Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мәлаки 3:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

 • Рәбб мәбәдини тәмизләмәјә ҝәлир (1—5)

  • Әһд елчиси (1)

 • Јеһоваја тәрәф дөнүн (6—12)

  • Јеһова дәјишмир (6)

  • Мәнә тәрәф дөнүн, Мән дә сизә тәрәф дөнәрәм (7)

  • Бүтүн ондабирләри ҝәтирин (10)

 • Салеһләр вә шәр иш ҝөрәнләр (13—18)

  • Аллаһын өнүндә јазылан хатирә китабы (16)

  • Салеһ адамла шәр адам арасындакы фәрг (18)

3  Ордулар Аллаһы Јеһова дејир: «Будур, елчими ҝөндәрирәм, о, өнүмдә јол һазырлајаҹаг.+ Ахтардығыныз Рәбб гәфләтән мәбәдинә ҝәләҹәк.+ Јолуну севинҹлә ҝөзләдијиниз әһд елчиси дә ҝәләҹәк. О, мүтләг ҝәләҹәк!»  «Онун ҝәләҹәји ҝүнә ким таб ҝәтирәр? Зүһур едәндә ким давам ҝәтирәр? Чүнки о, әридиҹинин оду, ҹамашырчынын ҝилабысы*+ кими олаҹаг.  О, ҝүмүшү әридиб тәмизләјән адам кими отуруб+ Лави оғулларыны тәмизләјәҹәк. Онлары гызылтәк, ҝүмүштәк сафлашдыраҹаг вә онлар Јеһоваја салеһликлә бәхшишләр тәгдим едән халг олаҹаг.  Әввәлки дөврләрдә, кечмиш илләрдә олдуғу кими, Јәһуданын вә Јерусәлимин бәхшиши Јеһоваја хош олаҹаг.+  Сизи мүһакимә етмәк үчүн јаныныза ҝәләҹәјәм. Ҹадуҝәри,+ зинакары, јаландан анд ичәни,+ муздура фырылдаг ҝәләни,+ дула, јетимә зүлм едәни+ вә гәрибдән көмәјини әсирҝәјәни* дәрһал мәһкум едәҹәјәм.+ Бу адамлар Мәндән горхмурлар», — дејир ордулар Аллаһы Јеһова.  «Мән Јеһовајам. Мән дәјишмирәм*.+ Буна ҝөрә сиз мәһв олмадыныз, еј Јагуб оғуллары.  Ата-бабаларынызын дөврүндән бәри ганунларымы позурсунуз, онлара әмәл етмирсиниз.+ Дөнүн, Мәнә тәрәф дөнүн, Мән дә сизә тәрәф дөнәрәм»,+ — дејир ордулар Аллаһы Јеһова. Сиз дејирсиниз: «Неҹә дөнәк?»  «Һеч бәндә Аллаһы талајар? Амма сиз Мәни чапыб-талајырсыныз». Сиз дејирсиниз: «Сәни неҹә талајырыг ки?» «Ондабирләри, ианәләри вермирсиниз.  Сизә ләнәт олсун*, чүнки һамыныз, бүтүн халг Мәни талајыр. 10  Бүтүн ондабирләри анбара ҝәтирин ки,+ евимдә азугә олсун.+ Бујурун, Мәни бунунла сынајын, — дејир ордулар Аллаһы Јеһова, — ҝөрүн ҝөјләрин гапыларыны сизин үчүн ачырам,+ ја јох, башыныздан бәрәкәт төкүрәм, ја јох».+ 11  «Гојмарам зијанвериҹи торпағынызын мәһсулуну тәләф етсин, бағларда мејнәниз үзүмсүз галсын»,+ — дејир ордулар Аллаһы Јеһова. 12  «Бүтүн халглар сизә бәхтәвәр дејәҹәк,+ чүнки өлкәниз зөвг-сәфа дијары олаҹаг», — дејир ордулар Аллаһы Јеһова. 13  «Мәнә гаршы ағыр сөзләр дединиз», — дејир Јеһова. Сиз исә сорушурсунуз: «Сәнә гаршы нә демишик ки?»+ 14  «Сиз дединиз: “Аллаһа гуллуг етмәк әбәс имиш.+ Онун өнүндә борҹумузу јеринә јетирдик, ордулар Аллаһы Јеһованын гаршысында гәмли-гәмли ҝәздик, амма нә хејри? 15  Будур, гүрурлу адамлары бәхтәвәр сајырыг. Шәр иш ҝөрәнләр дә фираван јашајыр,+ Аллаһы сынајыр, амма ҹәзасыз галырлар”». 16  О вахт Јеһовадан горханлар бир-бирилә данышырды, һәр кәс јолдашы илә данышырды. Јеһова да диггәтлә гулаг асырды. Јеһовадан горханлар вә Онун адыны дүшүнәнләр*+ һаггында Онун өнүндә хатирә китабы јазылды.+ 17  Ордулар Аллаһы Јеһова дејир: «Һәрәкәтә кечдијим ҝүн онлар Мәним мәхсуси мүлкүм олаҹаглар.+ Итаәткар оғлуна шәфгәт ҝөстәрән ата кими, онлара шәфгәт ҝөстәрәҹәјәм.+ 18  Сиз јенә салеһ адамла шәр адам арасында,+ Аллаһа гуллуг едәнлә етмәјән арасында фәрги ҝөрәҹәксиниз».

Һашијәләр

Јахуд сабуну.
Јахуд гәрибин һаггыны тапдалајаны.
Јахуд Мән дәјишмәмишәм.
Диҝәр вариант: Мәнә ләнәт едирсиниз.
Диҝәр вариант: әзиз тутанлар.