Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лавилиләр 6:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Тәгсир гурбаны тәләб олунан диҝәр һаллар (1—7)

  • Гурбанларла бағлы ҝөстәришләр (8—30)

    • Јандырма гурбаны (8—13)

    • Тахыл тәгдимәси (14—23)

    • Ҝүнаһ гурбаны (24—30)

6  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди:  «Ким она әманәт олунан шејлә бағлы башгасыны алдадар,+ јахуд кимдәнсә нәсә оғурлајарса, кимәсә фырылдаг ҝәләрсә,  итмиш бир шеји тапыб онунла бағлы јалан данышарса вә бу ҝүнаһлардан бирини етдији һалда јаландан анд ичәрсә,+ Јеһоваја сәдагәтсизлик+ ҝөстәриб ҝүнаһ ишләмиш олаҹаг.  Бу ҹүр ҝүнаһа батан адам оғурладығыны, зорла вә ја фырылдагла әлә кечирдијини, она әманәт олунан вә ја тапдығы итмиш шеји,  јахуд һаггында јаландан анд ичдији шеји гајтармалыдыр. Зәрәрин дәјәри там һәҹмдә саһибинә өдәнилмәли вә үстүнә дәјәрин бешдә бири әлавә едилмәлидир.+ Тәгсиркар буну ҝүнаһы сүбута јетирилән ҝүн етмәлидир.  О һәмчинин тәјин едилмиш дәјәрә мүвафиг бир гоч ҝөтүрүб Јеһоваја тәгсир гурбаны кими каһинин јанына ҝәтирмәлидир.+  Каһин Јеһованын өнүндә онун үчүн кәффарә вермәлидир. Беләҹә, ону ҝүнаһа батыран әмәли бағышланаҹаг».+  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди:  «Һаруна вә оғулларына бу әмри чатдыр: “Јандырма гурбанына даир ганун беләдир:+ јандырма гурбаны бүтүн ҝеҹәни сәһәрәдәк гурбанҝаһдакы одун үстүндә галмалыдыр. Гурбанҝаһдакы од арамсыз јанмалыдыр. 10  Каһин хидмәт үчүн олан кәтан палтарыны+ вә кәтан туманыны+ ҝејинмәлидир. Сонра гурбанҝаһдан јандырма гурбанынын күлүнү тәмизләјиб+ гурбанҝаһын јанына јығмалыдыр. 11  Сонра исә әјнини дәјишиб+ күлү дүшәрҝәдән кәнара, пак јерә апармалыдыр.+ 12  Гурбанҝаһдакы од һәмишә јанмалы, сөнмәмәлидир. Каһин һәр сәһәр ора одун атмалы,+ үстүнә јандырма гурбаныны дүзмәли, һәмчинин орада үнсијјәт гурбанынын пијини јандырмалыдыр.+ 13  Гурбанҝаһдакы од һәмишә јанмалы, һеч вахт сөнмәмәлидир. 14  Тахыл тәгдимәсинә даир ганун беләдир:+ Һарун оғуллары ону Јеһованын һүзурунда, гурбанҝаһын гаршысында тәгдим етмәлидирләр. 15  Онлардан бири тахыл тәгдимәсиндән — јағ гатылмыш нарын ундан бүтүн күндүрү илә бир јердә бир овуҹ ҝөтүрүб гурбанҝаһда әтри Јеһоваја хош олан хатирә тәгдимәси кими јандырмалыдыр.+ 16  Галаныны Һарун вә оғуллары јејәҹәк.+ Ондан мајасыз чөрәк бишириб мүгәддәс јердә — Һүзур чадырынын һәјәтиндә јемәлидирләр.+ 17  Она маја гатылмамалыдыр.+ Мәнә одда јандырылараг ҝәтирилән тәгдимәләрдән буну каһинләрә пај верирәм.+ Ҝүнаһ гурбаны вә тәгсир гурбаны кими о да сон дәрәҹә мүгәддәсдир.+ 18  Һарун нәслиндән олан бүтүн киши хејлаглары ондан јејә биләр.+ Бу, Јеһоваја одда јандырылараг ҝәтирилән тәгдимәләрдән онларын нәсилләринә верилән һәмишәлик пајдыр.+ Бу тәгдимәләрин дәјдији һәр шеј мүгәддәс олаҹаг”». 19  Јеһова јенә Муса илә данышыб деди: 20  «Һарун мәсһ едилән ҝүн өзү вә оғуллары Јеһоваја буну тәгдим етмәлидирләр:+ тахыл тәгдимәси+ олараг ефанын*+ онда бири гәдәр нарын ун, јарысыны сәһәр, јарысыны ахшам. Буну һәмишә етмәлидирләр. 21  Уна јағ гатыб саҹда биширмәлидирләр.+ Сонра чөрәјә јахшыҹа јағ һопдуруб доғрамалы вә әтри Јеһоваја хош олан тахыл тәгдимәси кими ҝәтирмәлидирләр. 22  Һарун оғулларындан онун јеринә кечән мәсһ едилмиш каһин дә буну етмәлидир.+ Бу тәгдимә бүтүнлүклә јандырылыб Јеһоваја ҝәтирилмәлидир. Бу, һәмишәлик ганундур. 23  Каһинин ҝәтирдији тахыл тәгдимәләринин һәр бири бүтүнлүклә јандырылмалыдыр. Ондан јемәк олмаз». 24  Јеһова јенидән Муса илә данышыб деди: 25  «Һаруна вә оғулларына белә де: “Ҝүнаһ гурбанына даир ганун беләдир:+ ҝүнаһ гурбаны кими ҝәтирилән һејваны Јеһованын өнүндә, јандырма гурбаны кими ҝәтирилән һејванын кәсилдији јердә кәсмәк лазымдыр.+ Ҝүнаһ гурбаны сон дәрәҹә мүгәддәсдир. 26  Бу гурбандан ону тәгдим едән каһин јејәҹәк.+ О, мүгәддәс јердә — Һүзур чадырынын һәјәтиндә јејилмәлидир.+ 27  Гурбанын әти дәјән һәр шеј мүгәддәс олаҹаг. Ганындан киминсә палтарына сычраса, палтар мүгәддәс јердә јујулмалыдыр. 28  Әтин гајнадылдығы сахсы габ сындырылмалыдыр. Әҝәр мис габда гајнадылыбса, онда габы сүртүб су илә јумаг лазымдыр. 29  Каһинләрин сырасындан олан бүтүн кишиләр ондан јејә биләрләр.+ О, сон дәрәҹә мүгәддәсдир.+ 30  Лакин ганы мүгәддәс мәкана, Һүзур чадырына кәффарә кими ҝәтирилән ҝүнаһ гурбанындан јемәк олмаз.+ О, одда јандырылмалыдыр.

Һашијәләр

Ефа 22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.