Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәрсијәләр 3:1—66

МҮНДӘРИҸАТ

 • Әрәмјанын һиссләри вә үмиди

  • «Сәни ҝөзләјәҹәјәм» (21)

  • Аллаһын мәрһәмәти һәр сәһәр тәзәләнир (22, 23)

  • Аллаһ Она үмид бағлајанлара гаршы хејирхаһдыр (25)

  • Ҝәнҹлик чағында бојундуруг (27)

  • Аллаһ Өз дәрҝаһына булудлардан сәдд чәкиб (43, 44)

א [Алеф] 3  Онун гәзәб дәјәнәјинин ҹәфасыны чәкән бәндә мәнәм.   О, мәни дидәрҝин салыб, мәни ишыгда јох, зүлмәтдә јеридир.+   Бүтүн ҝүнү әли мәнә гаршыдыр.+ ב [Бет]   Ҹисмими әритди, дәрими чүрүтдү,Сүмүкләрими гырды.   Мәни мүһасирәјә алды, зәһәрли отларла,+ ҹәфа илә дөврәјә алды.   Чохдан өлүб ҝедәнләр кими мәни зүлмәтләрдә отурдуб. ג [Гимел]   Әтрафыма дивар чәкиб ки, гача билмәјим.Мәни ағыр мис гандалларла гандаллајыб.+   Фәрјад едиб имдад диләјәндә дуаларымы рәдд едир.+   Јолларымы јонулмуш дашларла кәсиб.Ризләрими долашдырыб.+ ד [Далет] 10  Пусгуја јатан ајытәк, ширтәк мәни ҝүдүр.+ 11  Мәни сүрүкләјиб јолдан чыхарды, мәни тикә-парча етди*.Мәни тар-мар етди.+ 12  Јајыны ҝәрди, мәни охуна һәдәф сечди. ה [Һе] 13  Чәкиб охданындан ох атды, бөјрәјимә саплады. 14  Халглар мәни мәзһәкәјә гојур, бүтүн ҝүнү дилләриндә долашан нәғмәјәм. 15  О, мәнә зәггәтун једирди, мәни јовшанла дојурду.+ ו [Вав] 16  Дишләрими чынгылла сындырыр.Күл ичиндә мәни диз чөкдүрүр.+ 17  Сән динҹлијими әлимдән алмысан. Јадымда јахшы бир шеј галмајыб. 18  Дедим: «Ҹаһ-ҹалалым солуб, Јеһовадан үмидим кәсилиб». ז [Зајн] 19  Чәкдијим ҹәфаны, сәфил һалымы унутма,+ јовшан једијими, зәһәр ичдијими јаддан чыхарма.+ 20  Билирәм ки, мәни јада салаҹагсан, дадыма јетәҹәксән.+ 21  Бу, һәмишә јаддашымдадыр, одур ки, сәбир едиб Сәни ҝөзләјәҹәјәм.+ ח [Хет] 22  Јеһованын мәһәббәтинә* ҝөрә мәһв олмадыг.+Онун мәрһәмәти түкәнмәздир,+ 23  Һәр сәһәр тәзәләнир.+ Онун вәфасы сонсуздур.+ 24  Дедим: «Јеһова нәсибимдир.+ Ону ҝөзләјәҹәјәм».+ ט [Тет] 25  Јеһова Она үмид бағлајана,+ Она үз тутана гаршы хејирхаһдыр.+ 26  Инсан үчүн јахшысы будур ки, динмәз-сөјләмәз дуруб Јеһовадан ниҹат ҝөзләсин.+ 27  Ҝәнҹлик чағында бојундуруғуну дашымаг инсанын хејринәдир.+ י [Јуд] 28  Әҝәр Аллаһ бу јүкү онун үстүнә гојубса, гој тәк-тәнһа отурсун, сусуб динмәсин.+ 29  Гој үзүгојлу торпаға дүшсүн.+ Онун үчүн һәлә үмид вар.+ 30  Ону вурана үзүнү чевирсин. Тәһгирләрә сонадәк дөзсүн. כ [Каф] 31  Чүнки Јеһова бизи һәмишәлик атмајаҹаг.+ 32  Дәрд версә дә, бөјүк мәһәббәтинә ҝөрә мәрһәмәт дә ҝөстәрәҹәк.+ 33  Чүнки бәшәр өвладына ҹәфа вермәк, дәрд чәкдирмәк Онун үрәјинҹә дејил.+ ל [Ламед] 34  Дүнјадакы мәһбуслары ајаглар алтында әзмәк,+ 35  Һагг-Тааланын һүзурунда инсанын һаггыны тапдаламаг,+ 36  Мәһкәмәдә кимәсә кәләк ҝәлмәк—Белә шејләр Јеһоваја ағыр ҝедир. מ [Мем] 37  Јеһова бујурмаса, ким сөз дејиб сөзүнү ҝерчәкләшдирә биләр? 38  Һагг-Тааланын дилиндәнХејирлә бәрабәр шәр чыхмаз. 39  Ҝүнаһынын аҹысыны чәкән инсан нијә шикајәтләнир?+ נ [Нун] 40  Ҝәлин јолларымызы јохлајыб-арашдыраг,+ ҝәлин Јеһоваја ҝери гајыдаг.+ 41  Ҝәлин сидги-үрәкдән Аллаһа үз тутаг, әлимизи ҝөјләрә ачыб дејәк:+ 42  «Ҝүнаһ ишләдик, асилик етдик.+ Сән бизи бағышламадын.+ ס [Самех] 43  Гәзәблә сәдд чәкдин, јахынлашмаға гојмадын.+Тәгиб едиб аҹымадан бизи өлдүрдүн.+ 44  Булудлардан сәдд чәкдин ки, дуаларымыз дәрҝаһына јетишмәсин.+ 45  Халглар арасында бизи төр-төкүнтүјә, зибилә дөндәрмисән». פ [Пе] 46  Бүтүн дүшмәнләримиз үстүмүзә ағзыны ачыр.+ 47  Бизә дәһшәт, тәлә, мәһв, һәлак нәсиб олду.+ 48  Гырылан әзиз халгыма ҝөрә ҝөзүм булаг кими чағлајыр.+ ע [Ајн] 49  Ҝөз јашларым дурмадан ахыр, дајанмыр,+ 50  Јеһова ҝөјләрдән ашағы баханадәк,+ һалымызы ҝөрәнәдәк ҝөз јашларым динмәјәҹәк. 51  Шәһәримин гызларынын дәрдини+ ҝөрән бу ҝөзләрим ҹаныма әзаб верир. צ [Тсаде] 52  Јағыларым наһагдан мәни гуштәк овладылар. 53  Һәјатымы чухурда сүкута гәрг етдиләр, мәни дашгалаг етдиләр. 54  Сулар мәни өртдү, дедим: «Ахырым чатды!» ק [Коф] 55  Еј Јеһова, чухурун дибиндән адыны чағырдым.+ 56  Ешит сәсими, Сәндән имдад диләјирәм, гуртулуш истәјирәм, гулағыны бағлама. 57  Сәни чағырдығым ҝүн мәнә јахынлашдын, «горхма» дедин. ר [Рејш] 58  Сән һаггымы мүдафиә етдин, еј Јеһова, һәјатымы гуртардын.+ 59  Еј Јеһова, мәнә едилән һагсызлығы ҝөрдүн. Нә олар, мәним үчүн һаггы бәргәрар ет.+ 60  Мәндән алдыглары интигамы, мәнә гаршы гурдуглары фитнә-фәсады ҝөрдүн. ש [Син] јахуд [Шин] 61  Еј Јеһова, онларын тәнәләрини, мәнә гурдуглары гәсди,+ 62  Әлејһдарларымын сөзләрини, ҝүн боју далымҹа етдикләри пычапычлары ешитдин. 63  Онлара нәзәр сал, отуруб-дуруб маһны охујур, мәни лаға гојурлар. ת [Тав] 64  Еј Јеһова, онлара әмәлләринин әвәзини верәҹәксән. 65  Онлары ләнәтләјиб дашүрәкли едәҹәксән. 66  Еј Јеһова, Сән онлары гәзәблә тәгиб едиб ҝөјләр алтындан јох едәҹәксән.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: вүҹудуму сүстләшдирди.