Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лука 24:1—53

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исанын дирилмәси (1—12)

  • Иммаса ҝедән јолда (13—35)

  • Иса шаҝирдләринин гаршысында пејда олур (36—49)

  • Иса ҝөјә галхыр (50—53)

24  Һәфтәнин илк ҝүнү* сәһәр тездән онлар һазырладыглары әтирли отлары да ҝөтүрүб сәрдабәјә ҝәлдиләр.+  Јахынлашанда ҝөрдүләр ки, сәрдабәнин ағзындакы дашы кәнара јуварлајыблар.+  Гадынлар сәрдабәјә ҝирәндә орада Исанын ҹәсәдини тапмадылар.+  Онлар чашбаш галдылар. Бирдән јанларында парлаг либасда ики нәфәр пејда олду.  Гадынлар горхудан онларын үзүнә бахмадылар. Амма о ики нәфәр онлара деди: «Сиз нә үчүн дирини өлүләр арасында ахтарырсыныз?+  О, бурада јохдур, дирилиб. Һәлә Ҹәлиләдә оларкән онун сизә  инсан Оғлунун ҝүнаһлыларын әлинә вериләҹәји, дирәкдә едам олунаҹағы, анҹаг үчүнҹү ҝүндә дириләҹәји барәсиндә дедикләрини јадыныза салын».+  Гадынлар Исанын сөзләрини хатырладылар+  вә сәрдабәдән ҝери дөнүб һәр шеји он бир һәваријә вә диҝәр шаҝирдләрә данышдылар.+ 10  Бу гадынлар Мәҹдәлли Мәрјәм, Јуһәннә вә Јагубун анасы Мәрјәм иди. Онларла олан диҝәр гадынлар да бу һагда һәвариләрә данышдылар. 11  Анҹаг һәвариләр гадынларын дедикләрини бош шеј саныб онлара инанмадылар. 12  Бутрус исә ајаға галхыб сәрдабәјә гачды вә ичәри бојлананда орада кәфәндән башга бир шеј ҝөрмәди. Бутрус мат-мәәттәл чыхыб ҝәлди. 13  Елә һәмин ҝүн ики шаҝирд Јерусәлимдән тәгрибән он бир километр* аралыда јерләшән Иммас кәндинә ҝедирди. 14  Онлар баш вермиш бу һадисәләр барәдә араларында сөһбәт едирдиләр. 15  Шаҝирдләр араларында данышаркән Иса јахынлашыб онларла јанашы ҝетди. 16  Амма онлар Исаны танымадылар.+ 17  Иса онлардан сорушду: «Нә барәдә данышырсыныз?» Шаҝирдләр дајандылар. Онлар чох гәмҝин идиләр. 18  Клеопас адлы шаҝирд она деди: «Сән гәрибсән, Јерусәлимдә тәк галырсан ки, хәбәрин јохдур* бу ҝүнләрдә шәһәрдә нә баш вериб?» 19  Иса онлардан сорушду: «Нә олуб ки?» Онлар ҹаваб вердиләр: «Нәсрани+ Иса илә бағлы һадисәләри дејирик. О, Аллаһын вә бүтүн халгын гаршысында сөздә вә әмәлдә гүдрәтли бир пејғәмбәр иди.+ 20  Бизим бөјүк каһинләр вә рәһбәрләр исә ону Пилата тәслим етдиләр.+ О да она өлүм һөкмү кәсиб дирәкдә едам етди. 21  Еһ, биз исә үмид едирдик ки, о, Исраили азад едәҹәк.+ Артыг бу һадисәләрдән үч ҝүн кечир. 22  Үстәлик, шаҝирдләр арасындакы гадынлардан бәзиләри дә бизи лап чашбаш гојублар. Онлар сәһәр тездән сәрдабәјә ҝетдиләр,+ 23  амма онун ҹәсәдини орада тапмадылар. Ҝәлиб орада гејри-ади бир шеј ҝөрдүкләрини данышдылар. Ҝуја мәләкләр пејда олуб онун сағ олдуғуну сөјләјибләр. 24  Онда бизимкиләрдән бәзиләри сәрдабәјә ҝетдиләр+ вә ҝөрдүләр ки, һәр шеј гадынларын дедији кимидир. Амма онун өзүнү ҝөрмәдиләр». 25  Иса онлара деди: «Еј ағылсызлар! Еј пејғәмбәрләрин дедикләринә инанмајан үрәји һиссијјатсызлар! 26  Мәҝәр Мәсиһ бу әзаблара гатлашмалы+ вә сонра шәрәфә чатмалы дејилди?»+ 27  Сонра Мусадан вә бүтүн Пејғәмбәрләрдән+ башлајыб Мүгәддәс Јазыларда өзүнә аид олан шејләри бир-бир онлара изаһ етди. 28  Нәһајәт, онлар кәндә чатдылар. Амма Иса өзүнү елә апарды ки, ҝуја јолуна давам едир. 29  Онда шаҝирдләр тәкид етдиләр: «Артыг ахшам дүшүр, гаш гаралыр. Бизимлә гал». Иса разылашыб ичәри ҝирди. 30  Сүфрәдә отуран заман Иса чөрәји ҝөтүрүб дуа етди, сонра бөлүб онлара верди.+ 31  Онда шаҝирдләрин ҝөзү там ачылды вә ону таныдылар. Лакин Иса гејб олду.+ 32  Онлар бир-биринә дедиләр: «Мәҝәр о, јолда бизимлә данышанда, Мүгәддәс Јазылары бизә изаһ едәндә үрәјимиз алышыб јанмырды?» 33  Онлар јубанмадан Јерусәлимә гајытдылар вә ҝөрдүләр ки, он бир һәвари вә диҝәр шаҝирдләр бир јерә јығышыблар. 34  Орадакылар дедиләр: «Доғрудан да, Аға дирилиб вә Шимона ҝөрүнүб!»+ 35  Онда ики шаҝирд дә јолда баш вермиш һадисәни вә Иса чөрәји бөләркән ону неҹә таныдыгларыны һамыја данышдылар.+ 36  Онлар бүтүн бунлардан данышаркән Иса өзү орада пејда олуб: «Сизә салам олсун», — деди.+ 37  Амма шаҝирдләр бәрк горхдулар, онлары дәһшәт бүрүдү, елә зәнн етдиләр ки, габагларындакы руһдур. 38  Иса онлара деди: «Нијә горхурсунуз? Нә үчүн үрәјиниздә шүбһәләр вар? 39  Әлләримә, ајагларыма бахын. Бу, мәнәм. Мәнә тохунун, бахын, ахы руһун әти вә сүмүјү олмур, мәндә исә вар». 40  Иса бунлары дејиб әлләрини вә ајагларыны онлара ҝөстәрди. 41  Онлар севинҹ вә һејрәт ичиндә идиләр, амма һәлә дә инана билмирдиләр. Онда Иса сорушду: «Јемәјә бир шејиниз вар?» 42  Она бир тикә гызардылмыш балыг вердиләр. 43  О, балығы ҝөтүрүб онларын ҝөзү габағында једи. 44  Сонра Иса белә деди: «Һәлә сизинлә оланда сизә мәһз бу һагда данышмышдым.+ Сизә демишдим ки, Мусанын Төвратында*, Пејғәмбәрләрин китабында вә Зәбурда мәним һаггымда јазыланлар јеринә јетмәлидир».+ 45  Сонра Иса Мүгәддәс Јазыларын мәнасыны анламаг үчүн онларын зеһнини там ачды+ 46  вә деди: «Мүгәддәс Јазылар дејир ки, Мәсиһ әзаб чәкәҹәк, өлүб үчүнҹү ҝүндә дириләҹәк,+ 47  Јерусәлимдән башлајараг+ бүтүн халглара+ онун ады илә ҝүнаһларын бағышланмасы+ үчүн төвбә тәблиғ олунаҹаг. 48  Сиз бунларын шаһиди олаҹагсыныз.+ 49  Мән Атамын вәд етдији әнамы сизә ҝөндәрәҹәјәм. Она ҝөрә дә ҝөјдән ҝәлән ҝүҹү алмајынҹа шәһәрдән чыхмајын».+ 50  Иса онлары Бејтанијјәјә кими ҝәтирди, сонра әлләрини галдырыб онлара хејир-дуа верди. 51  Иса онлара хејир-дуа верәркән онлардан ајрылды вә ҝөјә галхды.+ 52  Шаҝирдләр она тәзим едиб бөјүк севинҹлә Јерусәлимә гајытдылар.+ 53  Онлар даима мәбәддә олурдулар вә Аллаһы мәдһ едирдиләр.+

Һашијәләр

Јахуд базар ҝүнү. Јәһудиләрдә һәфтә базар ҝүнүндән башлајырды.
Һәрфән: 60 стади. Б14 әлавәсинә бах.
Диҝәр вариант: Јерусәлимә ҝәлән гонагларын ичиндә тәкҹә сәнин хәбәрин јохдур?