Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лавилиләр 8:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Һарунла оғулларынын каһинлијә тәјин олунма мәрасими (1—36)

8  Сонра Јеһова Мусаја деди:  «Һарунла оғулларыны+ чағыр, онларын ҝејимләрини,+ мәсһ јағыны,+ еләҹә дә ики гоч, ҝүнаһ гурбаны үчүн бир буға вә бир сәбәт мајасыз чөрәк+ ҝөтүр.  Бүтүн иҹманы да Һүзур чадырынын ҝиришинә топла».  Муса Јеһованын әмрини јеринә јетирди. Бүтүн иҹма Һүзур чадырынын ҝиришинә топлашды.  Муса ҹамаата хитаб едиб деди: «Јеһова бизә буну әмр едир».  О, Һарунла оғулларыны чағырыб су илә јујунмағы тапшырды.+  Сонра Һаруна алт көјнәји+ ҝејиндириб кәмәри+ белинә бағлады. Үстүндән голсуз көјнәк+ илә дөшлүјү+ ҝејиндирди вә дөшлүјүн гуршағыны+ кип бағлады.  Дөшлүјүн үстүндән синәбәнди+ тахды вә Уримлә Туммими+ онун ичинә гојду.  Әммамәни+ Һарунун башына гојду вә әммамәнин габаг тәрәфинә мүгәддәс лөвһәҹији,+ парлаг гызыл лөвһәҹији бәркитди. Һәр шеји Јеһованын әмр етдији кими етди. 10  Сонра Муса мәсһ јағыны ҝөтүрдү вә Мүгәддәс чадыры, еләҹә дә ичиндә олан һәр шеји мәсһ едиб мүгәддәс етди.+ 11  Ондан һәмчинин гурбанҝаһын, онун бүтүн аваданлығынын, чәнин вә алтлығынын үстүнә једди дәфә дамыздырыб онлары мүгәддәс етмәк үчүн мәсһ етди. 12  Ахырда Һаруну мүгәддәс етмәк үчүн мәсһ јағындан башына төкүб ону мәсһ етди.+ 13  Бундан сонра Муса Һарунун оғулларыны чағырыб алт көјнәкләрини ҝејиндирди, кәмәрләрини белләринә бағлады вә чалмаларыны башларына гојду.+ Јеһова неҹә демишдисә, елә дә етди. 14  Сонра о, ҝүнаһ гурбаны үчүн олан буғаны ҝәтирди. Һарун вә оғуллары әлләрини онун башына гојдулар.+ 15  Муса һејваны кәсди, бармағыны гана батырыб+ гурбанҝаһын бујнузларына чәкди вә гурбанҝаһы пак етди. Ганын галаныны исә гурбанҝаһын дибинә төкәрәк ону мүгәддәс етди ки, үстүндә гурбан ҝәтирә билсинләр. 16  Бундан сонра о, бағырсагларын вә гараҹијәрин үстүндәки пији, һәр ики бөјрәји вә үстүндәки пији чыхардыб гурбанҝаһда јандырды.+ 17  Галан шејләри исә — буғанын дәрисини, әтини вә нәҹисини дүшәрҝәдән кәнарда јандырды.+ Јеһова неҹә демишдисә, елә дә етди. 18  Сонра о, јандырма гурбаны үчүн олан гочу ҝәтирди вә Һарунла оғуллары әлләрини гочун башына гојдулар.+ 19  Муса гочу кәсди вә ганыны һәр тәрәфдән гурбанҝаһын үстүнә чиләди. 20  Гочу парчалара бөлүб башы, парчалары вә бөјрәк пијини гурбанҝаһдакы одун үстүндә јандырды. 21  Сонра бағырсагла ајаглары јуду вә гочу бүтүнлүклә гурбанҝаһда јандырды. Бу, јандырма гурбаны, хош әтир, Јеһова үчүн одда јандырылан тәгдимә иди; Јеһова Мусаја белә бујурмушду. 22  Сонра о бири гочу, каһинлик гурбаны үчүн олан гочу ҝәтирди.+ Һарунла оғуллары әлләрини гочун башына гојдулар.+ 23  Муса гочу кәсди вә ганындан бир аз ҝөтүрүб Һарунун сағ гулағынын мәрҹәјинә, сағ әлинин вә сағ ајағынын баш бармағына чәкди. 24  Сонра Һарунун оғулларыны габаға чыхарыб гандан сағ гулагларынын мәрҹәјинә, сағ әлләринин вә сағ ајагларынын баш бармағына чәкди. Ганын галаныны исә һәр тәрәфдән гурбанҝаһын үстүнә чиләди.+ 25  Сонра гочун пијини, гујруғуну, бағырсагларын вә гараҹијәрин пијини, һәр ики бөјрәји вә онларын үстүндәки пији, еләҹә дә сағ буду ајырды.+ 26  Муса Јеһованын өнүндәки мајасыз чөрәкләр олан сәбәтдән бир һалгавары чөрәк,+ јағлы хәмирдән биширилмиш бир һалгавары чөрәк+ вә бир дәнә лаваш ҝөтүрдү. Онлары пиј тикәләринин вә сағ будун үстүнә гојду. 27  Бунларын һамысыны Һарунун вә оғулларынын әлинин ичинә гојду вә јелләдәрәк Јеһованын һүзурунда јелләтмә тәгдимәси кими тәгдим етди. 28  Сонра чөрәкләри онлардан алды вә гурбанҝаһда, јандырма гурбанынын үстүндә јандырды. Бу, хош әтир кими тәгдим олунан каһинлик гурбаны, Јеһова үчүн одда јандырылан тәгдимә иди. 29  Сонра Муса гочун дөш һиссәсини ҝөтүрдү вә јелләдәрәк Јеһованын һүзурунда јелләтмә тәгдимәси кими тәгдим етди.+ Каһинлик гурбаны кими ҝәтирилән гочун бу һиссәси Јеһованын ҝөстәришинә ҝөрә Мусанын пајы олду.+ 30  Сонра Муса мәсһ јағындан+ вә гурбанҝаһын үстүндәки гандан бир аз ҝөтүрүб Һарунун, палтарларынын, оғулларынын вә онларын палтарларынын үстүнә сәпди. Беләликлә, о, Һаруну вә палтарларыны, еләҹә дә оғулларыны+ вә онларын палтарларыны мүгәддәс етди.+ 31  Сонра Муса Һарунла оғулларына деди: «Гочун әтини Һүзур чадырынын ҝиришиндә суда биширин+ вә сәбәтдәки чөрәклә елә орадаҹа јејин. Мәнә: “Гој Һарунла оғуллары ону јесин”,+ — дејә әмр олунуб. 32  Гурбанын әтиндән вә чөрәкдән сәһәрә галаны јандырын.+ 33  Каһинлијә тәјин едилмә мүддәти баша чатана гәдәр, једди ҝүн Һүзур чадырындан араланмајын. Каһинлијә тәјин едилмәниз једди ҝүн чәкәҹәк.+ 34  Кәффарәниз үчүн Јеһова әмр едиб ки, бу ҝүн етдијимизи галан ҝүнләр дә едәк.+ 35  Једди ҝүн, једди ҝеҹә+ Һүзур чадырынын јанында олун вә Јеһованын гаршысында борҹунузу јеринә јетирин,+ јохса өләҹәксиниз. Мәнә белә әмр олунуб». 36  Јеһова Мусаја нә бујурмушдуса, Һарунла оғуллары һамысыны етдиләр.

Һашијәләр