Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лавилиләр 7:1—38

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гурбанларла бағлы ҝөстәришләр (1—21)

    • Тәгсир гурбаны (1—10)

    • Үнсијјәт гурбаны (11—21)

  • Пиј вә ган јемәк гадағандыр (22—27)

  • Каһин пајы (28—36)

  • Гурбанларла бағлы ганунун јекуну (37, 38)

7  Тәгсир гурбаны үчүн ганун беләдир:+ о, сон дәрәҹә мүгәддәсдир.  Тәгсир гурбаны кими ҝәтирилән һејваны јандырма гурбаны кими ҝәтирилән һејванын кәсилдији јердә кәсиб ганыны+ һәр тәрәфдән гурбанҝаһын үстүнә чиләмәк лазымдыр.+  Гујруг, бағырсагларын үстүндәки пиј,  һәр ики бөјрәк вә бел наһијәсиндәки пиј дахил олмагла, һејванын бүтүн пијини тәгдим етмәк лазымдыр.+ Бөјрәкләрлә бир јердә гараҹијәрин үстүндәки пиј дә чыхарылмалыдыр.+  Каһин онлары Јеһова үчүн одда јандырылан гурбан олараг гурбанҝаһда јандырсын.+ Бу, тәгсир гурбаныдыр.  Каһинләрин сырасындан олан бүтүн кишиләр ондан јејә биләрләр.+ О, сон дәрәҹә мүгәддәсдир вә мүгәддәс јердә јејилмәлидир.+  Ҝүнаһ гурбанына даир ганун тәгсир гурбанына да аиддир. Тәгсир гурбанынын әти бу гурбанла кәффарә верән каһинә мәхсусдур.+  Кимин үчүнсә јандырма гурбаны тәгдим едән каһин һејванын дәрисини өзүнә ҝөтүрсүн.+  Тәндирдә, газанда, јахуд саҹда+ биширилән бүтүн тахыл тәгдимәләри онлары тәгдим едән каһинә мәхсусдур. Бу тәгдимәләр каһинин олаҹаг.+ 10  Јағ гатылмыш,+ јахуд јағсыз+ ҝәтирилән бүтүн тахыл тәгдимәләри исә Һарунун бүтүн оғуллары үчүндүр. Һамысынын пајы бәрабәр олмалыдыр. 11  Јеһоваја үнсијјәт гурбаны ҝәтирәнләр үчүн ганун беләдир:+ 12  әҝәр кимсә бу гурбаны миннәтдарлыг ифадәси кими ҝәтирирсә, шүкран гурбанынын+ јанында мајасыз јағлы хәмирдән һалгавары чөрәк, үстүнә јағ чәкилмиш лаваш вә нарын уна јағ гатылараг јахшы-јахшы јоғрулуб биширилмиш һалгавары чөрәк ҝәтирмәлидир. 13  Миннәтдарлыг ифадәси олараг ҝәтирилән үнсијјәт гурбаны илә чөрәк тәгдимәләринин јанында мајалы хәмирдән биширилмиш һалгавары чөрәк дә ҝәтирилмәлидир. 14  Һәмин адам бу чөрәкләрин һәрәсиндән бир дәнәсини Јеһоваја мүгәддәс пај олараг ҝәтирмәлидир. Бунлар үнсијјәт гурбанынын ганыны чиләјән каһинин олаҹаг.+ 15  Миннәтдарлыг ифадәси олараг ҝәтирилән үнсијјәт гурбанынын әти гурбан кәсилән ҝүн јејилмәлидир. Ондан сәһәрә сахламаг олмаз.+ 16  Әҝәр кимсә нәзир+ дедији үчүн вә ја көнүллү тәгдимә+ олараг гурбан ҝәтирәрсә, гурбанын әти кәсилән ҝүн јејилмәлидир. Галаныны сәһәри ҝүн дә јемәк олар. 17  Үчүнҹү ҝүнә галан исә јандырылмалыдыр.+ 18  Үнсијјәт гурбанынын әтиндән үчүнҹү ҝүн јејилсә, бу гурбан гәбул олунмајаҹаг. Гурбаны ҝәтирән адама бу гурбандан һеч бир хејир дәјмәјәҹәк. Бу әт мурдардыр. Ондан јејән адам ҝүнаһына ҝөрә ҹаваб вермәли олаҹаг.+ 19  Мурдар бир шејә дәјән әт јејилмәмәлидир, ону јандырмаг лазымдыр. Пак әтдән исә јалныз пак адам јејә биләр. 20  Лакин мурдар ола-ола Јеһоваја ҝәтирилән үнсијјәт гурбанынын әтиндән јејән адам халгын арасындан јох едилмәлидир*.+ 21  Ким инсандан ифраз олунан мурдарлыға,+ напак һејвана,+ јахуд мурдар, ијрәнҹ бир шејә+ тохунуб сонра да Јеһоваја ҝәтирилән үнсијјәт гурбанынын әтиндән јејәрсә, халгын арасындан јох едилмәлидир*”». 22  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди: 23  «Исраил оғулларына белә де: “Нә малын, нә гојунун, нә дә кечинин пијини јемәмәлисиниз.+ 24  Өлмүш вә ја парчаланмыш һејванын пијиндән башга мәгсәдләр үчүн истифадә етмәк олар, јемәк исә гәти гадағандыр.+ 25  Јеһоваја одда јандырылараг тәгдим олунан һејванын пијиндән јејән адам халгын арасындан јох едилмәлидир*. 26  Јашадығыныз һеч бир јердә ган јемәмәлисиниз,+ нә гушун, нә дә һејванын. 27  Ган јејән адам халгын арасындан јох едилмәлидир*”».+ 28  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди: 29  «Исраил оғулларына белә де: “Јеһоваја үнсијјәт гурбаны ҝәтирән адам гурбанын бир һиссәсини Јеһоваја тәгдим етмәлидир.+ 30  Һејванын пији+ илә дөшүнү Јеһова үчүн одда јандырылан тәгдимә кими өз әли илә тәгдим етмәлидир. Буну јелләтмә тәгдимәси+ олараг Јеһованын өнүндә јелләтмәлидир. 31  Каһин пији гурбанҝаһда јандырсын,+ дөш исә Һарунун вә оғулларынын олаҹаг.+ 32  Үнсијјәт гурбаны кими ҝәтирдијиниз һејванын сағ будуну мүгәддәс пај олараг каһинә вермәлисиниз.+ 33  Һејванын сағ буду Һарун оғулларындан үнсијјәт гурбанынын ганыны вә пијини тәгдим едәнин пајыдыр.+ 34  Чүнки Мән Исраил оғулларынын ҝәтирдији үнсијјәт гурбанындан јелләтмә тәгдимәси олараг ҝәтирилән дөшү вә мүгәддәс пај олан буду каһин Һаруна вә онун оғулларына верирәм. Бу, Исраил оғуллары үчүн һәмишәлик ганундур.+ 35  Бу, Јеһоваја одда јандырылараг ҝәтирилән тәгдимәләрдән Һарун вә оғуллары үчүн ајрылан пајдыр. Јеһованын каһини тәјин едилдикләри ҝүндән бу пај онларындыр.+ 36  Јеһова әмр етмишди ки, онлары мәсһ едәҹәји+ ҝүн Исраил оғулларындан бу пај онлара верилсин. Бу, нәсилдән-нәслә дураҹаг һәмишәлик ганундур”». 37  Бу, јандырма гурбанына,+ тахыл тәгдимәсинә,+ ҝүнаһ гурбанына,+ тәгсир гурбанына,+ каһинлик гурбанына+ вә үнсијјәт гурбанына+ даир ганундур. 38  Јеһова бу гануну Мусаја Сина дағында, Исраил оғулларына Сина сәһрасында Јеһоваја гурбан ҝәтирмәк әмр едилән ҝүн вермишди.+

Һашијәләр

Јахуд өлдүрүлмәлидир.
Јахуд өлдүрүлмәлидир.
Јахуд өлдүрүлмәлидир.
Јахуд өлдүрүлмәлидир.