Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лавилиләр 21:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Каһинләр мүгәддәс вә пак олмалыдыр (1—9)

  • Баш каһинин паклығы (10—15)

  • Каһинин бәдәниндә гүсур олмамалыдыр (16—24)

21  Јеһова Мусаја деди: «Каһинләрә, Һарунун оғулларына белә де: “Сизләрдән һеч ким халгын адамларындан киминсә мејитинә ҝөрә өзүнү мурдарламамалыдыр.+  Анҹаг өлән ган гоһумунуза: ананыза, атаныза, оғул вә гызыныза, гардашыныза  вә сизинлә бир јердә јашајан субај, бакирә баҹыныза ҝөрә өзүнүзү мурдарлаја биләрсиниз.  Сојдашларыныздан кимдәсә әрдә олан гадына ҝөрә өзүнүзү мурдарлајыб ләкәләмәмәлисиниз.  Башынызы кечәл етмәјин,+ саггалынызын гырагларыны гырхмајын, бәдәниниздә јара ачмајын.+  Сиз Аллаһынызын ҝөзүндә мүгәддәс олмалы,+ Аллаһынызын адыны ләкәләмәмәлисиниз,+ чүнки сизләр Јеһоваја мәхсус јандырма тәгдимәләрини, Аллаһынызын чөрәјини тәгдим едирсиниз. Сиз мүгәддәс олмалысыныз.+  Фаһишә илә, ләкәләнмиш вә ја бошанмыш гадынла евләнмәмәлисиниз,+ чүнки каһин Аллаһын ҝөзүндә мүгәддәсдир.  Каһин мүгәддәс олмалыдыр,+ чүнки о, Аллаһынызын чөрәјини тәгдим едир. О, сизин үчүн мүгәддәс олмалыдыр, чүнки Мән, сизи мүгәддәс едән Јеһова, мүгәддәсәм.+  Фаһишәлик едиб өзүнү ләкәләјән каһин гызы атасынын адына ләкә ҝәтирмиш олур. Белә гыз јандырылмалыдыр.+ 10  Гардашлары арасындан башына мәсһ јағы төкүлүб+ вәзифәјә тәјин олунан, каһин палтарларыны+ ҝејинән баш каһинин сачы дағыныг олмамалыдыр вә о, јахасыны ҹырмамалыдыр.+ 11  Баш каһин һеч бир өлүјә јахын ҝетмәмәлидир.+ Өлән һәтта атасы вә ја анасы олса белә, өзүнү мурдарламамалыдыр. 12  О, мүгәддәс мәканы тәрк етмәмәли вә Аллаһынын мүгәддәс мәканыны ләкәләмәмәлидир,+ чүнки һәср нишаны, Аллаһынын мәсһ јағы онун үзәриндәдир.+ Мән Јеһовајам. 13  Баш каһинин алдығы гыз бакирә олмалыдыр.+ 14  О, дул, бошанмыш, ләкәләнмиш вә ја фаһишә гадын алмамалыдыр. Өз халгындан олан бакирә гызла евләнмәлидир. 15  О, халгы ичиндә өз өвладларыны ләкәләмәмәлидир,+ чүнки Мән Јеһовајам, ону мүгәддәс едән Аллаһ”». 16  Јеһова сөзүнә давам едәрәк Мусаја деди: 17  «Һаруна белә сөјлә: “Сәнин ҝәләҹәк нәслиндән гүсуру олан һеч бир кәс Аллаһын чөрәјини тәгдим етмәк үчүн гурбанҝаһа јахынлашмасын. 18  Гүсуру олан адам ораја јахынлашмасын: нә кор, нә ахсаг, нә сифәти ејбәҹәр һала дүшмүш, нә әл-ајағынын бири узун, бири гыса олан, 19  нә ајағы вә ја голу сыныг олан, 20  нә гозбел, нә ҹыртданбој*, нә ҝөзүндә гүсур олан, нә сөвдалы* вә ја дәмровлу, нә дә ки хајалары зәдәләнмиш.+ 21  Каһин Һарунун нәслиндән гүсуру олан һеч бир кәс Јеһоваја мәхсус јандырма тәгдимәси ҝәтирмәк үчүн гурбанҝаһа јахынлашмасын. Гүсуру олдуғуна ҝөрә о, Аллаһынын чөрәјини тәгдим етмәк үчүн ораја јахынлашмамалыдыр. 22  О, Аллаһынын чөрәјиндән — мүгәддәс јемәкләрдән+ вә сон дәрәҹә мүгәддәс јемәкләрдән јејә биләр.+ 23  Лакин пәрдәјә+ вә гурбанҝаһа+ јахынлашмамалыдыр, чүнки гүсурлудур. О, Мәним мүгәддәс мәканымы+ ләкәләмәмәлидир, чүнки Мән Јеһовајам, онлары мүгәддәс едән+ Аллаһ”». 24  Муса Һарунла оғулларына вә бүтүн исраиллиләрә бу сөзләри чатдырды.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: ҹылыз.
Екзема.