Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лука 3:1—38

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јәһја хидмәтинә башлајыр (1, 2)

  • Јәһја вәфтизи тәблиғ едир (3—20)

  • Иса вәфтиз олур (21, 22)

  • Иса Мәсиһин нәсил шәҹәрәси (23—38)

3  Сезар Тиберинин һакимијјәтинин он бешинҹи илиндә, Понти Пилат Јәһудијјә валиси, Һирод*+ Ҹәлиләнин, гардашы Филип Итуреја вә Трахонитин, Лисани исә Абиленијанын һакими оларкән,  баш каһин Гајафанын+ вә бөјүк каһин Һәннанын ҝүнләриндә чөллүкдә Зәкәријјәнин оғлу Јәһјаја+ Аллаһдан бир бујруг ҝәлди.+  Јәһја Иорданын әтрафындакы бөлҝәләри ҝәзиб-долашыр, ҝүнаһларын бағышланмасы үчүн төвбә рәмзи олан вәфтизи* тәблиғ едирди,+  неҹә ки Әшија пејғәмбәрин китабында јазылмышдыр: «Чөллүкдә кимсә гышгырыр: “Јеһова үчүн јол һазырлајын! Онун јолларыны һамарлајын.+  Бүтүн дәрәләр долдурулмалы, дағлар вә тәпәләр алчалдылмалы, әјри-үјрү јоллар дүзәлдилмәли, кәлә-көтүр јерләр һамар олмалыдыр.  Онда бүтүн бәшәр Аллаһын хилас јолуну ҝөрәҹәк”».+  Јәһја вәфтиз олунмаг үчүн онун јанына ҝәләнләрә белә дејирди: «Еј әфи илан балалары, гаршыдан ҝәлән гәзәбдән гачмаг фикрини ағлыныза ким гојуб?+  Төвбәјә јарашан бәһрәләр ҝәтирин. “Атамыз Ибраһимдир” дејиб өзүнүзү архајынлашдырмајын. Буну билин ки, Аллаһ истәсә, Ибраһимә бу дашлардан да өвлад јарадар.  Балта артыг ағаҹларын дибиндәдир. Јахшы мејвә ҝәтирмәјән ағаҹ кәсилиб ода атылаҹаг».+ 10  Ҹамаат ондан сорушурду: «Бәс биз нә едәк?» 11  Јәһја ҹавабында онлара деди: «Ики дәст көјнәји олан адам бирини көјнәји олмајана версин, јемәји олан да бу ҹүр етсин».+ 12  Һәтта верҝијығанлар да вәфтиз олунмаға ҝәлир+ вә ондан сорушурду: «Устад, биз нә едәк?» 13  Јәһја онлара белә дејирди: «Ҹамаатдан тәјин олунмуш верҝидән артығыны тәләб етмәјин».+ 14  Әсҝәрләр дә ондан сорушурду: «Бәс биз нә едәк?» Јәһја онлара дејирди: «Һеч кәси инҹитмәјин, һеч кәсә шәр атмајын,+ алдығыныз зәһмәт һаггына гане олун». 15  Халг Мәсиһин интизарында иди. Һәр кәс үрәјиндә Јәһја һаггында дүшүнүрдү: «Бәлкә, Мәсиһ будур?»+ 16  Јәһја һамыја белә ҹаваб верирди: «Мән сизи су илә вәфтиз едирәм. Амма мәндән даһа ҝүҹлүсү ҝәлир. Мән онун ајағындакы сәндәлин бағыны белә, ачмаға лајиг дејиләм.+ О, сизи мүгәддәс руһла вә аловла вәфтиз едәҹәк.+ 17  О, әлиндә күрәк һазыр дајаныб. Хырманы тәртәмиз тәмизләјиб буғданы анбара јығаҹаг, саманы исә сөнмәз ода атыб јандыраҹаг». 18  Јәһја диҝәр нәсиһәтләр дә вериб халга мүждәни бәјан едирди. 19  Амма һаким Һирод гардашы арвады Һиродиадаја ҝөрә вә диҝәр пис ишләринә ҝөрә ону ифша едән 20  Јәһјаны зиндана атды+ вә бунунла пис әмәлләринин сајыны даһа да артырды. 21  Ҹамаат вәфтиз олунаркән Иса да ҝәлиб вәфтиз олунду.+ О, дуа едәркән ҝөј ачылды+ 22  вә мүгәддәс руһ ҹисмани шәкилдә, бир ҝөјәрчин кими онун үзәринә енди вә ҝөјдән бир сәс ҝәлди: «Сән Мәним севимли Оғлумсан. Сәндән чох разыјам».+ 23  Иса+ хидмәтә башлајанда тәгрибән отуз јашында иди.+ Белә һесаб едирдиләр ки, о,Јусифин оғлу иди.Јусиф+ Әлинин оғлу, 24  Әли Мәттатын,Мәттат Лавинин,Лави Мәлкинин,Мәлки Јәннајын,Јәннај Јусифин, 25  Јусиф Мәттәсјаһын,Мәттәсјаһ Амусун,Амус Наһумун,Наһум Әсләјин,Әсләј Нәггајын, 26  Нәггај Маһатын,Маһат Мәттәсјаһын,Мәттәсјаһ Шимәнин,Шимән Јусиһин,Јусиһ Јуданын, 27  Јуда Јәһнанын,Јәһнан Ресанын,Реса Зәрубабилин+,Зәрубабил Шәәлтиилин+,Шәәлтиил Нуринин, 28  Нури Мәлкинин,Мәлки Аддинин,Адди Кәсәмин,Кәсәм Әлмәдамын,Әлмәдам Әирин, 29  Әир Јушәнин,Јушә Әлјәзәрин,Әлјәзәр Јуримин,Јурим Мәттатын,Мәттат Лавинин, 30  Лави Шәмунун,Шәмун Јәһуданын,Јәһуда Јусифин,Јусиф Јунамын,Јунам Әлјакимин, 31  Әлјаким Мәлјанын,Мәлја Мәннанын,Мәнна Мәттәсин,Мәттәс Натанын+,Натан Давудун+, 32  Давуд Јәссәнин+,Јәссә Абидин+,Абид Буәзин+,Буәз Салманын+,Салман Нәһсунун+, 33  Нәһсун Әминәдабын,Әминәдаб Арнинин,Арни* Һәсрунун,Һәсрун Фарәсин+,Фарәс Јәһуданын+, 34  Јәһуда Јагубун+,Јагуб Исһагын+,Исһаг Ибраһимин+,Ибраһим Тарихин+,Тарих Наһурун+, 35  Наһур Сәруҹун+,Сәруҹ Рәһунун+,Рәһу Фалигин+,Фалиг Абирин+,Абир Салеһин+, 36  Салеһ Гәјнанын,Гәјнан Әрфәһсадын+,Әрфәһсад Самын+,Сам Нуһун+,Нуһ Ләмекин+, 37  Ләмек Мәтушәләһин+,Мәтушәләһ Һәнугун,Һәнуг Јарәдин+,Јарәд Мәһлаилин+,Мәһлаил Гәјнанын+, 38  Гәјнан Әнушун+,Әнуш Шејсин+,Шејс Адәмин+,Адәм Аллаһын оғлу иди.

Һашијәләр

Һирод Антипа. Лүғәтә бах.
1См 2:9; Мт 1:3, 4 ајәләриндә Рам.