Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Марк 15:1—47

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иса Пилатын өнүндә (1—15)

  • Ҹамаат гаршысында әлә салыныр (16—20)

  • Исаны Голготада едам едирләр (21—32)

  • Исанын өлүмү (33—41)

  • Исанын дәфни (42—47)

15  Сүбһ тездән бүтүн Синедрион: бөјүк каһинләр, ағсаггаллар вә мирзәләр мәшвәрәт кечирди. Онлар Исанын әл-голуну бағладылар вә апарыб Пилата тәһвил вердиләр.+  Пилат ондан сорушду: «Сән јәһудиләрин падшаһысан?»+ Иса она ҹаваб верди: «Дедијин кимидир».+  Бөјүк каһинләр Исаны чохлу шејдә иттиһам едирдиләр.  Пилат јенидән сорушду: «Нијә ҹаваб вермирсән?+ Ҝөр сәнә гаршы нә гәдәр иттиһам ирәли сүрүлүр!»+  Амма Иса даһа ҹаваб вермәди. Пилат буна бәрк тәәҹҹүбләнди.+  Пилат адәтән һәр Пасха бајрамында халгын истәдији бир мәһбусу азадлыға бурахырды.+  О ҝүнләрдә һәбсдә үсјан заманы гәтл төрәтмиш үсјанкарлар сахланылырды. Барабба адында бир адам да онларын арасында иди.  Ҹамаат топлашыб Пилатдан һәмишәки кими бир мәһбусу азадлыға бурахмағы хаһиш етди.  Пилат онлара деди: «Истәјирсиниз, сизин үчүн јәһудиләрин падшаһыны азад едим?»+ 10  О билирди ки, бөјүк каһинләр Исаны пахыллыгдан әлә верибләр.+ 11  Амма бөјүк каһинләр ҹамааты гызышдырдылар ки, Исанын јеринә Бараббанын азад олмасыны истәсинләр.+ 12  Пилат онлара бир дә деди: «Бәс јәһудиләрин падшаһы дедијиниз бу адамла нә едим?»+ 13  Ҹамаат тәкрарән гышгырды: «Ону дирәкдә едам ет!»+ 14  Пилат онлардан сорушду: «Ахы нијә? О нә пис иш ҝөрүб ки?» Онлар даһа да бәркдән гышгырдылар: «Ону дирәкдә едам ет!»+ 15  Онда Пилат ҹамааты разы салмаг үчүн Бараббаны азад етди, Исаны исә гамчы илә дөјдүрәндән сонра+ дирәкдә едам етмәк үчүн әсҝәрләрә тәһвил верди.+ 16  Әсҝәрләр Исаны вали сарајынын һәјәтинә апардылар. Бүтүн алај ораја ҝәлди.+ 17  Онлар Исанын әјнинә бәнөвшәји либас ҝејиндирдиләр, тикандан чәләнҝ һөрүб башына гојдулар. 18  Онлар дејирдиләр: «Салам, еј јәһудиләрин падшаһы!»+ 19  Гамыш чубугла онун башына вурур, үзүнә түпүрүр, гаршысында диз чөкүб тәзим едирдиләр. 20  Ону лаға гојуб гуртарандан сонра әјниндәки бәнөвшәји либасы чыхардыб үст палтарыны ҝејиндирдиләр вә дирәјә мыхламаға апардылар.+ 21  Әсҝәрләр кәнддән гајыдан бир јолчуну, Александр илә Руфусун атасы киреналы Шимону тутуб, Исанын ишҝәнҹә дирәјини дашымаға мәҹбур етдиләр.+ 22  Исаны Голгота (мәнасы «кәллә» демәкдир) дејилән јерә ҝәтирдиләр.+ 23  Бурада она ичинә мәстедиҹи мүрр гатылмыш шәраб вермәк истәдиләр,+ амма о ичмәди. 24  Исаны дирәјә мыхладылар, сонра пүшк атыб палтарларыны өз араларында бөлүшдүрдүләр.+ 25  Ону сәһәр саат доггуз радәләриндә* дирәјә мыхладылар. 26  Исанын башы үстүндә бир лөвһә вурдулар. Лөвһәдә она гаршы ирәли сүрүлмүш иттиһам јазылмышды: «Јәһудиләрин падшаһы».+ 27  Онун јанында дирәјә ики гулдур мыхладылар, бирини сағында, бирини солунда.+ 28  *⁠—— 29  Орадан кечәнләр Исаны тәһгир едир, башларыны булајыб+ дејирдиләр: «Мәбәди дағыдыб үч ҝүнә тикәнә бах!+ 30  Ај-һај! Сән һәлә өзүнү хилас ет, ишҝәнҹә дирәјиндән дүш». 31  Бөјүк каһинләрлә мирзәләр дә өз араларында ону лаға гојур вә дејирдиләр: «Башгаларыны хилас едирди, өзүнү исә хилас едә билмир!+ 32  Гој Исраилин падшаһы Мәсиһ ҝөзүмүзүн габағында ишҝәнҹә дирәјиндән дүшсүн, онда биз она инанарыг».+ Һәтта онун јанында дирәјә мыхланмыш адамлар да ону тәһгир едирдиләр.+ 33  Ҝүнорта саат он ики радәләриндә* бүтүн о әразијә гаранлыг чөкдү вә тәхминән саат үчә кими* давам етди.+ 34  Тәхминән саат үчдә Иса уҹадан: «Ели, Ели, лама сабахтани?» — деди, бу да «Аллаһым, Аллаһым, нијә мәни тәрк етдин?» демәкдир.+ 35  Орада дуранлардан бәзиләри бу сөзләри ешидәндә дедиләр: «Бахын, Илјасы чағырыр». 36  Бу заман бир нәфәр гачыб сүнҝәри турш шәраба батырды, ону бир гамышын уҹуна тахыб она узатды ки, ичсин.+ Сонра деди: «Әл чәкин ондан. Ҝөрәк Илјас ҝәлиб ону дирәкдән дүшүрәҹәк». 37  Иса уҹадан гышгырыб сон нәфәсини верди.+ 38  Бу заман мәбәдин пәрдәси*+ јухарыдан ашағыја ҹырылыб ики јерә бөлүндү.+ 39  Јахынлыгда дуран бир јүзбашы баш верәнләри вә онун өлдүјүнү ҝөрәндә деди: «Бу адам, доғрудан да, Аллаһын Оғлу имиш».+ 40  Орада гадынлар да вар иди, онлар баш верәнләри узагдан мүшаһидә едирдиләр. Мәҹдәлли Мәрјәм, кичик Јагубла Јусифин анасы Мәрјәм вә Сәлимә дә онларын арасында иди.+ 41  Иса Ҹәлиләдә оланда бу гадынлар она хидмәт едир+ вә ону мүшајиәт едирдиләр. Иса илә бирликдә Јерусәлимә ҝәлмиш бир чох башга гадын да орада иди. 42  Артыг ахшам дүшүрдү. Һәмин ҝүн Һазырлыг ҝүнү, јәни шәнбә әрәфәси олдуғу үчүн 43  Шуранын* һөрмәтли үзвү вә Аллаһын Падшаһлығыны ҝөзләјән ариматајлы Јусиф ора ҝәлди. О, ҹәсарәтини топлајыб Пилатын јанына ҝетди вә ондан Исанын ҹәсәдини истәди.+ 44  Пилат Исанын өлдүјүнү ешидәндә ону мараг бүрүдү вә јанына бир јүзбашы чағырыб Исанын өлүб-өлмәдијини хәбәр алды. 45  Јүзбашы Исанын өлдүјүнү тәсдигләјәндән сонра Пилат ҹәсәди Јусифә верди. 46  Јусиф зәриф кәтан алды, ҹәсәди дирәкдән дүшүрүб кәтана бүрүдү вә гајада ојулмуш сәрдабәјә гојду.+ Сонра сәрдабәнин ағзына бир даш дијирләди.+ 47  Мәҹдәлли Мәрјәм вә Јусифин анасы Мәрјәм ҹәсәдин гојулдуғу јерә бахырдылар.+

Һашијәләр

Һәрфән: тәхминән үчүнҹү саатда.
Һәрфән: тәхминән алтынҹы саатда.
Һәрфән: тәхминән доггузунҹу саата кими.
Бу пәрдә Мүгәддәс јери Ән мүгәддәс јердән ајырырды.
Јәни Синедрионун.