Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Марк 7:1—37

МҮНДӘРИҸАТ

  • Инсан адәт-әнәнәләри ифша олунур (1—13)

  • Инсаны мурдар едән шејләр (14—23)

  • Суријадакы Финикијадан олан гадынын иманы (24—30)

  • Карын гулаглары ачылыр (31—37)

7  Јерусәлимдән ҝәлмиш фәрисиләр вә бир нечә мирзә Исанын башына топлашды.+  Онлар ҝөрдүләр ки, онун бәзи шаҝирдләри пакланмамыш, јәни әлләрини јумамыш чөрәк јејирләр.  (Фәрисиләр вә бүтүн јәһудиләр әҹдадларын әнәнәсинә ҹидди риајәт едир, әлләрини дирсәјә кими јумамыш јемәјә әл вурмурлар,  базардан гајыданда јујунмамыш сүфрәјә әјләшмирләр. Онлар диҝәр әнәнәләрә дә ҹидди риајәт едирләр. Мәсәлән, ҹамлары, долчалары вә мис габлары гүсл едирләр*.)+  Бу фәрисиләр вә мирзәләр Исадан сорушдулар: «Нәјә ҝөрә сәнин шаҝирдләрин дәдә-бабаларымызын гојдуғу адәт-әнәнәјә риајәт етмир, мурдар әллә јемәк јејирләр?»+  Иса ҹаваб верди: «Икиүзлүләр, Әшија сизин һаггынызда јахшы пејғәмбәрлик етмишдир: “Бу халг Мәнә дилдә һөрмәт едир, үрәкдә исә Мәндән чох узагдыр.+  Онлар Мәнә әбәс јерә ибадәт едирләр, чүнки онларын өјрәтдикләри ади инсан әмрләридир”.+  Сиз Аллаһын әмрини кәнара гојуб инсан әнәнәләринә риајәт едирсиниз».+  Иса сөзүнә давам етди: «Өз әнәнәләринизи горумагдан өтрү Аллаһын әмрләрини рәдд етмәји јахшы баҹарырсыныз.+ 10  Мисал үчүн, Муса белә дејиб: “Атана вә анана һөрмәт ет”+ вә “Атасыны ја анасыны тәһгир едән өлдүрүлмәлидир”.+ 11  Сиз исә дејирсиниз: “Кимсә атасына ја анасына: “Сәни сахламаг үчүн нәјим варса, гурбанлыгдыр, (јәни Аллаһа һәср едилмиш бәхшишдир)”, — дејәрсә...” 12  Сиз даһа гојмурсунуз, о адам өз атасы ја анасы үчүн бир шеј етсин.+ 13  Беләликлә, сиз ујдурдуғунуз әнәнәләрлә Аллаһын сөзүнү һечә ендирирсиниз.+ Буна охшар чох ишләриниз вар».+ 14  Иса јенидән ҹамааты јанына чағырыб деди: «Һамыныз мәнә гулаг асын вә сөзләрими дәрк един.+ 15  Инсаны једији шејләр мурдар етмир. Ону үрәјиндән чыхан шејләр мурдар едир».+ 16  *⁠—— 17  Иса ҹамаатдан ајрылыб бир евә ҝирәндә шаҝирдләр һәмин мәсәллә бағлы ону сорғу-суала тутдулар.+ 18  Иса деди: «Јәни сиз дә онлар кими һеч нә баша дүшмүрсүнүз? Мәҝәр билмирсиниз ки, инсанын једији һеч бир шеј ону мурдар едә билмәз? 19  Чүнки инсанын једији шеј үрәјә јох, мәдәјә дүшүр, сонра да бајыра чыхыр». Беләҹә, о, бүтүн јемәкләри пак елан етди. 20  Сонра әлавә етди: «Инсанын ичиндән чыхан ону мурдар едир.+ 21  Чүнки инсанын дахилиндән, үрәјиндән+ пис фикирләр чыхыр. Бунлар: әхлагсызлыг*, оғурлуг, гәтл, 22  зинакарлыг, тамаһкарлыг, пис әмәлләр, јалан, азғынлыг*, пахыллыг, күфр, ловғалыг вә ағылсызлыгдыр. 23  Бүтүн бу пислик инсанын ичиндән ҝәлир вә ону мурдар едир». 24  Иса орадан чыхыб Сур вә Сидон әразисинә ҝетди+ вә бир евә ҝирди. О истәмирди ки, кимсә буну билсин. Бунунла белә, онун ҝәлишиндән хәбәр тутдулар. 25  Балаҹа гызына мурдар руһ ҝирмиш бир гадын Иса һаггында ешидән кими ҝәлиб онун ајагларына дүшдү.+ 26  Бу гадын јунан иди вә Суријадакы Финикијада јашајырды. Гадын јалвар-јахар едирди ки, Иса гыздан ҹини говсун. 27  Амма Иса она деди: «Гој әввәлҹә ушаглар јејиб дојсунлар. Чөрәји ушагларын әлиндән алыб күчүкләрин габағына атмаг дүзҝүн дејил».+ 28  Гадын Исаја деди: «Дүз дејирсән, Аға, амма ахы масанын алтында отуран күчүкләр дә ушагларын төкдүкләри гырынтылары јејирләр». 29  Онда Иса гадына деди: «Сән ки белә дедин, ҝет. Ҹин гызындан чыхды».+ 30  Гадын евинә ҝәлиб ҝөрдү ки, ҹин ушагдан чыхыб, ушаг да чарпајыда узаныб.+ 31  Иса Сур әразисиндән чыхды, Сидондан вә Декапол бөлҝәсиндән кечиб Ҹәлилә дәнизинә ҝәлди.+ 32  Онун јанына бир кар вә пәлтәк адам ҝәтирдиләр.+ Ҹамаат хаһиш етди ки, Иса әлини онун үстүнә гојсун. 33  Иса ону ҹамаатын арасындан чыхарыб кәнара чәкди, бармагларыны онун гулагларына гојду вә түпүрүб онун дилинә тохунду.+ 34  Сонра ҝөјә бахыб дәриндән аһ чәкди вә: «Еффата», јәни «Ачыл», — деди. 35  О адамын гулаглары вә дилинин дүјүнү ачылды+ вә о, ајдын данышмаға башлады. 36  Онда Иса орадакылара тапшырды ки, буну һеч кәсә данышмасынлар.+ Амма Иса гадаған етдикҹә инсанлар баш верәнләр һаггында даһа чох данышырдылар.+ 37  Онлар һејрәтләрини ҝизләдә билмир+ вә дејирдиләр: «Онун һәр бир иши мүкәммәлдир. О, һәтта карларын гулағыны, лалларын дилини ачыр».+

Һашијәләр

Јахуд суја батырырлар.
Јахуд абырсызлыг. Јун. аселҝеја. Лүғәтдә «азғынлыг» сөзүнә бах.