Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лавилиләр 26:1—46

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бүтпәрәстлик ҝүнаһдыр (1, 2)

  • Итаәткарлығын мүкафаты (3—13)

  • Итаәтсизлијин ҹәзасы (14—46)

26  Өзүнүз үчүн пуч аллаһлар дүзәлтмәјин,+ ојма бүтләр,+ дик дашлар* гојмајын, өлкәниздә тәсвирли дашлар+ гојуб өнүндә сәҹдә гылмајын.+ Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам.  Шәнбә ҝүнләримә риајәт един, мүгәддәс мәканыма еһтирамла јанашын. Мән Јеһовајам.  Әҝәр ганунларымла отуруб-дурсаныз, әмрләримә риајәт едиб онлара ујғун јашасаныз,+  сизин үчүн мөвсүмүндә јағышлар јағдыраҹағам,+ торпағыныз мәһсул верәҹәк,+ ағаҹларыныз бар ҝәтирәҹәк.  Үзүм јығымына кими дән үјүдәҹәк, сәпин мөвсүмүнәҹән үзүм јығаҹагсыныз. Дојунҹа чөрәк јејәҹәк, өлкәниздә фираван јашајаҹагсыныз.+  Өлкәнизә әмин-аманлыг верәҹәјәм,+ ҝеҹәни раһат јатаҹагсыныз, сизи горхудан олмајаҹаг.+ Торпағыныздан јыртыҹы һејванлары говаҹағам, мүһарибә нәдир билмәјәҹәксиниз.  Дүшмәнләринизи говуб гылынҹа јем едәҹәксиниз.  Бешиниз јүз нәфәрин, јүзүнүз он мин нәфәрин далынҹа дүшүб онлары гылынҹдан кечирәҹәксиниз.+  Сизә лүтф ҝөстәрәҹәјәм, оғул-ушаг саһиби едиб чохалдаҹағам.+ Сизинлә бағладығым әһдә садиг галаҹағам.+ 10  Өтән илин мәһсулуну јејиб гуртармаға маҹал тапмамыш анбарлары бошалтмалы олаҹагсыныз ки, јени мәһсулу јығмаға јер олсун. 11  Чадырымы сизин аранызда гураҹағам,+ сиздән үз дөндәрмәјәҹәјәм. 12  Мән сизинлә олаҹағам. Мән сизин Аллаһыныз,+ сиз исә Мәним халгым олаҹагсыныз.+ 13  Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам. Сизи Мисирдән чыхартдым ки, даһа онларын көләси олмајасыныз. Бојундуруғунузу гырдым ки, дикәлиб башы уҹа ҝәзәсиниз. 14  Анҹаг Мәнә гулаг асмасаныз, әмрләримә риајәт едиб онлара ујғун јашамасаныз,+ 15  ганунларымла отуруб-дурмасаныз,+ һөкмләримә хор бахыб әмрләримдән чыхсаныз, сизинлә бағладығым әһдә хәјанәт етсәниз,+ 16  онда ҝөрүн сизә нејләјәҹәјәм, сизи неҹә ҹәзаландыраҹағам: ҹаныныза вәлвәлә салаҹаг, сизи вәрәмә, гыздырмаја мүбтәла едәҹәк, ҝөзләринизин нуруну алаҹаг, һәјатынызы алт-үст едәҹәјәм. Һәдәр јерә тохум сәпәҹәксиниз, она ҝөрә ки, торпағын мәһсулу дүшмәнләринизә гисмәт олаҹаг.+ 17  Сизә гаршы галхаҹағам, дүшмәнләринизә мәғлуб олаҹагсыныз.+ Јағыларын ајаглары алтында галаҹагсыныз,+ гован јохкән, гачаҹагсыныз.+ 18  Бу да сизә кар еләмәсә, јенә дә Мәнә гулаг асмасаныз, ҝүнаһларыныза ҝөрә сизи једдигат артыг ҹәзаландыраҹағам. 19  Сынмаз гүрурунузу чилик-чилик едәҹәјәм, сәманызы дәмирә,+ торпағынызы мисә дөндәрәҹәјәм. 20  Әлләшиб-вурушуб тагәтдән дүшәҹәксиниз, амма бош јерә, чүнки торпағыныз гысыр олаҹаг,+ ағаҹларыныз бар ҝәтирмәјәҹәк. 21  Асилијиниздән әл чәкмәјиб сөзүмә гулаг асмасаныз, ҝүнаһларыныза ҝөрә ҹәзаны једди дәфә дә артыраҹағам. 22  Вәһши һејванлары ҹаныныза салаҹағам,+ онлар сизи ушагсыз гојаҹаг,+ һејванларынызын ахырына чыхаҹаг, сајынызы азалдаҹаглар, јолларыныз бош, кимсәсиз галаҹаг.+ 23  Анҹаг бунлар да сизә дәрс олмаса,+ јенә дә асилилијиниздә инад етсәниз, 24  онда Мән дә сизин зиддинизә ҝедәҹәјәм, ҝүнаһларыныза ҝөрә сизә једдигат ҹәза верәҹәјәм. 25  Әһди поздуғунуза ҝөрә үстүнүзә гылынҹ чәкиб сиздән интигам алаҹағам.+ Гачыб шәһәрләриниздә ҝизләнсәниз, ичинизә азар салаҹағам.+ Беләҹә, дүшмәнләринизин әлинә кечәҹәксиниз.+ 26  Сизин чөрәк еһтијатынызы мәһв едәҹәјәм.+ О заман он гадын бир тәндирдә чөрәк биширәҹәк, чөрәји чәки илә бөлүшдүрәҹәк.+ Гарныдолусу чөрәк јемәјә һәсрәт галаҹагсыныз.+ 27  Бүтүн бунлара бахмајараг, јенә дә Мәнә гулаг асмасаныз вә асилијиниздә инад етсәниз, 28  онда Мән даһа да шиддәтлә зиддинизә ҝедәҹәјәм,+ ҝүнаһларыныза ҝөрә сизә једдигат ҹәза верәҹәјәм. 29  Мәҹбур галыб оғулларынызы, гызларынызы јејәҹәксиниз.+ 30  Сәҹдәҝаһларынызы* јерлә јексан едәҹәјәм,+ бухурданларынызы гыраҹағам, мејитинизи ијрәнҹ бүтләринизин* мејитинин үстүнә сәрәҹәјәм.+ Ијрәндијимдән сизин һеч тәрәфинизә дә бахмајаҹағам.+ 31  Шәһәрләринизи гылынҹ ағзына верәҹәјәм,+ мүгәддәс јерләринизи виран гојаҹағам, гурбанларынызын әтрини гохламајаҹағам. 32  Өлкәни харабазара чевирәҹәјәм,+ ҝәлиб орада мәскунлашан дүшмәнләриниз белә, буну ҝөрәндә мат галаҹаг.+ 33  Сизи пәрән-пәрән едиб халгларын арасына сәпәләјәҹәјәм,+ гылынҹымы сијириб изинизә дүшәҹәјәм.+ Өлкәниз бош галаҹаг,+ шәһәрләриниздә даш-даш үстә галмајаҹаг. 34  Сиз дүшмән торпағында икән торпаг динҹәлмәдији шәнбәләрин әвәзини чыхаҹаг. Бүтүн бу виранәлик вахты торпаг дојунҹа динҹәләҹәк.+ 35  Орада јашадығыныз вахт шәнбә илләриндә ҝөрмәдији динҹлији торпаг виранәлик дөврүндә ҝөрәҹәк. 36  Сағ галанлара ҝәлинҹә исә,+ онлары дүшмән өлкәсиндә сәксәкә ичиндә јашадаҹағам. Јел әсиб јарпаг хышылдајанда белә, гачмаға үз гојаҹаглар. Тәгиб едән олмаја-олмаја, гылынҹдан гачырмыш кими гачаҹаглар.+ 37  Гылынҹдан гачан адамлар кими, бир-бириләринин ајаглары алтында галаҹаглар, һалбуки онларын далынҹа дүшән олмајаҹаг. Дүшмәнләринизә гаршы баш галдыра билмәјәҹәксиниз.+ 38  Јад халгларын арасында мәһв олуб ҝедәҹәксиниз.+ Дүшмән торпағы сизин ахырыныза чыхаҹаг. 39  Сағ галанларыныз ҝүнаһларыныза ҝөрә дүшмән торпағында чүрүјәҹәк.+ Бәли, аталарынын ҝүнаһына ҝөрә чүрүјүб ҝедәҹәк.+ 40  Онда өзләринин ҝүнаһларыны, аталарынын ҝүнаһыны вә хәјанәткарлығыны етираф едәҹәкләр.+ Бојунларына алаҹаглар ки, Мәнә аси чыхыб хәјанәткарлыг етмишләр,+ 41  Мән дә мәҹбур олуб онларын зиддинә ҝетмишәм,+ онлары дүшмән торпағына сүрҝүн етмишәм.+ Бәлкә, онда сүннәтсиз* үрәкләри јумшалар+ вә ҝүнаһларыны јујарлар. 42  О заман Мән Јагубла, Исһагла вә Ибраһимлә бағладығым әһди хатырлајаҹаг,+ торпағы јада салаҹағам. 43  Онларсыз галдығы вахт әрзиндә торпаг кимсәсиз, бош олаҹаг, динҹәлмәдији шәнбәләрин әвәзини чыхаҹаг.+ Онлар исә ҝүнаһларынын әвәзини өдәјәҹәкләр, чүнки һөкмләрими саја салмајыб әмрләримә хор бахмышдылар.+ 44  Лакин бүтүн бунлара бахмајараг, дүшмән өлкәсиндә олдуглары мүддәтдә белә, Мән онлары тамамилә рәдд етмәјәҹәјәм,+ нифрәтим о дәрәҹәјә чатмајаҹаг ки, онларын көкүнү кәсим. Белә етсәм, онларла бағладығым әһдә хәјанәт етмиш оларам.+ Чүнки Мән онларын Аллаһы Јеһовајам. 45  Онларын хатиринә әҹдадлары илә бағладығым әһди хатырлајаҹағам.+ Мән Аллаһлары олмаг үчүн онлары башга халгларын ҝөзү өнүндә Мисирдән чыхармышдым.+ Мән Јеһовајам”». 46  Јеһованын Сина дағында Өзү илә Исраил халгы арасында Муса васитәсилә тәсис етдији гајдалар, ганун вә һөкмләр бунлар иди.+

Һашијәләр

Бу дашлар бүтпәрәстликдә ситајиш мәгсәдилә истифадә олунурду.
Һәрфән: јүксәкликләринизи.
Ибрани мәтниндә ишләнән ифадә «нәҹис» сөзү илә ејни көкдәндир вә икраһ ифадә едир.
Јахуд инадкар.