Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Марк 11:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јерусәлимә тәнтәнәли ҝириш (1—11)

  • Әнҹир ағаҹы ләнәтләнир (12—14)

  • Иса мәбәди тәмизләјир (15—18)

  • Гурумуш әнҹир ағаҹындан ибрәт дәрси (19—26)

  • Исанын сәлаһијјәтинә шәкк едилир (27—33)

11  Онлар Јерусәлимә, Зејтун дағында јерләшән Бејтфәҹијә вә Бејтанијјәјә+ јахынлашанда Иса ики шаҝирдини габағынҹа ҝөндәриб+  деди: «Гаршыдакы кәндә ҝедин. Кәндә ҝирән кими пајаја бағланмыш, һеч кимин минмәдији бир годуг ҝөрәҹәксиниз. Ону ачыб мәнә ҝәтирин.  Әҝәр сиздән сорушсалар ки, нә едирсиниз, белә дејин: “Ағаја лазымдыр, сонра дәрһал ҝери гајтараҹаг”».  Беләликлә, шаҝирдләр јола дүшдүләр вә ҝәлиб јол гырағында јерләшән бир евин гапысы ағзында бағланмыш бир годуг тапдылар вә ону ачдылар.+  Орада дуранлардан бәзиләри онлара деди: «Һејваны нијә ачырсыныз?»  Шаҝирдләр Исанын өјрәтдији кими ҹаваб вердиләр. Онда адамлар онлара мане олмадылар.  Шаҝирдләр һејваны Исанын јанына ҝәтириб үст палтарларыны һејванын белинә гојдулар. Иса годуға минди.+  Бир чохлары үст палтарларыны, диҝәрләри исә чөлдән кәсдикләри јашыл будаглары јола сәрирдиләр.+  Исанын габағынҹа вә архасынҹа ҝедән адамлар уҹадан дејирдиләр: «Јалварырыг, гуртар!+ Јеһованын ады илә ҝәләнә ешг олсун!+ 10  Атамыз Давудун+ гаршыдан ҝәлән Падшаһлығына ешг олсун! Еј ҝөјләрдә јашајан Рәббимиз, јалварырыг, гуртар!» 11  Иса Јерусәлимә дахил олуб мәбәдә ҝирди. О, әтрафа ҝөз ҝәздирди вә артыг ҝеҹ олдуғундан он ики һәвариси илә Бејтанијјәјә ҝетди.+ 12  Ертәси ҝүн онлар Бејтанијјәдән чыханда Иса аҹды.+ 13  Узагдан онун ҝөзүнә јамјашыл бир әнҹир ағаҹы саташды. Иса ағаҹа јахынлашды ки, ҝөрсүн ағаҹда мејвә вар, ја јох. Лакин ағаҹда јарпагдан башга бир шеј тапмады, чүнки һәлә әнҹир вахты дејилди. 14  Иса ағаҹа деди: «Гој бундан сонра һеч кәс сәндән мејвә јемәсин».+ Бу сөзү шаҝирдләр дә ешитдиләр. 15  Онлар Јерусәлимә ҝәлдиләр. Иса мәбәдә ҝирди, орадакы алверчиләри вә мүштәриләри говду, пул дәјишәнләрин масаларыны вә ҝөјәрчин сатанларын кәтилләрини чевирди+ 16  вә һеч кәси мәбәдин ичиндән бир шеј кечирмәјә гојмады. 17  О вәз едәрәк дејирди: «Мәҝәр јазылмајыб ки: “Мәним евим бүтүн халглар үчүн дуа еви адланаҹаг”?+ Сиз исә ону гулдур јувасына дөндәрмисиниз».+ 18  Бөјүк каһинләр вә мирзәләр буну ешитдиләр вә Исаны өлдүрмәк үчүн јол ахтармаға башладылар.+ Онлар Исадан горхурдулар, чүнки ҹамаат онун неҹә вәз етдијинә валеһ иди.+ 19  Ахшам Иса һәмишәки кими шаҝирдләри илә шәһәрдән чыхды. 20  Сәһәр тездән һәмин јердән кечәндә ҝөрдүләр ки, әнҹир ағаҹы гупгуру гурујуб.+ 21  Бутрус дүнәнки һадисәни јадына салыб Исаја деди: «Рабби*, бир бах! Ләнәтләдијин әнҹир ағаҹы гурујуб!»+ 22  Иса онлара деди: «Аллаһа иман един. 23  Буну билин ки, ким бу даға: “Галх, дәнизә атыл”, — дејиб үрәјиндә шүбһә етмәсә, әксинә, сөзүнүн мүтләг јеринә јетәҹәјинә инанса, елә дә олаҹаг.+ 24  Буна ҝөрә әмин олун. Дуа едиб хаһиш етдијиниз һәр шеји һөкмән алаҹағыныза* инансаныз, алаҹагсыныз.+ 25  Дуруб дуа едәндә үрәјиниздә кимә гаршы кин варса, бағышлајын ки, ҝөјдәки Атаныз да сизин тәгсирләринизи бағышласын».+ 26  *⁠—— 27  Онлар јенидән Јерусәлимә ҝәлдиләр. Иса мәбәддә ҝәзәркән бөјүк каһинләр, мирзәләр вә ағсаггаллар она јахынлашыб 28  дедиләр: «Де ҝөрәк бунлары нә һагла едирсән? Сәнә ким ихтијар вериб?»+ 29  Иса онлара деди: «Мән дә сизә бир суал верәҹәјәм. Ҹаваб версәниз, онда бу ишләри һансы ихтијарла ҝөрдүјүмү сизә дејәҹәјәм. 30  Дејин ҝөрүм Јәһјаја+ вәфтиз етмәк ихтијарыны Аллаһ вермишди, јохса инсанлар?»+ 31  Онлар өз араларында ҝөтүр-гој етмәјә башладылар: «Әҝәр десәк ки, “Аллаһ вермишди”, о гајыдыб дејәҹәк: “Бәс онда нијә она инанмадыныз?” 32  “Инсанлар вермишди” дә дејә билмәрик». Онлар халгдан горхурдулар, чүнки һамы Јәһјаны әсил пејғәмбәр һесаб едирди.+ 33  Онлар Исаја ҹаваб вердиләр: «Билмирик». Иса да онлара деди: «Мән дә бунлары нә ихтијарла етдијими сизә демәјәҹәјәм».

Һашијәләр

Јәһуди руһаниләринә верилән шәрәфли ад.
Јахуд артыг алдығыныза.