Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лука 13:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Төвбә, ја да мәһв (1—5)

  • Гурумуш әнҹир ағаҹы мәсәли (6—9)

  • Бели бүкүлмүш гадын шәнбә ҝүнү сағалыр (10—17)

  • Хардал тохуму вә маја мәсәлләри (18—21)

  • «Дар гапыдан ҝирмәк үчүн вар ҝүҹүнүзлә чалышын» (22—30)

  • Һирод — «о түлкү» (31—33)

  • Иса Јерусәлимин һалына аҹыјыр (34, 35)

13  Һәмин вахт орадакылардан бәзиләри Ҹәлилә сакинләринин башына ҝәлмиш мүсибәти Исаја данышдылар. Пилат онларын ганыны ҝәтирдикләри гурбанларын ганына гатмышды.  Иса онлара деди: «Елә билирсиниз ки, Ҹәлиләнин бу сакинләри онун диҝәр сакинләриндән даһа ҝүнаһлы олдуглары үчүн башларына белә мүсибәт ҝәлди?  Хејр! Билин вә аҝаһ олун, әҝәр төвбә етмәсәниз, һамыныз онлар кими мәһв олаҹагсыныз.+  Јахуд Шилам гүлләсинин алтында галыб өлмүш он сәккиз нәфәр Јерусәлимин бүтүн диҝәр сакинләриндән даһа ҝүнаһлы иди?  Хејр! Билин вә аҝаһ олун, әҝәр төвбә етмәсәниз, һамыныз беләҹә мәһв олаҹагсыныз».  Сонра онлара бир мәсәл чәкди: «Бир адамын үзүмлүјүндә әнҹир ағаҹы вар иди. Бир ҝүн о, ағаҹдан әнҹир дәрмәјә ҝәлди, амма үстүндә һеч нә тапмады.+  Онда бағбана деди: “Дүз үч илдир ҝәлирәм, лакин бу ағаҹда бир дәнә дә олсун әнҹир тапмамышам. Кәс ону ҝетсин! Нә үчүн торпағы бош јерә тутур?”  Бағбан деди: “Аға, гој бир ил дә галсын. Дибини белләјәрәм, пејинләјәрәм.  Ҝәлән ил бар верәр, лап јахшы, вермәз, онда кәсәрсән”».+ 10  Иса бир шәнбә ҝүнү синагогларын бириндә вәз едирди. 11  Орада ичинә ҹин ҝирмиш бир гадын вар иди. О, дүз он сәккиз ил иди ки, нахош иди. Онун бели тамам бүкүлмүшдү вә дикәлмирди. 12  Иса она бахыб деди: «Баҹым, хәстәлијиндән гуртулдун».+ 13  Иса әлләрини онун үзәринә гојду. Гадын һәмин андаҹа дикәлди вә Аллаһа алгыш охумаға башлады. 14  Лакин синагог рәиси Исанын шәнбә ҝүнүндә адам сағалтдығына һирсләниб халга деди: «Ишләмәк үчүн алты ҝүн вар,+ һәмин ҝүнләрдә ҝәлиб сағалын, даһа шәнбә ҝүнү јох».+ 15  Аға она деди: «Икиүзлүләр!+ Мәҝәр шәнбә ҝүнү сиз өз өкүзүнүзү вә ја ешшәјинизи төвләдән ачыб сувармаға апармырсыныз?+ 16  Бәс дүз он сәккиз илдир ки, Шејтанын бағлы сахладығы бу гадыны, Ибраһимин гызыны шәнбә ҝүнү бу буховдан азад етмәк лазым дејилди?» 17  Исанын бу сөзләриндән сонра онун әлејһдарлары утандылар, ҹамаат исә онун мөһтәшәм ишләринә шадланды.+ 18  Иса сөзүнә давам етди: «Аллаһын Падшаһлығыны нәјә бәнзәтмәк олар? Ону нә илә мүгајисә едим? 19  О, хардал тохумуна бәнзәјир. Бир адам бу тохуму ҝөтүрүб өз бағында әкди. О бөјүјүб ағаҹ олду вә ҝөј гушлары онун будагларында јува салдылар».+ 20  О, тәкрарән деди: «Аллаһын Падшаһлығыны нә илә мүгајисә едим? 21  О, мајаја бәнзәјир. Гадын ону үч ири габ* уна гатды вә бүтүн хәмир аҹыды».+ 22  Иса шәһәрләрдә, кәндләрдә вәз едә-едә Јерусәлимә ҝедирди. 23  Бир нәфәр ондан сорушду: «Аға, доғрудан да, аз адам хилас олаҹаг?» Иса белә ҹаваб верди: 24  «Дар гапыдан ҝирмәк үчүн вар ҝүҹүнүзлә чалышын,+ чүнки чохлары бу гапыдан ҝирмәјә чалышаҹаг, лакин баҹармајаҹаг. 25  Ев јијәси дуруб гапыны бағлајанда сиз бајырда галаҹагсыныз вә гапыны дөјүб: “Аға, бизә гапыны ач”, — дејәҹәксиниз.+ О исә ҹаваб верәҹәк: “Мән сизи танымырам”. 26  Онда сиз дејәҹәксиниз: “Биз сәнинлә бир јердә чөрәк кәсмишик, сән шәһәримизин баш күчәләриндә вәз етмисән”.+ 27  Амма ев јијәси сизә дејәҹәк: “Мән сизи танымырам. Рәдд олун, бәдәмәлләр!” 28  Сиз Ибраһими, Исһагы, Јагубу вә бүтүн пејғәмбәрләри Аллаһын Падшаһлығында, өзүнүзүн исә бајырда галдығыны ҝөрәндә дишләринизи гыҹајаҹагсыныз, һөнкүр-һөнкүр ағлајаҹагсыныз.+ 29  Инсанлар шәргдән вә гәрбдән, шималдан вә ҹәнубдан ҝәлиб Аллаһын Падшаһлығында сүфрәјә әјләшәҹәкләр. 30  Ахырынҹылардан кимиси биринҹи, биринҹиләрдән кимиси ахырынҹы олаҹаг».+ 31  Бу дәм бир нечә фәриси Исанын јанына ҝәлиб деди: «Бурадан чых ҝет, Һирод сәни өлдүрмәк истәјир». 32  О деди: «Ҝедин, о түлкүјә дејин ки, бу ҝүн вә сабаһ ҹинләри говаҹағам, инсанлара шәфа верәҹәјәм, үчүнҹү ҝүн ишими баша чатдыраҹағам. 33  Амма мән бу ҝүн, сабаһ вә бириҝүн јолума давам етмәлијәм. Чүнки ола билмәз ки, пејғәмбәр Јерусәлимдән кәнарда гәтлә јетирилсин.+ 34  Еһ, Јерусәлим, Јерусәлим! Пејғәмбәрләри гәтлә јетирән, сәнә ҝөндәриләнләри даша басан Јерусәлим!+ Тојуг ҹүҹәләрини ганадынын алтына топладығы кими, мән дә дәфәләрлә сәнин өвладларыны бир јерә јығмаг истәдим. Амма сиз истәмәдиниз!+ 35  Аллаһ бу мәбәди тәрк едәҹәк.+ Бахын, сизә дејирәм, сиз: “Јеһованын ады илә ҝәләнә ешг олсун!” — дејәнә гәдәр мәни ҝөрмәјәҹәксиниз».+

Һашијәләр

Һәрфән: үч сеа (тәх. 10 кг). 1 сеа 7,33 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.