Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Марк 3:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әли гурумуш адам сағалыр (1—6)

  • Дәниз саһилиндә топлашмыш ҹамаат (7—12)

  • 12 һәвари (13—19)

  • Мүгәддәс руһа гаршы күфр (20—30)

  • Исанын анасы вә гардашлары (31—35)

3  Иса јенә дә синагога ҝәлди. Орада әли гурумуш бир адам вар иди.+  Фәрисиләр Исаны иттиһам етмәк истәјирдиләр. Буна ҝөрә дә диггәтлә бахырдылар ки, ҝөрсүнләр Иса шәнбә ҝүнү о адамы сағалдаҹаг, ја јох.  Иса әли гурумуш адама деди: «Дур, ортаја кеч».  Сонра онлардан сорушду: «Шәнбә ҝүнү јахшылыг етмәк дүзҝүндүр, јохса пислик етмәк? Инсаны хилас етмәк дүзҝүндүр, јохса мәһв етмәк?»+ Онлар сусуб динмәдиләр.  Иса онларын үрәјинин нә гәдәр күт олдуғуну ҝөрүб бәрк кәдәрләнди.+ Гәзәблә онлара ҝөз ҝәздирди, сонра о адама деди: «Әлини узат». О, әлини узатды вә әли сағалды.  Онда фәрисиләр чөлә чыхдылар вә Исаны өлдүрмәк барәдә Һиродун ардыҹыллары+ илә јубанмадан мәшвәрәт етдиләр.  Иса өз шаҝирдләри илә бәрабәр орадан чыхыб дәниз кәнарына ҝетди. Ҹәлилә вә Јәһудијјәдән чохлу адам да онун далынҹа ҝедирди.+  Һәтта Јерусәлимдән, Идумијјәдән, Иорданын о бири тајындан, Сур вә Сидон бөлҝәләриндән бөјүк бир издиһам Исанын ишләри һагда ешидиб онун јанына ҝәлди.  Ҹамаат ону сыхышдырмасын дејә, Иса шаҝирдләринә балаҹа бир гајығы һазыр вәзијјәтдә сахламағы тапшырды. 10  Иса бир чох адамы сағалтмышды. Буна ҝөрә дә ағыр хәстәлији оланлар Исаја тохунмаг үчүн онун әтрафына топлашырдылар.+ 11  Һәтта мурдар руһлар+ да Исаны ҝөрәндә онун гаршысында јерә јыхылыр вә гышгырырдылар: «Сән Аллаһын Оғлусан».+ 12  Анҹаг Иса ҹинләрә дәфәләрлә гадаған едирди ки, онун ким олдуғуну демәсинләр.+ 13  Иса даға чыхды вә шаҝирдләриндән бәзиләрини+ јанына чағырды. Онлар Исанын јанына ҝәлдиләр.+ 14  Иса ону мүшајиәт етмәк үчүн он ики шаҝирд сечди вә онлары һәвари* адландырды. Иса бу шаҝирдләрә мүхтәлиф јерләрә ҝедиб тәблиғ етмәк тапшырығы 15  вә ҹинләри говмаг сәлаһијјәти верәҹәкди.+ 16  Һәмин он ики шаҝирд+ бунлардыр: Шимон (Иса она һәмчинин Бутрус+ ләгәби вермишди), 17  Зәбәдинин оғлу Јагуб вә Јагубун гардашы Јәһја (Иса һәмчинин онлара Бәнирәгиш*, јәни Илдырым оғуллары ләгәбини вермишди),+ 18  Андреас, Филип, Бартолмај, Мәтта, Томас, Алфај оғлу Јагуб, Тадај, Гејрәтли Шимон 19  вә сонрадан Исаны сатан Јәһуда Искәрјут. Иса бир евә ҝирди. 20  Јенә ҹамаат јығылдығындан онлар чөрәк јемәјә дә имкан тапмадылар. 21  Исанын гоһумлары бу барәдә ешидәндә: «О, ағлыны итириб», — дејәрәк ону тутуб апармаға ҝәлдиләр.+ 22  Јерусәлимдән мирзәләр дә ҝәлиб дедиләр: «Онда Беелзебуб* вар. Бу адам ҹинләри елә ҹинләрин һөкмдарынын әли илә говур».+ 23  Иса мирзәләри јанына чағырды вә мәсәл чәкәрәк сөзә башлады: «Шејтан Шејтаны неҹә гова биләр? 24  Әҝәр падшаһлыг дахилдән парчаланарса, о давам ҝәтирә билмәз.+ 25  Дахилдән парчаланан ев дә давам ҝәтирә билмәз. 26  Әҝәр Шејтан өзүнә гаршы чыхыб дахилдән парчаланыбса, о давам ҝәтирә билмәз, онун ахыры јахындыр. 27  Ҝүҹлү адамын евинә ҝирән онун әл-голуну бағламамыш вар-дөвләтини гарәт едә билмәз. Јалныз бундан сонра еви гарәт едә биләр. 28  Буну билин ки, инсан нә ҝүнаһ иш тутса, нә ҹүр күфр данышса, һамысы бағышланаҹаг. 29  Лакин мүгәддәс руһа гаршы күфр данышан һеч вахт бағышланмајаҹаг,+ бу ҝүнаһ әбәдијјән онун бојнунда галаҹаг».+ 30  Иса бу сөзләри мирзәләрин «онда ҹин вар» дедикләри үчүн сөјләди.+ 31  Исанын анасы вә гардашлары+ ҝәлиб бајырда дурдулар вә адам ҝөндәриб ону чағыртдырдылар.+ 32  Исанын әтрафында чохлу адам отурмушду. Она хәбәр вердиләр: «Анан вә гардашларын бајырдадырлар, сәни истәјирләр».+ 33  Иса онлара деди: «Мәним анам вә гардашларым кимдир?» 34  Сонра әтрафында отуранлара ҝөз ҝәздириб деди: «Будур мәним анам вә гардашларым!+ 35  Аллаһын ирадәсини јеринә јетирән мәним гардашым, баҹым вә анамдыр».+

Һашијәләр

Јун. апостолос. Мәнасы: ҝөндәрилмиш; елчи.
Јун. Боанерҝес.
Бу ад Шејтана аид ишләнир.