәк јемәјә лајигдир.+ 11  Һансы шәһәрә вә ја кәндә ҝирсәниз, лајигли адамлары ахтарын вә башга јерә ҝедәнә гәдәр онларда галын.+ 12  Бир евә ҝирәндә ев сакинләрини саламлајын. 13  Әҝәр о евдәкиләр лајигли адамдырларса, гој диләдијиниз сүлһ онларын үзәринә ҝәлсин,+ јох әҝәр лајигли дејилләрсә, гој сүлһүнүз өзүнүзә гајытсын. 14  Һансы јердә сизи гәбул етмәсәләр вә ја сөзүнүзү динләмәсәләр, о евдән, јахуд о шәһәрдән чыханда ајағынызын тозуну чырпын*.+ 15  Әмин олун ки, Һөкм ҝүнүндә Сәдум вә Әмурә+ торпағынын ҹәзасы о шәһәринкиндән јүнҝүл олаҹаг. 16  Мән сизи ҹанаварлар арасына гузу кими ҝөндәрирәм, она ҝөрә дә илан кими еһтијатлы, ҝөјәрчин кими мәсум олун.+ 17  Инсанлардан еһтијат един, чүнки онлар сизи мәһкәмәләрә верәҹәк,+ синагогларында+ гамчылајаҹаглар.+ 18  Мәндән өтрү сизи һөкмдарларын вә падшаһларын өнүнә ҝәтирәҹәкләр.+ Беләҹә, онлара вә диҝәр халглара шәһадәт верәҹәксиниз.+ 19  Сизи мәһкәмәјә верәндә нәдән вә ја неҹә данышаҹағыныз барәдә нараһат олмајын, чүнки һәмин ан нә демәк лазым олдуғуну биләҹәксиниз.+ 20  Данышанда тәк олмајаҹагсыныз, Атанызын мүгәддәс руһу сизин васитәнизлә данышаҹаг.+ 21  Гардаш гардашы, ата өвладыны өлүмә верәҹәк. Ушаглар валидејнләринә гаршы галхаҹаг вә онлары өлүмә верәҹәкләр.+ 22  Мәним адыма ҝөрә һамы сизә нифрәт едәҹәк.+ Анҹаг ахыра кими дөзән хилас олаҹаг.+ 23  Сизи бир шәһәрдә тәгиб едәндә о бири шәһәрә гачын.+ Буну билин ки, сиз Исраил шәһәрләринин һамысыны ҝәзиб гуртармамыш инсан Оғлу ҝәләҹәк. 24  Шаҝирд устадындан, нөкәр ағасындан үстүн дејил.+ 25  Шаҝирд устады кими, нөкәр исә ағасы кими олса, бәсидир.+ Әҝәр евин ағасыны Беелзебуб* адландырыбларса,+ мәҝәр ев әһлини дә белә адландырмајаҹаглар? 26  Буна ҝөрә дә онлардан горхмајын. Чүнки елә бир ҝизли шеј јохдур ки, үстү ачылмасын, елә бир сирр јохдур ки, ашкар олмасын.+ 27  Сизә гаранлыгда дедијими ишыгда данышын, пычылты илә дејилән сөзләри евләрин дамындан вәз един.+ 28  Бәдәни өлдүрән, амма сизи ҝәләҹәк һәјатдан мәһрум едә билмәјәнләрдән горхмајын,+ әксинә, сизи Һинном вадисиндә* мәһв етмәјә гадир оландан горхун.+ 29  Мәҝәр ики сәрчәни бир гара гәпијә* сатмырлар? Һәрчәнд онлардан һеч бири Атанызын хәбәри олмадан јерә дүшмүр.+ 30  Сизин исә башыныздакы түкләр белә, бир-бир сајылыб. 31  Буна ҝөрә дә горхмајын. Сиз сәрчәләрдән гат-гат гијмәтлисиниз.+ 32  Ким инсанларын гаршысында мәни таныдығыны етираф етсә,+ мән дә ҝөјдәки Атамын гаршысында ону таныдығымы етираф едәҹәјәм.+ 33  Амма ким инсанларын гаршысында мәни данса, мән дә ҝөјдәки Атамын гаршысында ону данаҹағам.+ 34  Елә билмәјин ки, мән јер үзүнә сүлһ ҝәтирмәјә ҝәлмишәм. Мән јер үзүнә сүлһ јох, гылынҹ ҝәтирмәјә ҝәлмишәм.+ 35  Мән оғулу атадан, гызы анадан, ҝәлини гајынанадан ајырмаға ҝәлмишәм.+ 36  Бәли, инсанын дүшмәни өз евиндәкиләр олаҹаг. 37  Атасыны ја анасыны мәндән чох истәјән мәнә лајиг дејил, оғлуну ја гызыны мәндән чох истәјән мәнә лајиг дејил.+ 38  Ишҝәнҹә дирәјини* ҝөтүрүб мәним ардымҹа ҝәлмәјән мәнә лајиг дејил.+ 39  Ҹаныны өлүмдән гуртаран ону итирәҹәк, амма ҹаныны мәним уғрумда итирән ону хилас едәҹәк.+ 40  Сизи гәбул едән мәни дә гәбул едир, мәни гәбул едән исә мәни ҝөндәрәни гәбул едир.+ 41  Ким пејғәмбәри онун пејғәмбәр олдуғу үчүн гәбул едирсә, пејғәмбәрә лајиг мүкафат алаҹаг,+ ким салеһ адамы онун салеһ олдуғу үчүн гәбул едирсә, салеһә лајиг мүкафат алаҹаг вә 42  ким бу кичикләрдән биринә шаҝирдим олдуғу үчүн бир парч сәрин су верирсә, инанын ки, мүкафатсыз галмајаҹаг».+

Һашијәләр

Јун. апостолос. Мәнасы: ҝөндәрилмиш; елчи.
Бутрус мүхтәлиф адларла таныныр: Бутрус ләгәбли Шимон (Мт 10:2); Шимон Бутрус (Мт 16:16); Шәмун (Һв 15:14); Кифа (Јһ 1:42); ән чох исә Бутрус (Мт 14:28).
Јһ 1:46 вә 21:2 ајәләриндә Натанаил.
Лк 5:27 ајәсиндә Лави.
Лк 6:16 вә Һв 1:13 ајәләриндә Јагубун оғлу Јәһуда. Јһ 14:22 ајәсиндә Јәһуда.
Һәрфән: ики көјнәк.
Ајагдан тозу чырпмаг мәсулијјәтдән азад олмаг мәнасыны дашыјырды.
Бу ад ҹинләрин һөкмдары вә башчысы олан Шејтана аид ишләнир.
Јун. ассарион. Фәһләнин бир ҝүнлүк әмәкһаггы олан динарын он алтыда бири дәјәриндә мис пул. Б14 әлавәсинә бах.