Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мәлаки 2:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Каһинләр халгы өјрәтмир (1—9)

    • Каһинин ағзы елми горумалыдыр (7)

  • Наһагдан бошанма (10—17)

    • Бошанмаја нифрәт едирәм (16)

2  «Еј каһинләр, бу әмр сизин үчүндүр.+  Әҝәр сиз гулаг асмасаныз, адымы уҹалтмағы үрәјиниздә гәт етмәсәниз, үзәринизә ләнәт јағдыраҹағам,+ — дејир ордулар Аллаһы Јеһова, — хејир-дуанызы ләнәтә дөндәрәҹәјәм.+ Артыг хејир-дуанызы ләнәтә дөндәрмишәм, чүнки әмримә лагејдлик ҝөстәрирсиниз».  «Бахын, сизин уҹбатыныздан сәпдијиниз тохуму тәләф едәҹәјәм,+ бајрамларынызда ҝәтирдијиниз гурбанларын пејинини сифәтинизә чырпаҹағам. Сиз пејин ичинә атылаҹагсыныз.  Онда биләҹәксиниз ки, Лави илә бағладығым әһд гүввәдә галсын дејә, Мән бу әмри сизә вермишәм»,+ — дејир ордулар Аллаһы Јеһова.  «Онунла һәјат вә сүлһ әһди бағладым. Бунлары она вердим ки, Мәнә еһтирам бәсләсин. О да Мәнә һәмишә еһтирам бәсләјирди. Бәли, адым ону ваһимәјә салырды.  Һәгигәт гануну дилиндә иди,+ ағзындан јаманлыг чыхмазды. О, сүлһ вә салеһлик ичиндә јолумла ҝедирди*+ вә чохларыны сәһв јолдан гајтармышды.  Каһинин ағзы елми горумалыдыр, ҹамаат гануну онун дилиндә ахтармалыдыр.+ Ахы о, ордулар Аллаһы Јеһованын елчисидир.  Лакин сиз јолдан чыхдыныз. Сизә ҝөрә ганун чохларыны бүдрәтди*.+ Лави әһдини поздунуз,+ — дејир ордулар Аллаһы Јеһова, —  мадам ки сиз јолларымла ҝетмәдиниз вә ганунла бағлы мәсәләләрдә ајры-сечкилик етдиниз+, Мән дә сизи бүтүн халгын гаршысында алчалдыб рәзил едәҹәјәм». 10  «Мәҝәр һамымызын атасы бир дејил?+ Бизи бир Аллаһ јаратмајыб? Онда нијә бир-биримизә хәјанәт едиб+ ата-бабаларымызын әһдинә ләкә вуруруг? 11  Јәһуда хаинлик едир, Исраилдә вә Јерусәлимдә мәнфур ишләр ҝөрүлүр. Јәһуда Јеһованын әзиз тутдуғу мүгәддәслијинә* ләкә вурду,+ јад аллаһын гызыны алды.+ 12  Јеһова кимлијиндән асылы олмајараг, белә едән һәр кәси, о ҹүмләдән ордулар Аллаһы Јеһоваја бәхшиш тәгдим едәни Јагубун чадырларындан јох едәҹәк».+ 13  «Сиз бир шеј дә едирсиниз, буна ҝөрә Јеһованын гурбанҝаһындан аһ-зар әскилмир, ора ҝөз јашларындан исланыб. Одур ки, даһа бәхшишләринизә фикир вермирәм, әлиниздән нәсә алмаг Мәнә хош дејил.+ 14  Сорушурсунуз: “Нијә?” Она ҝөрә ки, ҹаванлыгда евләндијин арвадынла сәнин аранда Јеһова Өзү шаһиддир. О гадын сәнин јолдашын, әһд кәсдијин арвадындыр, сән исә она хәјанәт етдин.+ 15  Аранызда белә етмәјән бир кәс вар иди, онда бир аз Аллаһын руһу галмышды. О нә истәјирди? Аллаһдан өвлад истәјирди. Сиз дә руһунузу горујун вә ҹаванлыгда евләндијиниз арвадыныза хәјанәт етмәјин. 16  Чүнки Мән бошанмаја нифрәт едирәм,+ — дејир Исраилин Аллаһы Јеһова, — зоракы адама* нифрәт едирәм, — дејир ордулар Аллаһы Јеһова, — руһунузу горујун вә хәјанәт етмәјин.+ 17  Сиз сөзләринизлә Јеһованы тәнҝә ҝәтирмисиниз+ вә сорушурсунуз: “Нә етдик ки, О тәнҝә ҝәлди?” “Пислик едән һәр кәс Јеһованын ҝөзүндә јахшыдыр, Аллаһ беләләрини хошлајыр”,+ јахуд “һаны әдаләт Аллаһы?” — демәклә Ону тәнҝә ҝәтирмисиниз».

Һашијәләр

Һәрфән: Мәнимлә јеријирди.
Диҝәр вариант: тәлиминизлә чохларыны бүдрәтдиниз.
Диҝәр вариант: мүгәддәс мәкана.
Јахуд палтарынын үстүндән зоракылыг ҝејинән адама.