Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лавилиләр 20:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Молекә сәҹдә; ҹиндарлыг (1—6)

  • Мүгәддәслик вә валидејнә һөрмәт (7—9)

  • Зинакар өлмәлидир (10—21)

  • Дәрбәдәр олмамаг үчүн халг мүгәддәс олмалыдыр (22—26)

  • Ҹиндарлыг едән өлмәлидир (27)

20  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди:  «Исраиллиләрә белә сөјлә: “Истәр исраилли олсун, истәр Исраилдә јашајан јаделли, ким өвладыны Молекә верәрсә, һөкмән өлдүрүлмәлидир.+ Гој өлкәнин ҹамааты ону дашгалаг еләсин.  Белә адама Мән Өзүм гәним кәсиләҹәјәм, ону халгын арасындан јох едәҹәјәм, чүнки өвладыны Молекә вермәклә о, Мәним мүгәддәс мәканымы мурдарлајыб,+ мүгәддәс адыма ләкә ҝәтириб.  Өлкәнин ҹамааты өвладыны Молекә верәнин һәрәкәтинә ҝөз јумар, ону өлдүрмәзсә,+  онда Мән Өзүм она вә аиләсинә гәним кәсиләҹәјәм.+ Ону да, онунла бирликдә Молеклә зина едәнләри дә халгын арасындан јох едәҹәјәм*.  Ҹиндара+ үз тутуб, бахыҹы+ јанына ҝедиб Мәнә хәјанәт едән* адама гәним кәсиләҹәк, ону халгын арасындан јох едәҹәјәм.+  Өзүнүзү пак сахлајыб мүгәддәс олун,+ чүнки Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам.  Мәним ганунларыма риајәт един.+ Мән Јеһовајам, сизи мүгәддәс халг едән Аллаһ.+  Атасына вә ја анасына ләнәт едән һөкмән өлдүрүлмәлидир.+ Ата-анасыны ләнәтләдијинә ҝөрә онун ганы өз бојнунадыр. 10  Башгасынын арвады илә зина едәнләрә даир ганун беләдир: башгасынын арвады илә зина едән һөкмән өлдүрүлмәлидир. Һәр икиси, һәм киши, һәм дә гадын өлдүрүлмәлидир.+ 11  Атасынын арвады илә јахынлыг едән атасынын намусуна тохунмуш олур.+ Зинакарларын икиси дә һөкмән өлдүрүлмәлидир. Ганлары да өз бојунларынадыр. 12  Гајыната ҝәлини илә јахынлыг едәрсә, икиси дә һөкмән өлдүрүлмәлидир. Онлар азғынлыг едибләр*. Ганлары да өз бојунларынадыр.+ 13  Киши гадынла јахынлыг етдији кими, киши илә јахынлыг едәрсә, һәр икиси ијрәнҹлик етмиш оларлар.+ Онларын икиси дә һөкмән өлдүрүлмәлидир. Ганлары да өз бојунларынадыр. 14  Кимсә алдығы гызын анасы илә јахынлыг едәрсә, бу, рәзилликдир.+ Киши дә, гадынлар да јандырылмалыдырлар ки,+ аранызда рәзиллик баш алыб ҝетмәсин. 15  Һансыса киши һејванла әлагәјә ҝирәрсә, һөкмән өлдүрүлмәлидир. Һејваны да өлдүрмәк лазымдыр.+ 16  Әҝәр һансыса гадын һејванла әлагәјә ҝирмәк истәјәрсә,+ гадын да, һејван да өлдүрүлмәлидир. Онлар һөкмән өлдүрүлмәлидирләр. Ганлары да өз бојунларынадыр. 17  Киминсә, истәр атабир олсун, истәр анабир, өз баҹысыны алыб онунла јахынлыг етмәси рүсвајчылыгдыр.+ Онлар халгын ҝөзү гаршысында өлдүрүлмәлидирләр. Белә адам баҹысынын намусуна тохунмуш олур. О, өз ҝүнаһына ҝөрә ҹаваб вермәлидир. 18  Кимсә ајбашы олан гадынла јахынлыг едәрсә, икиси дә гана һөрмәтсизлик ҝөстәрмиш оларлар.+ Онларын һеч биринә халгын арасында јер јохдур, онлар өлмәлидир. 19  Хала илә, јахуд биби илә јахынлыг етмәк олмаз, чүнки бу, ган гоһумунун намусуна тохунмаг демәкдир.+ Онлар ҝүнаһларына ҝөрә ҹаваб вермәлидирләр. 20  Әмидостусу илә јахынлыг едән әмисинин намусуна тохунмуш олур.+ Онлар ҝүнаһларына ҝөрә ҹаваб вермәлидирләр. Онлар ушагсыз өләҹәкләр. 21  Гардашынын арвадыны алан мәнфур иш тутур.+ О, гардашынын намусуна тохунмуш олур. Онларын ушаглары олмајаҹаг. 22  Мәним бүтүн ганунларыма вә һөкмләримә риајәт етмәлисиниз ки,+ сизи јашамаг үчүн апардығым торпагдан дәрбәдәр олмајасыныз.+ 23  Гаршыныздан говдуғум халгларын гајда-ганунлары илә ҝетмәјин,+ чүнки онлар бүтүн бу әмәлләри өзләринә пешә едибләр, одур ки, Мән онлардан икраһ едирәм.+ 24  Елә буна ҝөрә дә сизә демишдим: “Онларын торпағына саһиб олаҹагсыныз, сүд-бал ахан о дијары сизә мүлк олараг верәҹәјәм.+ Мән сизи башга халглардан ајыран Аллаһыныз Јеһовајам”.+ 25  Сиз пак һејванла напак һејваны, пак гушла напак гушу бир-бириндән ајырд еләмәлисиниз.+ Сизин үчүн напак бујурдуғум һејваны, гушу вә ја јердә сүрүнән ҹанлыны јејиб өзүнүзү ијрәнҹ һала салмајын.+ 26  Мәнә мәхсус оланлар кими мүгәддәс олун, чүнки Мән Јеһова мүгәддәсәм.+ Мән сизи башга халглардан ајырырам ки, Мәним оласыныз.+ 27  Ҹиндарлыг, јахуд бахыҹылыг едән киши вә ја гадын һөкмән өлдүрүлмәлидир.+ Онлары дашгалаг етмәк лазымдыр. Ганлары да өз бојунларына олаҹаг”».

Һашијәләр

Јахуд өлдүрәҹәјәм.
Һәрфән: онларла зина едән.
Јахуд гејри–тәбии иш тутублар.