Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лавилиләр 9:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һарун каһинлик гурбаны ҝәтирир (1—24)

9  Сәккизинҹи ҝүн+ Муса Һарунла оғулларыны вә Исраил халгынын ағсаггалларыны бир јерә топлајыб  Һаруна деди: «Өзүн үчүн ҝүнаһ гурбаны кими сағлам бир дана+ вә јандырма гурбаны кими сағлам бир гоч ҝөтүрүб Јеһованын өнүнә ҝәтир.  Исраил оғулларына исә белә сөјлә: “Ҝүнаһ гурбаны үчүн бир тәкә, јандырма гурбаны үчүн исә икиси дә бириллик олан бир дана вә бир еркәк тоғлу ҝөтүрүн.  Јеһованын өнүндә үнсијјәт гурбаны+ кими кәсмәк үчүн бир буға, бир гоч, бир дә јағла јоғрулмуш тахыл тәгдимәси+ ҝөтүрүн. Чүнки бу ҝүн Јеһова сизә ҝөрүнәҹәк”».+  Онлар Мусанын дедији һәр шеји Һүзур чадырынын гаршысына ҝәтирдиләр. Сонра бүтүн иҹма ҝәлиб Јеһованын һүзурунда дурду.  Муса деди: «Јеһованын бујурдуғу бу шеји един ки, Јеһованын ҹалалы сизә ҝөрүнсүн».+  Сонра Һаруна деди: «Гурбанҝаһа јахынлаш вә өзүн үчүн ҝүнаһ гурбаны+ илә јандырма гурбаны тәгдим ет, өзүн вә евин үчүн кәффарә вер.+ Халгын тәгдимәсини ҝәтир+ вә Јеһованын әмр етдији кими, онлар үчүн кәффарә вер».+  Һарун дәрһал гурбанҝаһа јахынлашыб өзү үчүн ҝүнаһ гурбаны олараг дананы кәсди.+  Сонра оғуллары ганы ҝәтириб Һаруна вердиләр.+ О, бармағыны гана батырыб гурбанҝаһын бујнузларына чәкди, галаныны исә гурбанҝаһын дибинә төкдү.+ 10  Һејванын пијини, бөјрәкләрини, гараҹијәринин үстүндәки пији Јеһованын Мусаја әмр етдији кими, гурбанҝаһда јандырды.+ 11  Әтини вә дәрисини исә дүшәрҝәдән кәнарда јандырды.+ 12  Сонра Һарун јандырма гурбаны кими тәгдим олунан һејваны кәсди. Оғуллары ганы ҝәтириб она вердиләр вә о, ганы һәр тәрәфдән гурбанҝаһын үстүнә чиләди.+ 13  Онлар һејванын парчаларыны башы илә бирликдә она вердиләр. О да онлары гурбанҝаһда јандырды. 14  Сонра бағырсагларла ајаглары јуду вә гурбанҝаһдакы јандырма гурбанынын үстүнә гојуб јандырды. 15  Бундан сонра Һарун халгын тәгдимәсини ҝәтирди. Халгын ҝүнаһы үчүн олан тәкәни кәсди вә биринҹи гурбан кими ону да ҝүнаһ гурбаны олараг тәгдим етди. 16  Ардынҹа јандырма гурбаныны тәгдим етди. Бу гурбаны гајда-гануна ујғун олараг ҝәтирди.+ 17  Һарун сәһәрки+ јандырма гурбанындан савајы, тахыл тәгдимәси дә ҝәтирди.+ Ондан овуҹ долусу ҝөтүрүб гурбанҝаһда јандырды. 18  Сонра халг үчүн үнсијјәт гурбаны кими нәзәрдә тутулан буғаны вә гочу кәсди. Оғуллары ганы ҝәтириб Һаруна вердиләр вә о, ганы һәр тәрәфдән гурбанҝаһын үстүнә чиләди.+ 19  Буғанын пијини,+ гочун гујруғуну, ичалатыны өртән пији, бөјрәкләри вә гараҹијәрин үстүндәки пији+ 20  дөш һиссәләринин үстүнә гојдулар, сонра Һарун бүтүн бу пији гурбанҝаһда јандырды.+ 21  Дөш һиссәләрини вә сағ буду исә Мусанын әмр етдији кими, Јеһованын өнүндә јелләтмә тәгдимәси олараг јелләтди.+ 22  Һарун ҝүнаһ гурбаныны, јандырма гурбаныны вә үнсијјәт гурбаныны тәгдим едәндән сонра әлләрини халга доғру узадыб онлара хејир-дуа верди+ вә ашағы дүшдү. 23  Муса илә Һарун Һүзур чадырына ҝирдиләр, сонра исә чыхыб халга хејир-дуа вердиләр.+ Бүтүн халга Јеһованын ҹалалы ҝөрүндү.+ 24  Јеһованын һүзурундан алов чыхыб+ гурбанҝаһдакы јандырма гурбаныны вә пији јандырыб күлә дөндәрди. Бу ан һәр јандан севинҹ нидалары ешидилди вә халг үзүстә јерә дөшәнди.+

Һашијәләр