Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лука 23:1—56

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иса Пилатын вә Һиродун өнүндә (1—25)

  • Исаны вә ики ҹинајәткары дирәјә мыхлајырлар (26—43)

    • «Сән мәнимлә Ҹәннәтдә олаҹагсан!» (43)

  • Исанын өлүмү (44—49)

  • Исанын дәфни (50—56)

23  Сонра һамысы галхыб Исаны Пилатын јанына ҝәтирдиләр.+  Онлар Исаны тәгсирләндирәрәк+ дејирдиләр: «Бу адам халгымызы јолдан чыхарыр, Сезара+ верҝи өдәмәји гадаған едир, үстәлик, өзүнү Мәсиһ, падшаһ адландырыр».+  Пилат ондан сорушду: «Сән јәһудиләрин падшаһысан?» Иса ҹаваб верди: «Дедијин кимидир».+  Пилат бөјүк каһинләрә вә ҹамаата деди: «Мән бу адамда бир ҝүнаһ ҝөрмүрәм».+  Амма онлар тәкидлә дедиләр: «Бу адам бүтүн Јәһудијјәдә, Ҹәлиләдән тутмуш бураја кими һәр јердә тәлимләри илә халгы гызышдырыр».  Пилат буну ешидәндә онун Ҹәлиләдән олуб-олмадығыны сорушду.  Биләндә ки, Иса Һиродун табелијиндәки бөлҝәдәндир, ону Һиродун јанына ҝөндәрди. Һирод+ һәмин вахт Јерусәлимдә иди.  Һирод Исаны ҝөрәндә чох севинди, нечә вахт иди ки, ону ҝөрмәк истәјирди. Исанын сәси-сорағы онун гулағына чатмышды.+ О үмид едирди ки, Иса она бир мөҹүзә ҝөстәрәҹәк.  Һирод ону узун-узады сорғу-суала тутду, амма Иса ҹаваб вермәди.+ 10  Бөјүк каһинләр вә мирзәләр ајаға галхыр, Исаны һиддәтлә иттиһам едирдиләр. 11  Сонра Һирод әсҝәрләри илә бирликдә ону алчалтмаға башлады.+ Әјнинә ҝөзәл либас ҝејдириб ону әлә салды.+ Сонра исә Пилатын јанына ҝөндәрди. 12  Һәмин ҝүн Һиродла Пилат дост олдулар, һәрчәнд о вахта кими бир-биринә дүшмән идиләр. 13  Пилат бөјүк каһинләри, рәһбәрләри вә халгы јығыб 14  деди: «Сиз бу адамы јаныма ҝәтириб дединиз ки, о, ҹамааты үсјана галдырыр. Мән ону сизин гаршынызда диндирдим, анҹаг онда бир ҝүнаһ тапмадым. Сизин иттиһамларыныз әсассыздыр.+ 15  Һирод да онда бир тәгсир тапмадығындан ону ҝери гајтарды. Бу адам өлүмә лајиг бир иш ҝөрмәјиб. 16  Буна ҝөрә дә ону ҹәзаландырыб+ бурахаҹағам». 17  * ⁠—— 18  Онлар исә бир ағыздан гышгырдылар: «Ону едам ет! Бараббаны бурах!»+ 19  (Бу адам шәһәрдә галдырылмыш гијама вә төрәдилмиш гәтлә ҝөрә һәбс едилмишди.) 20  Пилат јенә дә онлара мүраҹиәт етди, чүнки Исаны бурахмаг истәјирди.+ 21  Онларса: «Ону дирәкдә едам ет! Дирәкдә едам ет!» — дејәрәк гышгырырдылар.+ 22  Пилат үчүнҹү дәфә онлара деди: «Ахы нијә? Бу адам нә пис иш ҝөрүб ки? Мән онда өлүмә лајиг бир шеј тапмадым. Ҹәзаландырыб бурахаҹағам». 23  Ҹамаат исә даһа бәркдән бағырараг ону дирәјә мыхламағы тәләб едирди. Онлар о гәдәр бағырдылар+ ки, 24  ахырда Пилат тәслим олуб онларын тәләб етдији һөкмү чыхарды. 25  Онларын тәләби илә гијама вә гәтлә ҝөрә һәбс едилмиш адамы бурахды, Исаны исә онларын ихтијарына верди. 26  Ону едама апараркән кәнддән ҝәлән киреналы Шимону тутдулар, ишҝәнҹә дирәјини* Исанын архасынҹа апармаг үчүн онун белинә гојдулар.+ 27  Ҹамаат да Исанын ардынҹа ҝедирди. Гадынлар кәдәрдән синәләринә вурур, ондан өтрү ағлајырдылар. 28  Иса чөнүб онлара деди: «Еј Јерусәлим гызлары, мәндән өтрү ағламајын. Өзүнүздән, ушагларыныздан өтрү ағлајын.+ 29  Ҝүн ҝәләҹәк, инсанлар дејәҹәкләр: “Сонсуз, ушаг доғмамыш, ушаг әмиздирмәмиш гадынлар нә хошбәхтдир!”+ 30  О заман инсанлар дағлара: “Үстүмүзә јыхылын!”, тәпәләрә: “Бизи өртүн!” — дејәҹәкләр.+ 31  Әҝәр ағаҹын ҹанында су вар икән белә едирләрсә, ҝөрүн о гурујанда нә олаҹаг!» 32  Онунла бирликдә ики нәфәр ҹинајәткары да едама апарырдылар.+ 33  Онлар Кәллә адланан јерә ҝәлиб чатдылар.+ Орада Исаны вә ҹинајәткарлары дирәјә мыхладылар. Бирини Исанын сағында, о бирини солунда асдылар.+ 34  Лакин Иса дејирди: «Ата, онлары бағышла, чүнки нә етдикләрини билмирләр». Сонра Исанын палтарларыны бөлүшдүрмәк үчүн пүшк атдылар.+ 35  Ҹамаат дуруб бахырды, рәһбәрләр исә ришхәндлә дејирдиләр: «Бәс башгаларыны хилас едирди? Әҝәр о, Аллаһын сечдији Мәсиһдирсә, гој өзүнү хилас етсин».+ 36  Һәтта әсҝәрләр дә ону әлә салырдылар. Онлар јахынлашыб Исаја турш шәраб узадыр+ 37  вә дејирдиләр: «Әҝәр сән јәһудиләрин падшаһысанса, өзүнү хилас ет!» 38  Исанын башынын үстүндә лөвһә варды. Лөвһәдә јазылмышды: «Бу, јәһудиләрин падшаһыдыр».+ 39  Дирәкдән асылмыш ҹинајәткарлардан бири ону тәһгир едәрәк+ дејирди: «Мәҝәр сән Мәсиһ дејилсән? Өзүнү дә хилас ет, бизи дә». 40  Амма о бириси она аҹыгланыб деди: «Сән һеч Аллаһдан горхмурсан? Ахы өзүн дә ејни ҹәзаны чәкирсән. 41  Бизә әмәлләримизә ҝөрә ҹәза верибләр, дүз дә едибләр, бу адам исә һеч бир пис иш ҝөрмәјиб». 42  Сонра үзүнү Исаја тутуб деди: «Иса, Падшаһлығына ҝәләндә мәни јада сал».+ 43  Иса она ҹаваб верди: «Буну бил:* сән мәнимлә Ҹәннәтдә олаҹагсан!»+ 44  Ҝүнорта саат он ики* оларды. Бүтүн јер үзүнә гаранлыг чөкдү вә һарадаса саат үчәдәк* давам етди.+ 45  Ҝүнәш ишығы јох иди. О заман мәбәдин пәрдәси*+ тән ортадан ҹырылды+ 46  вә Иса уҹадан гышгырыб деди: «Ата, руһуму Сәнин әлинә әманәт едирәм».+ Буну дејиб сон нәфәсини верди.+ 47  Јүзбашы баш верәнләри ҝөрәндә Аллаһы мәдһ едиб деди: «Бу адам, доғрудан да, салеһ адам имиш».+ 48  Тамашаја дурмуш адамлар да баш верәнләри ҝөрәндә синәләринә вура-вура дағылышыб ҝетдиләр. 49  Исаны таныјанлар исә кәнарда дурмушдулар. Онларын арасында Ҹәлиләдән онун ардынҹа ҝәлмиш гадынлар вар иди. Онлар да баш верәнләрин шаһиди олдулар.+ 50  Орада Јусиф адлы салеһ вә хејирхаһ бир адам варды. О, Шуранын* үзвү иди.+ 51  Бу адам онларын гурдуғу фәндә, әмәлләринә гол гојмамышды. О, Јәһудијјәнин Ариматај шәһәриндән иди вә Аллаһын Падшаһлығыны ҝөзләјирди. 52  Јусиф Пилатын јанына ҝедиб ондан Исанын ҹәсәдини истәди. 53  О, ҹәсәди дирәкдән дүшүрүб+ зәриф кәтан парчаја сарыды вә гајада ојулмуш тәзә бир сәрдабәјә гојду.+ 54  Һәмин ҝүн Һазырлыг ҝүнү+ иди вә артыг шәнбә+ башлајырды. 55  Иса илә Ҹәлиләдән ҝәлмиш гадынлар ҝедиб сәрдабәјә вә ҹәсәдин неҹә гојулдуғуна бахдылар.+ 56  Онлар гајыдыб хош ијли отлар вә әтирли јағлар һазырладылар. Ертәси ҝүн шәнбә+ олдуғундан Гануна әсасән истираһәт етдиләр.

Һашијәләр

Һәрфән: бу ҝүн сәнә дејирәм.
Һәрфән: тәхминән алтынҹы саат.
Һәрфән: тәхминән доггузунҹу саатадәк.
Бу пәрдә Мүгәддәс јери Ән мүгәддәс јердән ајырырды.
Јәни Синедрионун.