Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лука 6:1—49

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иса шәнбәнин ағасыдыр (1—5)

  • Әли гурумуш адам сағалыр (6—11)

  • Он ики һәвари (12—16)

  • Иса вәз едир вә шәфа верир (17—19)

  • «Сиз неҹә дә хошбәхтсиниз»; «вај һалыныза!» (20—26)

  • «Дүшмәнләринизи һәмишә севин» (27—36)

  • «Инсанлары мүһакимә етмәјин» (37—42)

  • Ағаҹ мејвәсиндән танынар (43—45)

  • Мөһкәм тикилмиш ев; бүнөврәсиз ев (46—49)

6  Бир шәнбә ҝүнү Иса зәмиләрин арасындан кечирди. Шаҝирдләри сүнбүл дәрир,+ овуҹларында овуб јејирдиләр.+  Бу заман бир нечә фәриси деди: «Сиз нијә шәнбә ҝүнү гадаған олунмуш иши ҝөрүрсүнүз?»+  Иса ҹавабында онлара деди: «Мәҝәр охумамысыныз, Давудла јолдашлары аҹанда Давуд нә етмишди?+  Онун Аллаһын евинә ҝириб она верилән тәгдим чөрәкләрини* једијини вә јолдашларына да вердијини билмирсиниз? Һалбуки бу чөрәкләри каһинләрдән башга һеч ким јејә билмәзди».+  Иса әлавә етди: «Инсан Оғлу шәнбәнин ағасыдыр».+  Башга бир шәнбә ҝүнү+ Иса синагога ҝириб вәз етмәјә башлады. Орада сағ әли гурумуш бир адам варды.+  Мирзәләр вә фәрисиләр Исаны иттиһам етмәк үчүн бәһанә ахтарырдылар. Буна ҝөрә дә диггәтлә бахырдылар ки, ҝөрсүнләр Иса шәнбә ҝүнү адам сағалдаҹаг, ја јох.  Иса онларын фикирләрини билирди,+ бунунла белә, әли гурумуш адама деди: «Дур, кеч ортаја». О адам ајаға галхыб ортаја кечди.  Сонра Иса онлара деди: «Сиздән сорушурам: шәнбә ҝүнү јахшылыг етмәк дүзҝүндүр, јохса пислик етмәк? Инсаны хилас етмәк дүзҝүндүр, јохса мәһв етмәк?»+ 10  Иса һамыја ҝөз ҝәздирәндән сонра һәмин адама деди: «Әлини узат». О, белә дә етди вә әли сағалды. 11  Онлар бәрк гәзәбләндиләр вә өз араларында ҝөтүр-гој етмәјә башладылар ки, Исаја нә етсинләр. 12  О ҝүнләрдә Иса дуа етмәк үчүн даға галхды+ вә бүтүн ҝеҹәни Аллаһа дуа етди.+ 13  Сәһәр ачыланда шаҝирдләрини чағырыб араларындан он ики нәфәр сечди вә онлары һәвари* адландырды.+ 14  Онлар Исанын Бутрус адландырдығы Шимон вә онун гардашы Андреас, Јагуб вә Јәһја, Филип+ вә Бартолмај, 15  Мәтта вә Томас+, Алфајын оғлу Јагуб, Гејрәтли ләгәби верилмиш Шимон, 16  Јагубун оғлу Јәһуда вә сонрадан сатгын чыхан Јәһуда Искәрјут иди. 17  Иса онларла бирликдә ашағы ениб дүзәнлик бир јердә дајанды. Орада онун чохлу шаҝирди вә бүтүн Јәһудијјә, Јерусәлим, Сур вә Сидонун саһилбоју бөлҝәләриндән ҝәлмиш хејли адам варды. Онлар Исаны динләмәк вә хәстәликләриндән шәфа тапмаг үчүн јығышмышдылар. 18  Һәтта мурдар руһларын әзијјәт вердији адамлар да сағалырдылар. 19  Ҹамаат она тохунмаға чалышырды, чүнки ондан ҝүҹ чыхыр+ вә онлары сағалдырды. 20  Иса шаҝирдләринә бахыб деди: «Еј јохсуллар, сиз хошбәхтсиниз, чүнки Аллаһын Падшаһлығы сизиндир.+ 21  Еј инди аҹлыг чәкәнләр, сиз хошбәхтсиниз, чүнки дојаҹагсыныз.+ Еј инди ағлајанлар, сиз хошбәхтсиниз, чүнки ҝүләҹәксиниз.+ 22  Инсан Оғлундан өтрү сизә нифрәт едәндә,+ сизи гованда,+ тәһгир едәндә вә адынызы бәднам едәндә сиз неҹә дә хошбәхтсиниз. 23  О ҝүн севинин вә шадланын, чүнки ҝөјдә сизи бөјүк мүкафат ҝөзләјир, ахы онларын ата-бабалары да пејғәмбәрләрлә бу ҹүр рәфтар етмишдиләр.+ 24  Анҹаг, еј варлылар, вај һалыныза!+ Сиз тәсәллинизи артыгламасы илә алмысыныз.+ 25  Еј гарны тохлар, вај һалыныза! Сиз аҹлыг чәкәҹәксиниз. Инди ҝүләнләр, вај һалыныза! Сиз јас тутуб ағлајаҹагсыныз.+ 26  Һамы сизи тәрифләјәндә вај һалыныза!+ Онларын ата-бабалары јаланчы пејғәмбәрләри дә тәрифләјирдиләр. 27  Мәни динләјәнләрә исә дејирәм: дүшмәнләринизи һәмишә севин, сизә нифрәт едәнләрә һәмишә јахшылыг един,+ 28  сизә ләнәт јағдыранлара һәмишә хејир-дуа верин, сизи тәһгир едәнләр үчүн һәмишә дуа един.+ 29  Бир јанағына вурана о бири јанағыны да чевир вә үст палтарыны ҝөтүрәндән көјнәјини дә әсирҝәмә.+ 30  Кимсә сәндән бир шеј истәјәндә вер.+ Сәндән ҝөтүрүлән шеји ҝери истәмә. 31  Инсанларын сизинлә неҹә рәфтар етмәсини истәјирсинизсә, сиз дә онларла елә рәфтар един.+ 32  Тәкҹә сизи севәнләри севирсинизсә, мәҝәр бөјүк иш ҝөрүрсүнүз? Ҝүнаһлылар да онлары севәнләри севирләр.+ 33  Сизә јахшылыг едәнләрә јахшылыг едирсинизсә, мәҝәр бөјүк иш ҝөрүрсүнүз? Ҝүнаһлылар да ејни шеји едирләр. 34  Һәмчинин борҹунузу гајтараҹағына архајын олдуғунуз адамлара борҹ* верирсинизсә, нә бөјүк иш ҝөрүрсүнүз?+ Ҝүнаһлылар да ҝүнаһлылара борҹ верирләр ки, сонра ејни мәбләғи ҝери алсынлар. 35  Амма сиз һәмишә дүшмәнләринизи севин, јахшылыг един, борҹ верин вә борҹунузун гајтарылаҹағыны ҝөзләмәјин.+ Онда мүкафатыныз бөјүк олаҹаг вә сиз Һагг-Тааланын оғуллары олаҹагсыныз, чүнки О, нашүкүрләрә вә писләрә гаршы хејирхаһдыр.+ 36  Атаныз мәрһәмәтли олдуғу кими, сиз дә һәмишә мәрһәмәтли олун.+ 37  Инсанлары мүһакимә етмәјин, онда мүһакимә олунмазсыныз.+ Инсанлары мәһкум етмәјин, онда мәһкум олунмазсыныз. Инсанлары бағышлајын, онда бағышланаҹагсыныз.+ 38  Һәмишә верин, онда сизә дә верәҹәкләр.+ Әтәјинизә силкәләниб-басылмыш, ағзынаҹан долдурулмуш, допдолу бир өлчү илә төкәҹәкләр. Чүнки һансы өлчү илә өлчүрсүнүзсә, һәмин өлчү илә дә сизә өлчәҹәкләр». 39  Сонра Иса онлара бир мисал чәкди: «Һеч кор кора бәләдчилик едәр? Мәҝәр икиси дә чухура дүшмәз?+ 40  Шаҝирд устадындан үстүн дејил, амма мүкәммәл тәлим алмыш адам өз устады кими олаҹаг. 41  Нијә башгасынын* ҝөзүндә чөпү ҝөрүрсән, амма өз ҝөзүндә тири ҝөрмүрсән?+ 42  Өз ҝөзүндә тири ҝөрмәјиб, башгасына неҹә дејирсән: “Гардаш, ҝәл ҝөзүндәки чөпү чыхарым”? Еј икиүзлү инсан! Сән әввәл өз ҝөзүндәки тири чыхарт, онда ајдын ҝөрүб башгасынын ҝөзүндәки чөпү чыхара биләрсән. 43  Јахшы ағаҹ чүрүк мејвә вермәз, чүрүк ағаҹ да јахшы мејвә вермәз.+ 44  Һәр ағаҹ мејвәсиндән танынар.+ Мисал үчүн, тиканлыгдан әнҹир, тикан колундан үзүм јығмазлар. 45  Јахшы адам үрәјиндәки јахшы хәзинәдән јахшы шејләр чыхарыр, пис адам исә пис хәзинәсиндән пис шејләр чыхарыр. Инсан үрәјиндә ашыб-дашан фикирләри дилә ҝәтирир.+ 46  Мәнә: “Аға, Аға”, — дејирсиниз, бәс нијә дедијими етмирсиниз?+ 47  Јаныма ҝәлиб сөзләрими ешидән вә онлара әмәл едән, билирсиниз, кимә бәнзәјир?+ 48  О, дәрин газыб тикдији евин тәмәлини даш үзәриндә гојан адама бәнзәјир. Дашгын заманы сел евин үстүнә ҝәлди, амма еви јериндән тәрпәдә билмәди, чүнки ев мөһкәм тикилмишди.+ 49  Сөзләрими ешидиб онлара әмәл етмәјәнсә+ евини торпағын үстүндә бүнөврәсиз тикмиш адама бәнзәјир. Сел евин үстүнә ҝәләндә о ев дәрһал учуб дармадағын олду».

Һашијәләр

Јахуд һүзур чөрәјини.
Јун. апостолос. Мәнасы: ҝөндәрилмиш; елчи.
Јәни сәләмсиз борҹ.
Һәрфән: гардашынын. Јәни диндашынын.