Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Марк 14:1—72

МҮНДӘРИҸАТ

  • Каһинләр Исаја суи-гәсд һазырлајырлар (1, 2)

  • Гадын Исанын башына әтирли јағ төкүр (3—9)

  • Јәһуда сатгын чыхыр (10, 11)

  • Сонунҹу Пасха (12—21)

  • Ағанын шам јемәји (22—26)

  • Бутрусун Исаны данаҹағы габагҹадан дејилир (27—31)

  • Иса Ҝетсемани бағында дуа едир (32—42)

  • Исаны тутурлар (43—52)

  • Иса Синедрион гаршысында (53—65)

  • Бутрус Исаны даныр (66—72)

14  Пасха+ вә Мајасыз чөрәк бајрамына+ ики ҝүн галырды.+ Бөјүк каһинләр вә мирзәләр Исаны һијлә илә тутуб өлдүрмәк үчүн јол ахтарырдылар.+  Амма дејирдиләр: «Бајрамда олмасын, јохса халг ајаға галхар».  Иса Бејтанијјәдә, ҹүзамлы Шимонун евиндә сүфрәдә әјләшәркән бир гадын әлиндә габ* ичәри ҝирди. Габын ичиндә баһалы әтирли јағ, халис нард* вар иди. Гадын габын боғазыны гырыб јағы Исанын башына төкмәјә башлады.+  Буну ҝөрәнләрдән бәзиләринин гадына аҹығы тутду, онлар бир-бириләринә дедиләр: «Бу, әтирли јағы нијә зај едир?  Јағы үч јүз динардан* баһа гијмәтә сатыб пулу касыблара пајламаг оларды!» Онлар гадынын бу һәрәкәтиндән чох наразы галдылар.  Амма Иса онлара деди: «Гызла ишиниз олмасын. Ондан нә истәјирсиниз? О, мәним үчүн саваб иш ҝөрдү.+  Касыблар һәмишә јаныныздадыр,+ нә вахт истәсәниз онлара јахшылыг едә биләрсиниз. Амма мән һәмишә јанынызда олмајаҹағам.+  О, ҝүҹү чатаны етди. Бәдәними әтирли јағла јағлајыб мәни габагҹадан дәфнә һазырлады.+  Инанын, мүждә дүнјанын һарасында тәблиғ олунса,+ бу гадынын ҝөрдүјү ишдән данышыб ону јад едәҹәкләр»+. 10  Он ики һәваридән бири олан Јәһуда Искәрјут Исаны әлә вермәк үчүн бөјүк каһинләрин јанына ҝетди.+ 11  Каһинләр буну ешидәндә севиндиләр вә она ҝүмүш пул вермәјә бојун олдулар.+ Бу вахтдан етибарән, Јәһуда Исаны әлә вермәк үчүн фүрсәт ахтармаға башлады. 12  Мајасыз чөрәк+ бајрамынын илк ҝүнүндә (һәмин ҝүн Пасха гурбаны кәсирдиләр)+ Исанын шаҝирдләри она дедиләр: «Сәнин үчүн Пасха јемәјини ҝедиб һарада һазырлајаг?»+ 13  Онда Иса ики шаҝирдини ҝөндәриб деди: «Шәһәрә ҝедин. Орада габағыныза әлиндә сахсы сәһәнҝ апаран бир адам чыхаҹаг. Онун далынҹа ҝедин.+ 14  О, һансы евә ҝирсә, о евин саһибинә дејин: “Устад сорушур: “Шаҝирдләримлә Пасха јемәјини һансы отагда јејәҹәјәм?” 15  О адам сизә јухары мәртәбәдә бөјүк бир отаг ҝөстәрәҹәк. Отагда һәр нә лазымдырса олаҹаг. Пасха јемәјимизи орада һазырлајын». 16  Шаҝирдләр јола дүшүб шәһәрә ҝәлдиләр. Һәр шеј Исанын дедији кими олду. Онлар Пасха үчүн һазырлыг ҝөрдүләр. 17  Ахшам дүшәндә Иса он ики һәвариси илә ораја ҝәлди.+ 18  Онлар сүфрә архасында отуруб јејәркән Иса деди: «Буну билин: һал-һазырда мәнимлә сүфрәдә отуран сизләрдән бири мәни сатаҹаг».+ 19  Шаҝирдләри гәм-гүссә бүрүдү вә онлар бир-бир ондан сорушмаға башладылар: «Бу мәнәм?» 20  Иса онлара деди: «О адам он ики һәваридән биридир, мәнимлә бир габа чөрәк батыран адамдыр.+ 21  Дүздүр, инсан Оғлу онун һаггында јазылдығы кими ҝедир, амма вај ону сатанын һалына!+ О адам дүнјаја һеч ҝәлмәсәјди, онун үчүн даһа јахшы оларды».+ 22  Онлар јемәк једикләри заман Иса чөрәк ҝөтүрүб дуа етди, сонра чөрәји бөлүб шаҝирдләринә узатды вә деди: «Ҝөтүрүн, бу, мәним бәдәними тәмсил едир».+ 23  Сонра Иса бир ҹам ҝөтүрдү, Аллаһа шүкүр едиб ҹамы онлара верди. Һамы ҹамдан ичди.+ 24  Иса онлара деди: «Бу, бир чохлары уғрунда+ ахыдылаҹаг ганымы,+ “әһд+ ганыны” тәмсил едир. 25  Буну билин ки, Аллаһын Падшаһлығында тәзә шәраб ичәҹәјим ҝүнә гәдәр дилимә әсла шәраб вурмајаҹағам». 26  Ахырда онлар мәдһ нәғмәләри* охујуб Зејтун дағына јолландылар.+ 27  Иса онлара деди: «Һамыныз мәндән үз дөндәрәҹәксиниз, чүнки јазылыб: “Чобаны вураҹағам,+ гојунлар пәрән-пәрән олаҹаг”.+ 28  Амма дириләндән сонра мән сизин габағынызҹа Ҹәлиләјә ҝедәҹәјәм».+ 29  Онда Бутрус деди: «Һамы сәндән үз дөндәрсә дә, мән үз дөндәрмәрәм».+ 30  Иса ҹаваб верди: «Буну бил ки, бу ҝүн, елә бу ҝеҹә хоруз ики дәфә банламамыш сән мәни дүз үч дәфә данаҹагсан».+ 31  Бутрус исә исрарла дејирди: «Сәнинлә бирҝә өлмәк лазым ҝәлсә белә, сәни данмарам». Диҝәрләри дә ејни шеји дејирди.+ 32  Онлар Ҝетсемани дејилән јерә ҝәлдиләр. Орада Иса шаҝирдләринә деди: «Сиз бурада отурун, мән исә дуа едим».+ 33  Иса Бутрусу, Јагубу вә Јәһјаны өзү илә ҝөтүрдү.+ Сонра о, ҝүҹлү тәлаш вә дәрин изтираб кечирди. 34  О, шаҝирдләрә деди: «Кәдәрим һәдсиздир,+ дөзүлмәздир. Сиз бурада дурун, ојаг галын».+ 35  Иса бир аз ирәли ҝедиб јерә гапанды вә: «Әҝәр мүмкүнсә, гој бу сынаг* мәндән јан кечсин», — дејә дуа етмәјә башлады. 36  Сонра әлавә етди: «Атаҹан*, Ата,+ Сәнин үчүн һәр шеј мүмкүндүр. Бу ҹамы* мәндән узаглашдыр. Фәгәт гој мәним истәдијим кими јох, Сәнин истәдијин кими олсун».+ 37  Иса гајыданда ҝөрдү ки, онлар јатырлар вә Бутруса деди: «Шимон, сән јатырсан? Бирҹә саат да ојаг галмаға ҝүҹүн чатмады?+ 38  Сајыг олун вә даима дуа един ки, ҝүнаһа јол вермәјәсиниз.+ Бәли, руһ* шөвглү, ҹисим* исә зәифдир».+ 39  Бундан сонра Иса јенидән узаглашыб ејни сөзләрлә дуа етди.+ 40  Шаҝирдләрин исә јухудан ҝөзләри бағланырды. Иса тәкрарән гајыданда ҝөрдү ки, онлар јенә јатыблар. Онлар билмәдиләр Исаја нә ҹаваб версинләр. 41  Иса үчүнҹү дәфә гајыданда онлара деди: «Белә бир вахтда сиз јатыб динҹәлирсиниз?! Јетәр! Вахт јетишди!+ Инсан Оғлу ҝүнаһлыларын әлинә верилир. 42  Дурун ҝедәк. Хаин јахынлашыр».+ 43  Иса һәлә данышаркән он ики һәваридән бири олан Јәһуда хејли адамла ора ҝәлди. Бу адамлар гылынҹ вә дәјәнәклә силаһланмышдылар; онлары бөјүк каһинләр, мирзәләр вә ағсаггаллар ҝөндәрмишди.+ 44  Хаин онлара ишарә вермишди: «Кими өпсәм, Иса одур. Ону тутун вә нәзарәт алтында апарын». 45  Јәһуда дүз Исанын габағына ҝәлиб: «Рабби!»* — деди вә ону нәвазишлә өпдү. 46  Онда Исаны тутдулар. 47  Бу вахт Исанын јанында дуранлардан бири гылынҹыны чәкди вә вуруб баш каһинин нөкәринин гулағыны кәсди.+ 48  Иса о адамлара деди: «Мәҝәр мән гулдурам ки, мәни тутмаг үчүн үстүмә гылынҹ вә дәјәнәклә ҝәлмисиниз?+ 49  Һәр ҝүн мәбәддә вәз едәндә сизин јанынызда идим,+ һеч онда мәни һәбс етмирдиниз?! Лакин бунлар Мүгәддәс Јазыларда јазыланлар јеринә јетсин дејә, баш верир».+ 50  Шаҝирдләр ону гојуб гачдылар.+ 51  Әјниндә зәриф кәтан бүрүнҹәкдән башга һеч нә олмајан бир ҹаван бир аз аралыдан Исанын далынҹа ҝедирди. Ону да тутмаг истәдиләр, 52  амма о, кәтан палтарыны гојуб јарычылпаг гачды. 53  Исаны баш каһинин јанына ҝәтирдиләр.+ Бүтүн бөјүк каһинләр, ағсаггаллар вә мирзәләр ора топлашды.+ 54  Бутрус узагдан Исанын далынҹа ҝәлирди. О, баш каһинин һәјәтинә ҝириб гуллугчуларла отурду вә тонгалын гырағында исинмәјә башлады.+ 55  Бу вахт бөјүк каһинләр вә бүтүн Синедрион Исаны өлдүрмәк үчүн онун әлејһинә шәһадәт ахтарырды, амма тапа билмирди.+ 56  Һалбуки бир чохлары Исанын әлејһинә јаландан шәһадәт верирдиләр,+ лакин сөзләри бир-бири илә дүз ҝәлмирди. 57  Бәзиләри дуруб она гаршы јаландан шаһидлик едир вә дејирди: 58  «Биз бу адамын сөзләрини өз гулағымызла ешитмишик. О белә дејиб: “Мән инсан әли илә тикилмиш бу мәбәди дағыдыб үч ҝүнә башгасыны, әллә тикилмәмиш мәбәд уҹалдаҹағам”».+ 59  Анҹаг бу мәсәләдә дә онларын ифадәләри бир-биринә ујғун ҝәлмирди. 60  Онда баш каһин ајаға галхды вә Исадан сорушду: «Нијә ҹаваб вермирсән? Ешидирсән, әлејһинә нәләр данышырлар?»+ 61  Иса сусуб ҹаваб вермәди.+ Баш каһин јенидән сорушду: «Мүбарәк Аллаһын Оғлу Мәсиһ сәнсән?» 62  Иса деди: «Бәли, мәнәм. Сиз инсан Оғлунун+ Гүдрәтлинин сағында отурдуғуну+ вә ҝөјүн булудлары үзәриндә ҝәлдијини ҝөрәҹәксиниз».+ 63  Баш каһин буну ешидәндә јахасыны ҹырыб деди: «Даһа шаһидләр нәјимизә ҝәрәкдир?+ 64  Сиз өз гулағынызла онун ағзындан күфр ешитдиниз. Инди нә дејирсиниз?» Онлар јекдилликлә Исаја өлүм һөкмү чыхартдылар.+ 65  Сонра бәзиләри Исаја түпүрдүләр,+ үзүнү өртүб ону јумругламаға башладылар. Онлар дејирдиләр: «Пејғәмбәрсәнсә, де ҝөрәк сәни ким вурду?» Мәһкәмә иҹрачылары Исаны шилләләјиб апардылар.+ 66  Бу вахт Бутрус һәјәтдә, тонгалын гырағында исинирди. Баш каһинин гарабашы ҝәлиб+ 67  ону ҝөрдү вә дүз ҝөзләринин ичинә бахыб деди: «Сән дә бу нәсрани Исанын адамларындансан». 68  Бутрус инкар етди: «Мән бу адамы танымырам, сәнин дә нә дедијини баша дүшмүрәм». Сонра дарвазаја тәрәф ҝетди. 69  Гарабаш ону орада ҝөрүб јан-јөрәсиндәкиләрә деди: «Бу да онлардандыр». 70  Бутрус јенә дә инкар етди. Бир гәдәр сонра орада дуранлар Бутруса дедиләр: «Һә, доғрудан да, сән онлардансан, ҹәлиләлисән». 71  Бутрус өзүнә ләнәт јағдырыб анд-аман етди: «Дедијиниз адамы танымырам!» 72  Елә бу вахт хоруз икинҹи дәфә банлады+ вә Исанын «хоруз ики дәфә банламамыш сән мәни үч дәфә данаҹагсан»+ сөзләри Бутрусун јадына дүшдү. Онда Бутрус өзүнү сахлаја билмәјиб һөнкүр-һөнкүр ағлады.

Һашијәләр

Мт 26:7 һашијәсинә бах.
Јахуд мәзмурлар.
Һәрфән: саат.
Һәрфән: Абба. Арами дилиндә атаја гаршы ишләдилән нәвазишли, ејни заманда һөрмәтҹил мүраҹиәт формасы.
Ҹам Аллаһын ирадәсинин — Исанын күфр данышмагда иттиһам олунараг өлдүрүлмәсинә јол вермәсинин рәмзидир.
Инсанын мәнәви гүввәси.
Инсанын ҝүнаһлы, гејри-камил вәзијјәти.
Јәһуди руһаниләринә верилән шәрәфли ад.