Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лука 9:1—62

МҮНДӘРИҸАТ

 • Тәблиғлә бағлы ҝөстәришләр (1—6)

 • Һирод чашбаш галыр (7—9)

 • Иса 5000 адамы једиздирир (10—17)

 • Бутрус Исанын Мәсиһ олдуғуну дејир (18—20)

 • Иса өләҹәјини хәбәр верир (21, 22)

 • Мәсиһин әсил давамчысы олмаг нә демәкдир? (23—27)

 • Исанын ҝөркәми дәјишир (28—36)

 • Ичинә ҹин ҝирмиш оғлан сағалыр (37—43а)

 • Иса өләҹәјини јенә хәбәр верир (43б—45)

 • Кимин даһа бөјүк олдуғу барәдә мүбаһисә (46—48)

 • Бизә гаршы чыхмајан бизим тәрәфимиздәдир (49, 50)

 • Сәмәријјәдәки кәндин ҹамааты Исаны гәбул етмир (51—56)

 • Исанын ардынҹа ҝетмәк нә демәкдир? (57—62)

9  Иса он ики һәварисини јанына чағырыб бүтүн ҹинләри говмаг+ үчүн, хәстәликләри сағалтмаг+ үчүн онлара ҝүҹ вә сәлаһијјәт верди.  Сонра онлары Аллаһын Падшаһлығыны тәблиғ етмәјә вә хәстәләри сағалтмаға ҝөндәрди.  Иса тапшырды: «Өзүнүзлә јола һеч нә ҝөтүрмәјин: нә әса, нә һејбә, нә чөрәк, нә пул, нә дә дәјишәк көјнәк*.+  Һансы евә ҝирсәниз, орада галын вә орадан да јола дүшүн.+  Һарада сизи гәбул етмәсәләр, һәмин шәһәрдән чыханда онлара гаршы шәһадәт олараг ајағынызын тозуну чырпын*».+  Шаҝирдләр јола чыхдылар. Онлар бүтүн о әразини кәндбәкәнд ҝәзиб мүждәни тәблиғ едир вә хәстәләрә шәфа верирдиләр.+  Һаким Һирод* бу һадисәләрдән хәбәр тутанда чашбаш галды, чүнки бәзиләри дејирдиләр ки, Јәһја дирилиб.+  Диҝәрләри Илјасын зүһур етдијини, башгалары исә гәдимдәки пејғәмбәрләрдән биринин дирилдијини сөјләјирдиләр.+  Һирод деди: «Јәһјанын бојнуну вурдурмушам,+ бәс ҝөрәсән, барәсиндә бу гәдәр сөһбәт ҝедән бу адам кимдир?» Буна ҝөрә дә Исаны ҝөрмәк истәјирди.+ 10  Һәвариләр гајыдыб ҝөрдүкләри ишләри Исаја данышдылар.+ Онда Иса онлары ҝөтүрүб хәлвәтҹә Бејтсәјда адланан шәһәрә ҝетди.+ 11  Ҹамаат бундан хәбәр тутуб онун далынҹа јолланды. Иса онлары меһрибанлыгла гаршылады, онлара Аллаһын Падшаһлығы һаггында данышмаға башлады вә шәфаја еһтијаҹы оланлары сағалтды.+ 12  Јаваш-јаваш гаш гаралырды. Бу вахт он ики һәвариси онун јанына ҝәлиб деди: «Бура чөллүкдүр, ҹамааты бурах әтрафдакы кәндләрә, обалара ҝедиб ҝеҹәләмәјә бир јер тапсынлар, бир шеј јесинләр».+ 13  Лакин Иса онлара деди: «Сиз онлара јемәк верин».+ Шаҝирдләр дедиләр: «Онда ҝәрәк ҝедиб бу гәдәр ҹамаата јемәк алаг. Чүнки беш чөрәкдән вә ики балыгдан савајы һеч нәјимиз јохдур». 14  Орада тәхминән беш мин киши варды. Онда Иса деди: «Онлары дәстә-дәстә, әлли-әлли отурдун». 15  Шаҝирдләр ҹамааты әјләшдирдиләр. 16  Иса беш чөрәји вә ики балығы әлинә ҝөтүрдү. Ҝөјә бахды вә бәрәкәт диләди. Сонра чөрәји бөлдү, ҹамаата пајламаг үчүн чөрәји вә балығы шаҝирдләринә верди. 17  Һамы јејиб дојду вә артыг галмыш тикәләрдән он ики сәбәт јығылды.+ 18  Даһа сонра Иса тәкликдә дуа едәндә шаҝирдләри јанына ҝәлдиләр. Иса онлардан сорушду: «Ҹамаат нә дејир? Мән кимәм?»+ 19  Онлар ҹаваб вердиләр: «Кимиси дејир Вәфтизчи Јәһјасан, кимиси дејир Илјассан. Башгалары исә дејир ки, гәдимдә јашамыш пејғәмбәрләрдән бири дирилиб».+ 20  Иса онлардан сорушду: «Бәс сиз нә дејирсиниз, мән кимәм?» Бутрус ҹаваб верди: «Аллаһын Мәсиһи».+ 21  Иса онларла ҹидди данышыб бәрк-бәрк тапшырды ки, буну һеч кәсә демәсинләр+ 22  вә әлавә етди: «Инсан Оғлу чохлу әзијјәт чәкмәли, ағсаггаллар, бөјүк каһинләр вә мирзәләр ону рәдд етмәли, о өлмәли+ вә үчүнҹү ҝүндә дирилмәлидир».+ 23  Сонра о һамыја деди: «Ким ардымҹа ҝәлмәк истәјирсә, гој өзүнү инкар етсин,+ ишҝәнҹә дирәјини* ҝөтүрүб ҝүнбәҝүн дашысын вә даима ардымҹа ҝәлсин.+ 24  Һәјатыны хилас етмәк истәјән ону итирәҹәк, амма һәјатыны мәним уғрумда итирән ону хилас едәҹәк.+ 25  Доғрудан да, әҝәр инсан бүтүн дүнјаја саһиб оларса, амма һәјатыны итирәрсә, јахуд һәјаты тар-мар оларса, бунун она нә фајдасы?+ 26  Ким мәндән вә сөзләримдән утанарса, инсан Оғлу да өзүнүн, Атасынын вә мүгәддәс мәләкләрин әзәмәтилә ҝәләндә һәмин адамы шаҝирди адландырмаға утанаҹаг.+ 27  Ешидин вә аҝаһ олун, бурада дуранлардан бәзиләри Аллаһын Падшаһлығыны ҝөрмәмиш өлмәјәҹәк».+ 28  Бу сөһбәтдән тәхминән сәккиз ҝүн сонра Иса Бутрусу, Јәһјаны вә Јагубу ҝөтүрүб дуа етмәк үчүн даға чыхды.+ 29  Дуа етдији заман онун симасы дәјишди вә либасы дүмағ ағарды. 30  Бирдән онунла ики адам данышмаға башлады. Бунлар Муса вә Илјас иди. 31  Онлар әзәмәтлә пејда олдулар вә Јерусәлимдә баш верәҹәк һадисәдән, Исанын дүнјадан ајрылмасындан сөһбәт етмәјә башладылар.+ 32  Бутрус вә онун јолдашлары мүрҝүләјирдиләр. Онлар там ојананда Исанын ҹалалыны+ вә јанында дуран ики адамы ҝөрдүләр. 33  Бу ики нәфәр Исадан ајрыларкән Бутрус она деди: «Мүәллим, бизим бура ҝәлмәјимиз нә јахшы олду! Гој биз үч чадыр гураг: бирини сәнә, бирини Мусаја, бирини дә Илјаса». О, нә дедијини өзү дә билмирди. 34  Бутрус һәлә данышаркән онларын башы үстүнә булуд јығылды. Онлар булудун ичиндә галдыгда бәрк горхдулар. 35  Булуддан бир сәс+ ҝәлди: «Бу, Мәним Оғлумдур, ону сечмишәм.+ Она гулаг асын».+ 36  Бу сәс ҝәләндә онлар ҝөрдүләр ки, Иса тәкдир. Онлар ҝөрдүкләрини о вахт ҝизли сахладылар вә һеч кәсә данышмадылар.+ 37  Ертәси ҝүн дағдан дүшәндә Исаны бөјүк бир издиһам гаршылады.+ 38  Ҹамаатын ичиндән бир киши гышгырды: «Устад, сәнә јалварырам, нә олар, бир оғлума бах, о, мәним јеҝанә өвладымдыр.+ 39  Бир ҹин* ону тутур, оғлум гәфләтән гышгырыр, гыҹ олур, ағзы көпүкләнир вә ҹин ону там үзәндән сонра һандан-һана ондан әл чәкир. 40  Шаҝирдләринә јалвардым ки, ҹини говсунлар, амма баҹармадылар». 41  Иса деди: «Еј имансыз вә јолуну азмыш нәсил!+ Нә вахта гәдәр аранызда олаҹағам? Нә вахта гәдәр сизә дөзәҹәјәм? Оғлуну бура ҝәтир».+ 42  Оғлан Исаја јахынлашанда ҹин ону јерә сәрди вә о, гыҹ олуб шиддәтлә чырпынмаға башлады. Иса мурдар руһа һөкм етди, оғланы сағалдыб атасына верди. 43  Һамы Аллаһын мөһтәшәм ҝүҹүнә һејран галды. Ҹамаат онун етдикләринә һејран галаркән о, шаҝирдләринә деди: 44  «Сөзләрими диггәтлә динләјин вә јадынызда јахшы сахлајын: инсан Оғлуну әлә верәҹәкләр».+ 45  Лакин шаҝирдләр онун нә демәк истәдијини баша дүшмәдиләр. Бу, онлардан ҝизләдилмишди ки, бунун мәнасыны анламасынлар. Амма бу һагда сорушмаға да горхурдулар. 46  Бундан сонра онлар кимин даһа бөјүк олдуғу барәдә мүбаһисә етмәјә башладылар. + 47  Иса онларын үрәјиндәкиләри билдијиндән балаҹа бир ушағы ҝөтүрүб јанына гојду 48  вә белә деди: «Бу балаҹа ушағы мәним хатиримә гәбул едән мәни дә гәбул едир. Мәни гәбул едән исә мәни ҝөндәрәни гәбул едир.+ Аранызда ән тәвазөкар кимдирсә*, бөјүк одур».+ 49  Онда Јәһја деди: «Мүәллим, биз бир адам ҝөрдүк. О, сәнин адынла ҹинләри говурду. Биз она мане олмаға чалышдыг, чүнки о, бизимлә ҝәзмир».+ 50  Лакин Иса деди: «Она мане олмајын, чүнки сизә гаршы чыхмајан сизин тәрәфиниздәдир». 51  Исанын ҝөјә галдырылмасы вахты јахынлашырды.+ О, Јерусәлимә ҝетмәк гәтијјәтиндә иди 52  вә габағынҹа адамларыны ҝөндәрди. Онлар Иса үчүн һазырлыг ҝөрмәкдән өтрү јола дүшдүләр вә ҝәлиб сәмәријјәлиләрин бир кәндинә чыхдылар. 53  Амма оранын ҹамааты Исаны гәбул етмәди,+ чүнки о, Јерусәлимә ҝетмәји гәрарлашдырмышды. 54  Шаҝирдләрдән Јагуб вә Јәһја+ буну ҝөрәндә дедиләр: «Аға, истәјирсән дејәк ҝөјдән алов ҝәлиб бунлары мәһв етсин?»+ 55  Иса дөнүб онлары данлады. 56  Сонра башга кәндә ҝетдиләр. 57  Онлар јолла ҝедәркән бир нәфәр Исаја деди: «Сән һара ҝетсән, мән дә сәнин ардынҹа ҝедәҹәјәм». 58  Лакин Иса она деди: «Түлкүләрин дә, ҝөј гушларынын да јувасы вар, амма инсан Оғлунун башыны гојмаға белә, јери јохдур».+ 59  Башга адама исә: «Ардымҹа ҝәл», — деди. О адам ҹаваб верди: «Аға, иҹазә вер, әввәлҹә ҝедим атамы дәфн едим».+ 60  Лакин Иса деди: «Гој өлүләр+ өз өлүләрини дәфн етсинләр, сән исә ҝет һәр јердә Аллаһын Падшаһлығыны тәблиғ ет».+ 61  Башга бириси деди: «Аға, сәнин ардынҹа ҝедәҹәјәм, амма иҹазә вер ҝедим әввәл евдәкиләрлә сағоллашым». 62  Иса она деди: «Әлини хышын үстүнә гојуб архадакы шејләрә бахан+ адам Аллаһын Падшаһлығына лајиг дејил».+

Һашијәләр

Һәрфән: ики көјнәк.
Ајагдан тозу чырпмаг мәсулијјәтдән азад олмаг мәнасыны дашыјырды.
Һирод Антипа. Лүғәтә бах.
Һәрфән: руһ.
Јахуд аранызда ким кичик кими давранырса.