Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лавилиләр 25:1—55

МҮНДӘРИҸАТ

  • Шәнбә или (1—7)

  • Азадлыг или (8—22)

  • Мүлкү ҝери алмаг һүгугу (23—34)

  • Касыбларла рәфтар барәдә (35—38)

  • Гулларла бағлы ганун (39—55)

25  Сонра Јеһова Мусаја Сина дағында белә деди:  «Исраил оғулларына сөјлә: “Сизә верәҹәјим торпаға+ ҝәлдијиниз заман Јеһованын шәнбә ганунуна риајәт едиб торпағы динҹә гојун.+  Алты ил тарлаја тохум сәпин, тәнәкләри будајын, торпағын мәһсулуну јығын.+  Једдинҹи ил исә Јеһоваја һәср олунмуш Шәнбәдир, торпаг динҹә гојулмалыдыр. Тарлаја тохум сәпмәјин, тәнәкләри будамајын.  Бичин вахты јерә дүшән тохумлардан битән тахылы бичмәјин, буданмамыш тәнәкдән чыхан үзүмләри јығмајын. Торпағы бир ил динҹә гојун.  Лакин шәнбә или торпагда нә битсә, һамысыны јејә биләрсиниз — өзүнүз дә, гул-гарабашыныз да, муздурларыныз да, аранызда јашајан јаделлиләр дә,  ев һејванларыныз да, өлкәниздәки вәһши һејванлар да. Торпаг нә мәһсул јетирсә, јејә биләрсиниз.  Једди шәнбә или, једди дәфә једди ил сајын. Једди шәнбә или, јәни гырх доггуз ил кечәндән сонра,  једдинҹи ајын онунҹу ҝүнүндә, Кәффарә ҝүнүндә+ уҹадан шејпур чалын. Шејпур сәси өлкәнин һәр јериндә ешидилмәлидир. 10  Әллинҹи ил мүгәддәсдир. Һәмин ил өлкәнин бүтүн сакинләринә азадлыг елан един.+ Бу ил сизин үчүн Азадлыг или олаҹаг. Һәр кәс өз евинә, ешијинә, аиләсинә гајыдаҹаг.+ 11  Әллинҹи ил сизин үчүн Азадлыг или олаҹаг. Һәмин ил тохум сәпилмәмәли, јерә төкүлмүш тахылдан битән мәһсул бичилмәмәли вә буданмамыш тәнәкләрдә чыхан үзүмләр јығылмамалыдыр.+ 12  Бу, Азадлыг илидир, сизин үчүн мүгәддәс олмалыдыр. Һәмин ил јалныз торпағын ҝәтирдијини јејә биләрсиниз.+ 13  Азадлыг илиндә һәр кәс өз мүлкүнә гајытсын.+ 14  Нәсә сатанда, јахуд нәсә аланда бир-бириниздән истифадә етмәјин.+ 15  Торпаг алан Азадлыг илиндән кечән илләрин сајыны, сатан исә нечә ил мәһсул јығылаҹағыны нәзәрә алсын.+ 16  Әҝәр Азадлыг илинә чох галыбса, сатан гијмәти галдыра биләр, јох әҝәр бир нечә ил галыбса, онда гијмәти ашағы салмалыдыр, чүнки, әслиндә, о, һәмин илләр әрзиндә јығылаҹаг мәһсулу сатыр. 17  Һеч ким башгасындан истифадә етмәсин.+ Аллаһдан горхун,+ чүнки Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам.+ 18  Мәним ганунларыма риајәт етсәниз вә һөкмләримә табе олсаныз, өлкәдә әмин-аманлыг ичиндә јашајаҹагсыныз.+ 19  Торпаг сизә өз мәһсулуну верәҹәк.+ Сиз дә дојунҹа јејиб фираван јашајаҹагсыныз.+ 20  Әҝәр ағлыныздан кечсә ки: “Бәс једдинҹи ил һеч нә әкиб-беҹәрмәсәк, нә јејәҹәјик?”+ 21  билин ки, алтынҹы ил торпағыныза елә бәрәкәт верәҹәјәм ки, бир илдә үч илин мәһсулуну ҝөтүрәҹәксиниз.+ 22  Сонра сәккизинҹи ил тохум сәпәҹәксиниз. Көһнә мәһсулу доггузунҹу илә гәдәр јејәҹәксиниз. Доггузунҹу илин мәһсулу јетишәнә гәдәр көһнә мәһсулу јејәҹәксиниз. 23  Торпағы һәмишәлик сатмаг олмаз,+ чүнки торпаг Мәнимдир.+ Сиз исә Мәним нәзәримдә гәриб вә ҝәлмәсиниз.+ 24  Јашадығыныз өлкәнин һәр јериндә торпаг јијәсинә өз торпағыны ҝери сатын алмаг һүгугу верилмәлидир. 25  Сојдашыныз* касыблајыб өз торпағынын бир гисмини сатмалы олса, јахын гоһуму ҝәлиб торпағы ҝери сатын алмалыдыр.+ 26  Анҹаг киминсә торпағыны ҝери сатын алаҹаг адамы јохдурса, өзүнүн имканы јахшылашыб торпағы алмаг үчүн лазымынҹа пулу оларса, 27  онда о, торпағы сатдығы вахтдан етибарән јығылмыш мәһсулун дәјәрини һесаблајыб чыхмалы вә галан мәбләғи торпағы сатдығы адама өдәмәлидир. Бундан сонра торпаг онун олаҹаг.+ 28  Лакин онун торпағы гајтармаға имканы олмазса, сатылмыш торпаг Азадлыг илинә гәдәр алан адамын олаҹаг.+ Азадлыг илиндә исә торпаг јенидән онун мүлкијјәтинә кечәҹәк вә о, јенә дә өз торпағына саһиб олаҹаг.+ 29  Әҝәр кимсә гала-шәһәрдә олан евини сатарса, сатдығы вахтдан етибарән, бир ил әрзиндә ону ҝери сатын алмаг һүгугундан истифадә едә биләр. Онун бир ил әрзиндә еви ҝери сатын алмаг һүгугу вар.+ 30  Лакин гала-шәһәрдә олан ев бир ил әрзиндә ҝери сатын алынмазса, онда ев һәмишәлик алан адамын вә онун нәслинин мүлкијјәти олаҹаг. Азадлыг илиндә ев ҝери гајтарылмајаҹаг. 31  Диварла әһатәјә алынмамыш кәндләрдәки евләр исә торпағын бир парчасы сајылыр. Белә еви ҝери сатын алмаг һүгугу һәмишә гүввәдә галаҹаг. Азадлыг илиндә ев јијәсинә гајтарылмалыдыр. 32  Лавилиләрин шәһәрләринә ҝәлинҹә,+ лавилиләрин өзләринә мәхсус шәһәрләрдәки евләри ҝери сатын алмаг һүгугу даим гүввәдә олаҹаг. 33  Лавили лавилиләрә мәхсус шәһәрдә олан мүлкүнү ҝери сатын алмаса, ев Азадлыг илиндә ҝери гајтарылаҹаг.+ Чүнки лавилиләрә мәхсус шәһәрләрдәки евләр онлара Исраил оғуллары арасында верилән мүлкдүр.+ 34  Шәһәрин әтрафындакы отлаглар+ исә үмумијјәтлә сатыла билмәз, чүнки бу, онларын даими мүлкүдүр. 35  Әҝәр гоншулуғунузда јашајан сојдашыныз касыбласа вә өзүнү доландыра билмәсә, гәриб вә ҝәлмә+ кими она да јардым әлинизи узадын ки,+ даим аранызда јашајыб долана билсин. 36  Ондан сәләм алмајын вә мәнфәәт ҝөтүрмәјин.+ Аллаһыныздан горхун.+ Онда сојдашыныз даим аранызда јашајыб долана биләҹәк. 37  Она пулу сәләмлә вермәјин+ вә вердијиниз јемәјин әвәзиндә хејир ҝүдмәјин. 38  Мән Аллаһыныз Јеһовајам, Кәнан дијарыны сизә вермәк, сизин Аллаһыныз олмаг үчүн сизи Мисирдән чыхаран Аллаһ.+ 39  Әҝәр гоншулуғунузда јашајан сојдашыныз касыблајыб өзүнү сизә гул кими сатса,+ ону гул кими ишләтмәјин.+ 40  Онунла муздур кими,+ ҝәлмә кими давранын. Гој о, Азадлыг илинә гәдәр сиздә ишләсин, 41  сонра ушаглары илә бирликдә јахынларынын јанына, дәдә-баба мүлкүнә гајытсын.+ 42  Чүнки онлар Мәним гулларымдыр. Мән онлары Мисирдән чыхармышам.+ Онлар ади гул кими башгасынын әмлакы олмамалыдырлар*. 43  Онлара зүлм еләмәјин,+ Аллаһыныздан горхун.+ 44  Гул-гарабашыныз әтраф халглардан олмалыдыр, онлардан гул-гарабаш ала биләрсиниз. 45  Аранызда јашајан јаделли сакинләри,+ онларын сизин өлкәдә доғулан өвладларыны гул кими ала биләрсиниз. Онлар сизин әмлакыныз олаҹаглар. 46  Онлары оғулларыныза ирсән верә биләрсиниз. Онлар сизин гулларыныз, һәмишәлик әмлакыныз олаҹаг. Лакин сојдашларыныза, Исраил оғулларына зүлм етмәјин.+ 47  Аранызда јашајан јаделли вә ја ҝәлмә варланарса, сојдашынызса касыблајыб өзүнү она, јахуд онун аилә үзвләриндән кимәсә гул кими сатарса, 48  онун ҝери сатын алынмаг һүгугу олаҹаг. Гардашларындан бири ону ҝери сатын ала биләр.+ 49  Әмиси, әмиси оғланлары вә ја аиләнин ган гоһумларындан кимсә ону ҝери сатын ала биләр. Ишдир өзү варланса, өзү өзүнү ҝери сатын ала биләр.+ 50  Белә һалда, отуруб ону алан адамла гул кими сатылдығы ҝүндән Азадлыг илинәдәк+ олан вахты һесабламалыдыр. Онун сатыш гијмәти илләрин сајына мүвафиг һесабланмалыдыр.+ Бүтүн бу вахт әрзиндә онун иш ҝүнләри муздурунку кими гијмәтләндирилмәлидир.+ 51  Әҝәр Азадлыг илинә һәлә чох галыбса, өдәдији һагг јердә галан илләрә мүвафиг олмалыдыр. 52  Әҝәр аз галыбса, онда һесаблајыб бу илләрә дүшән һаггы өдәмәлидир. 53  Ағасы онунла иллик муздур кими давранмалыдыр. Гојмајын ки, ағасы она зүлм еләсин.+ 54  Әҝәр о, бу шәртләрлә өзүнү ҝери сатын ала билмәсә, онда өзү дә, ушаглары да Азадлыг илиндә азадлыға чыхмалыдыр.+ 55  Чүнки Исраил оғуллары Мәним гулларымдыр. Онлар Мәним Мисирдән чыхардығым гулларымдыр.+ Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам.

Һашијәләр

Һәрфән: гардашыныз.
Јахуд онлар өзләрини ади гул кими сатмамалыдырлар.