Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лавилиләр 5:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҝүнаһ вә гурбанлар (1—6)

    • Ҝүнаһын шаһиди (1)

  • Касыбын ҝүҹү чатаҹағы гурбанлар (7—13)

  • Билмәдән ишләнмиш ҝүнаһлар үчүн гурбан (14—19)

5  Әҝәр кимсә һансыса ҝүнаһын шаһиди олар, бунунла бағлы нә исә биләр вә ја ҝөрәрсә, амма шәһадәт вермәк үчүн чағырыш оланда* билдијини ачыб демәзсә,+ ҝүнаһына ҝөрә ҹаваб вермәли олаҹаг.  Ким, һәтта өзүнүн хәбәри олмадан белә, мурдар бир шејә — напак вәһши һејванын, напак ев һејванынын лешинә, јахуд напак гајнашан мәхлугун өлүсүнә тохунарса,+ мурдарланаҹаг вә ҝүнаһа батаҹаг.  Әҝәр кимсә хәбәри олмадан инсандан ифраз олунан мурдарлыға, мурдар әшјаја, јахуд мурдар адама тохунуб мурдарланарса, бундан хәбәр тутанда ҝүнаһкар сајылаҹаг.+  Кимсә истәр јахшылыг олсун, истәрсә дә пислик, нә исә етмәјә тәләсик, гејри-ихтијари анд ичәрсә, дүшүнмәдән анд ичдијини баша дүшәндә ҝүнаһкар сајылаҹаг.+  Ким бу шејләрдә ҝүнаһкар олса, ҝүнаһыны ачыб етираф етмәлидир.+  Һәмчинин етдији ҝүнаһа ҝөрә Јеһоваја тәгсир гурбаны,+ јәни гојун-кечидән бир диши һејван — бир гузу, јахуд бир ҹаван кечи тәгдим етмәлидир. Бу, ҝүнаһ гурбаныдыр. Сонра каһин онун үчүн ҝүнаһынын кәффарәсини версин.  Әҝәр онун гојун ҝәтирмәјә ҝүҹү чатмырса, ҝүнаһына ҝөрә тәгсир гурбаны олараг Јеһоваја ики гумру гушу, јахуд ики бала ҝөјәрчин тәгдим етсин,+ бирини ҝүнаһ гурбаны кими, о бирини исә јандырма гурбаны кими.+  Онлары каһинин јанына ҝәтирмәлидир, каһин исә онлардан бирини ҝүнаһ гурбаны кими тәгдим етмәлидир. О, дырнағы илә гушун боғазыны јыртмалы, амма башыны үзмәмәлидир.  Онун ганындан гурбанҝаһын бир диварынын үстүнә дамҹылатмалыдыр, галан ганы исә гурбанҝаһын дибинә ахытмалыдыр.+ Бу, ҝүнаһ гурбаныдыр. 10  О бири гушу јандырма гурбаны кими гајда-гануна ујғун олараг тәгдим етмәлидир.+ Беләҹә, каһин онун үчүн етдији ҝүнаһын кәффарәсини вермиш олаҹаг вә онун ҝүнаһы бағышланаҹаг.+ 11  Әҝәр онун ики гумру гушу вә ја ики бала ҝөјәрчин ҝәтирмәјә дә ҝүҹү чатмырса, ҝүнаһына ҝөрә ефанын*+ онда бири гәдәр нарын уну ҝүнаһ тәгдимәси олараг ҝәтирсин. Она нә јағ гатмалыдыр, нә дә үстүнә күндүр гојмалыдыр, чүнки бу, ҝүнаһ тәгдимәсидир. 12  Ону каһинә ҝәтирмәлидир. Каһин ондан хатирә тәгдимәси кими бир овуҹ ҝөтүрүб гурбанҝаһда, Јеһова үчүн одда јандырылан тәгдимәләрин үстүндә јандырсын. Бу, ҝүнаһ тәгдимәсидир. 13  Беләҹә, каһин бу ҝүнаһлардан һәр һансы бирини едән адам үчүн кәффарә вермиш олаҹаг. Онун ҝүнаһы бағышланаҹаг.+ Тахыл тәгдимәси кими, бу тәгдимәдән дә галан каһинин олмалыдыр”».+ 14  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди: 15  «Әҝәр кимсә хәтаја јол вериб Јеһованын мүгәддәс сајдығы шејләрә гаршы билмәдән ҝүнаһ ишләјәрсә,+ Јеһоваја тәгсир гурбаны олараг сағлам гоч ҝәтирмәлидир.+ Гочун ҝүмүш шекеллә* дәјәри мүгәддәс мәкан шекели илә мүәјјән едилмәлидир.+ 16  Һәмин адам мүгәддәс мәкана гаршы ишләдији ҝүнаһын гаршылығыны, үстәлик, онун бешдә бирини өдәмәлидир.+ Бу мәбләғи каһинә вермәлидир ки, каһин тәгсир гурбаны олан гочла онун үчүн кәффарә версин. Беләҹә, онун ҝүнаһы бағышланаҹаг.+ 17  Һәтта билмәдән Јеһованын гадаған етдији шеји едиб суч ишләјән адам ҝүнаһкардыр вә ҝүнаһына ҝөрә ҹаваб вермәлидир.+ 18  О, тәгсир гурбаны олараг каһинин јанына мүәјјән едилмиш дәјәрә мүвафиг сағлам гоч ҝәтирмәлидир.+ Каһин онун үчүн билмәдән, тәсадүфән етдији ҝүнаһынын кәффарәсини версин. Беләҹә, онун ҝүнаһы бағышланаҹаг. 19  Бу, тәгсир гурбаныдыр. Һәмин адам Јеһованын өнүндә ҝүнаһа батмышды».

Һашијәләр

Һәрфән: амма ләнәт (анд) сәси ешидәндә. Ҝөрүнүр, бу, ҹинајәтлә бағлы чағырыш иди. Бу чағырыша тәгсиркара вә ја төрәдилән ҹинајәт һагда билдирмәмиш шаһидә үнванланан гарғыш дахил иди.
Ефа 22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.