Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Марк 6:1—56

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исаны доғма јурдунда гәбул етмирләр (1—6)

  • 12 һәваријә верилән ҝөстәришләр (7—13)

  • Вәфтизчи Јәһјанын өлүмү (14—29)

  • Иса 5000 адамы дојурур (30—44)

  • Иса сујун үстү илә јеријир (45—52)

  • Ҝеннесаретдә хәстәләрә шәфа верир (53—56)

6  Иса орадан јола дүшүб өз доғма јурдуна ҝәлди,+ шаҝирдләри дә онунла иди.  Шәнбә ҝүнү ҝәләндә Иса синагогда вәз етмәјә башлады. Ону динләјәнләрин әксәријјәти мәәттәл галыб дејирди: «Бу адам бүтүн бунлары һарадан билир?+ Бу ҹүр һикмәт онда һарадандыр? Неҹә олур ки, о, бу ҹүр мөҹүзәләр едир?+  Мәҝәр бу, һәмин о дүлҝәр+ дејил? Мәҝәр о, Мәрјәмин оғлу,+ Јагубун+, Јусифин, Јәһуданын, Шимонун гардашы+ дејил? Баҹылары да арамызда дејилләр?» Буна ҝөрә дә ону гәбул етмәдиләр.  Иса онлара деди: «Пејғәмбәр тәкҹә өз јурдунда, өз евиндә вә гоһумларынын арасында һөрмәт ҝөрмүр».+  Буна ҝөрә дә орада һеч бир мөҹүзә ҝөстәрмәди, тәкҹә бир нечә хәстәнин үстүнә әлини гојуб онлары сағалтды.  Иса онларын имансызлығына тәәҹҹүбләнди. Сонра вәз едә-едә бүтүн әтраф кәндләри ҝәзиб-долашды.+  Даһа сонра Иса он ики һәварисини јанына чағырды. О вахтдан етибарән, Иса шаҝирдләрини ики-ики тәблиғә ҝөндәрмәјә башлады.+ Һәмчинин онлара мурдар руһлар үзәриндә сәлаһијјәт верди.+  Иса бујурду ки, онлар өзләри илә јола әсадан башга һеч нә ҝөтүрмәсинләр. Нә чөрәк, нә һејбә ҝөтүрсүнләр, нә дә пул кисәләринә пул гојсунлар.+  Тәкҹә сәндәлләрини ҝејсинләр. Өзләри илә дәјишәк көјнәк* дә ҝөтүрмәсинләр. 10  Сонра деди: «Һансы евә ҝирсәниз, о јердән ҝедәнә кими һәмин евдә галын.+ 11  Әҝәр һәр һансы бир јердә сизи гәбул етмәсәләр вә ја динләмәсәләр, орадан чыханда онлара шәһадәт олсун дејә, ајагларынызын тозуну чырпын*».+ 12  Онлар јола дүшдүләр вә тәблиғ едиб инсанлары төвбәјә чағырдылар.+ 13  Шаҝирдләр һәмчинин чохлу ҹин говур+ вә бир чох хәстәјә јағ сүртүр, шәфа верирдиләр. 14  Исанын сорағы аләмә јајылды вә ҝәлиб падшаһ Һиродун гулағына чатды. Бәзиләри дејирди: «Вәфтизчи Јәһја дирилиб, буна ҝөрә дә бу гүдрәтли ишләри ҝөрүр».+ 15  Диҝәрләри дејирдиләр: «Бу, Илјасдыр». Башгалары исә: «Бу, гәдимдәки пејғәмбәрләр кими бир пејғәмбәрдир», — дејирдиләр.+ 16  Һирод буну ешидәндә деди: «Бу адам бојнуну вурдурдуғум Јәһјадыр, дирилиб». 17  Һирод гардашы Филипин арвады Һиродиадајла евләнмишди вә бу гадына ҝөрә адамларыны ҝөндәриб Јәһјаны тутдурмуш вә зиндана атмышды.+ 18  Чүнки Јәһја Һирода дејирди: «Гардашынын арвады илә јашамағын дүзҝүн дејил».+ 19  Һиродиада үрәјиндә Јәһјаја кин бәсләјир вә ону өлдүрмәк истәјирди, амма буну едә билмирди. 20  Чүнки Һирод Јәһјанын салеһ вә мүгәддәс инсан+ олдуғуну билиб ондан чәкинир вә ону горујурду. Һирод Јәһјаја гулаг асанда чашбаш галыб билмирди нә етсин, амма јенә дә ону мәмнунијјәтлә динләјирди. 21  Һирод өз ад ҝүнү+ мүнасибәти илә әјанларына, сәркәрдәләринә вә Ҹәлиләнин нүфузлу адамларына зијафәт верәркән Һиродиаданын әлинә фүрсәт дүшдү.+ 22  Һәмин зијафәтдә Һиродиаданын гызы чыхыб рәгс етди. Бу, Һиродун вә онунла сүфрәдә әјләшәнләрин чох хошуна ҝәлди. Һирод гыза деди: «Үрәјин нә истәјир сөјлә, сәнә верәҹәјәм». 23  О анд ичиб гыза деди: «Мәндән нә истәсән, һәтта падшаһлығымын јарысыны белә, истәсән, сәнә верәҹәјәм». 24  Гыз чыхыб анасындан сорушду: «Нә истәјим?» Анасы деди: «Вәфтизчи Јәһјанын башыны». 25  Гыз ҹәлд падшаһын јанына гајыдыб истәјини она билдирди: «Вәфтизчи Јәһјанын башыны бу саат синидә мәнә вер».+ 26  Падшаһ бәрк кәдәрләнди, амма анд ичдијинә вә онунла бир сүфрәдә әјләшәнләрә ҝөрә гызын истәјини јерә салмады. 27  Она ҝөрә дә падшаһ дәрһал мүһафизи ҝөндәриб Јәһјанын башыны ҝәтирмәји әмр етди. Мүһафиз ҝедиб зинданда Јәһјанын бојнуну вурду вә 28  бир синидә гыза ҝәтирди, гыз да апарыб анасына верди. 29  Јәһјанын шаҝирдләри буну ешидәндә ҝәлдиләр вә онун ҹәсәдини апарыб сәрдабәјә гојдулар. 30  Һәвариләр Исанын јанына ҝәлиб ҝөрдүкләри ишләри вә өјрәтдикләри һәр шеји она данышдылар.+ 31  Иса онлара деди: «Ҝәлин сакит бир јерә ҝедәк, бир аз динҹинизи алын».+ Чүнки ҝәлиб-ҝедән чох олдуғундан онлар һәтта јемәк јемәјә дә маҹал тапмырдылар. 32  Онлар тәкликдә галмаг үчүн гајыға миниб сакит бир јерә чәкилдиләр.+ 33  Ҹамаат онларын јола дүшдүјүнү ҝөрдү. Бундан чохлары хәбәр тутду вә бүтүн шәһәрләрдән хејли адам гачыб Исаҝили габаглады. 34  Иса гајыгдан чыханда бөјүк бир издиһам ҝөрдү. Онун бу адамлара јазығы ҝәлди,+ чүнки онлар чобансыз гојун кими идиләр.+ Иса онлара чох шеј өјрәтмәјә башлады.+ 35  Ҝүн батана јахын шаҝирдләри Исаја јахынлашыб дедиләр: «Бура чөллүкдүр, һава да артыг гаралыб.+ 36  Ҹамааты бурах, әтраф кәндләрә, обалара ҝедиб өзләри үчүн јемәјә бир шеј алсынлар».+ 37  Иса деди: «Сиз онлара јемәк верин». Шаҝирдләр дедиләр: «Инди дејирсән ҝедиб ҹамаат үчүн ики јүз динарлыг* чөрәк алаг?»+ 38  Иса онлара деди: «Ҝедин ҝөрүн нечә чөрәјиниз вар». Онлар өјрәниб дедиләр: «Беш чөрәк вар, икиҹә дәнә дә балыг».+ 39  Иса ҹамаата деди ки, отлугда дәстә-дәстә әјләшсинләр.+ 40  Онлар дәстәләрә бөлүнүб јүз-јүз, әлли-әлли отурдулар. 41  Иса беш чөрәји вә ики балығы әлинә алды вә ҝөјә бахыб дуа еләди.+ Чөрәкләри бөлдү вә ҹамаата пајламаг үчүн шаҝирдләрә верди. Сонра ики балығы да һамы үчүн бөлдү. 42  Ҹамаат јејиб дојду. 43  Балығы чыхмаг шәртилә, артыг галмыш чөрәк тикәләриндән он ики сәбәт јығылды.+ 44  Чөрәк јејән кишиләрин сајы исә беш мин нәфәр иди. 45  Бундан дәрһал сонра Иса шаҝирдләринә деди ки, гајыға миниб о таја, Бејтсәјда тәрәфә үзсүнләр, өзү исә ҹамааты јола салмаг үчүн орада галды.+ 46  О, ҹамаатла худаһафизләшәндән сонра дуа етмәк үчүн даға галхды.+ 47  Ахшам дүшмүшдү. Гајыг дәнизин ортасында иди, Иса исә саһилдә тәк иди.+ 48  Иса ҝөрдү ки, гаршыдан әсән күләк шаҝирдләри ирәли үзмәјә гојмур. Сәһәрә јахын* о, сујун үзү илә јеријәрәк онлара тәрәф ҝәлди. Иса, санки, онларын јанындан кечиб ҝетмәк истәјирди. 49  Исанын сујун үзү илә јеридијини ҝөрәндә шаҝирдләр бунун кабус олдуғуну дүшүндүләр вә бәркдән гышгырдылар. 50  Чүнки онларын һамысы Исаны ҝөрүб тәшвишә дүшмүшдү, лакин Иса о саат онлара деди: «Мәнәм, горхмајын, ҹәсарәтли олун!»+ 51  Иса гајыға минди вә күләк сакитләшди. Буну ҝөрән шаҝирдләр һејрәтә ҝәлдиләр, 52  чүнки онлар чөрәклә бағлы мөҹүзәдән нәтиҹә чыхартмамышдылар. Онларын зеһни һәлә дә гапалы иди. 53  Онлар о бири саһилә јан алыб Ҝеннесаретә ҝәлдиләр вә гајығы јахынлыгда бағладылар.+ 54  Онлар гајыгдан чыхан кими ҹамаат Исаны таныды 55  вә гачыб әтраф јерләрә хәбәр верди. Исанын һарада олдуғуну ешидәнләр хәстәләри хәрәкдә ора ҝәтирирдиләр. 56  Иса бир кәндә, обаја вә ја шәһәрә ҝирәндә ҹамаат хәстәләри ҝәтириб базар мејданына гојурду вә јалварырды ки, хәстәләр һеч олмаса онун палтарынын сачағына тохунсунлар.+ Исанын палтарына тохунанларын һамысы сағалырды.

Һашијәләр

Һәрфән: ики көјнәк.
Ајагдан тозу чырпмаг мәсулијјәтдән азад олмаг мәнасыны дашыјырды.
Һәрфән: ҝеҹәнин дөрдүнҹү нөвбәсиндә. Тәхминән ҝеҹә саат үчдән сәһәр саат алтыја кими.