Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мәтта 1:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иса Мәсиһин нәсил шәҹәрәси (1—17)

  • Исанын анадан олмасы (18—25)

1  Ибраһим оғлу+, Давуд оғлу+ Иса Мәсиһин* нәсил шәҹәрәси:   Ибраһим Исһагын атасы иди,+Исһаг Јагубун атасы иди,+Јагуб Јәһуданын+ вә онун гардашларынын атасы иди.   Јәһуда Тамардан доғулмуш Фарәс вә Зараһын атасы иди.+Фарәс Һәсрунун атасы иди,+Һәсрун Рамын атасы иди,+   Рам Әминәдабын атасы иди,Әминәдаб Нәһсунун атасы иди,+Нәһсун Салманын атасы иди.   Салман Раһабдан доғулмуш Буәзин атасы иди.+Буәз Рутдан доғулмуш Абидин атасы иди.+Абид Јәссәнин атасы иди.+   Јәссә Давуд падшаһын атасы иди.+ Давуд Урјајын арвадындан доғулмуш Сүлејманын атасы иди.+   Сүлејман Рәһабамын атасы иди,+Рәһабам Әбијјанын атасы иди,Әбијја Асанын атасы иди,+   Аса Јәһушафатын атасы иди,+Јәһушафат Јәһурамын атасы иди,+Јәһурам Үзијјәнин атасы иди,   Үзијјә Јутәмин атасы иди,+Јутәм Әһәзин атасы иди,+Әһәз Һизгијјәнин атасы иди,+ 10  Һизгијјә Мәнәссәнин атасы иди,+Мәнәссә Амунун атасы иди,+Амун Јушијјәнин атасы иди,+ 11  Јушијјә+ Бабилә сүрҝүн дөврүндә јашамыш Јәкунјанын+ вә онун гардашларынын атасы иди.+ 12  Бабилә сүрҝүндән сонра Јәкунјанын Шәәлтиил адында оғлу олду.Шәәлтиил Зәрубабилин атасы иди,+ 13  Зәрубабил Әбиһудун атасы иди,Әбиһуд Әлјакимин атасы иди,Әлјаким Азурун атасы иди, 14  Азур Садығын атасы иди,Садыг Әхимин атасы иди,Әхим Әлиһудун атасы иди, 15  Әлиһуд Әлјазарын атасы иди,Әлјазар Мәттанын атасы иди,Мәттан Јагубун атасы иди, 16  Јагуб Мәрјәмин әри Јусифин атасы иди. Мәрјәмдән Мәсиһ адланан+ Иса доғулду.+ 17  Беләликлә, Ибраһимдән Давуда гәдәр он дөрд нәсил, Давуддан Бабилә сүрҝүнә гәдәр он дөрд нәсил вә Бабилә сүрҝүндән Мәсиһә гәдәр он дөрд нәсил олмушдур. 18  Иса Мәсиһин доғум тарихчәси беләдир: онун анасы Мәрјәм Јусифә нишанлы иди. Лакин онлар евләнмәмишдән габаг мәлум олду ки, Мәрјәм мүгәддәс руһ*+ васитәсилә һамиләдир. 19  Онун әри Јусиф салеһ адам иди вә Мәрјәми ҹамаатын гаршысында рүсвај етмәк истәмирди. Буна ҝөрә дә ону ҝизлиҹә бошамаг нијјәтиндә иди.+ 20  Јусиф бу һагда ҝөтүр-гој едәндән сонра Јеһованын* мәләји она јухуда ҝөрүндү вә деди: «Давуд оғлу Јусиф! Арвадын Мәрјәми евинә ҝәтирмәјә горхма, чүнки о, бәтниндәки ушаға мүгәддәс руһ васитәсилә һамилә галыб.+ 21  Мәрјәм бир оғул доғаҹаг, ушағын адыны Иса* гојарсан,+ чүнки о, халгыны ҝүнаһлардан хилас едәҹәк».+ 22  Бүтүн бунлар Јеһованын Өз пејғәмбәри васитәсилә дедији сөз јеринә јетсин дејә, баш вермишдир: 23  «Бакирә гыз һамилә галыб бир оғул доғаҹаг вә онун адыны Имануил+ гојаҹаглар». Бу да «Аллаһ бизимләдир»+ демәкдир. 24  Јусиф јухудан ојанды. О, Јеһованын мәләјинин бујурдуғу кими етди вә арвадыны евинә ҝәтирди. 25  Лакин ушаг доғулана кими Јусиф Мәрјәмлә јахынлыг етмәди.+ Ушаг дүнјаја ҝәләндә онун адыны Иса гојду.+

Һашијәләр

Мәсиһ мәсһ едилмиш демәкдир. Лүғәтә бах.
Аллаһын гүввәси.
Јеһова Аллаһын адыдыр, бу тәрҹүмәнин Инҹил бөлмәсиндә 237 дәфә ишләдилир. Азәрбајҹан дилиндә бу ад Јәһва кими дә мәлумдур. А5 әлавәсинә бах.
Ибр. Јеһошуа. Мәнасы: Јеһова хиласдыр.