Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лавилиләр 19:1—37

МҮНДӘРИҸАТ

 • Мүгәддәсликлә бағлы ганунлар (1—37)

  • Бичин гајдалары (9, 10)

  • Кар вә кор адамла рәфтар (14)

  • Бөһтан (16)

  • Кин сахламајын (18)

  • Сеһрбазлыг вә ҹиндарлыг гадағандыр (26, 31)

  • Бәдәнә тәсвир дөјдүрмәк гадағандыр (28)

  • Гоҹалара һөрмәт (32)

  • Јаделлиләрлә рәфтар (33, 34)

19  Бундан сонра Јеһова Мусаја деди:  «Бүтүн Исраил иҹмасына белә сөјлә: “Сиз мүгәддәс олмалысыныз, чүнки Мән, Аллаһыныз Јеһова мүгәддәсәм.+  Гој һәр кәс ата-анасына һөрмәт етсин.+ Шәнбә ҝүнүнә риајәт един.+ Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам.  Пуч аллаһлара үз тутмајын,+ өзүнүз үчүн төкмә бүтләр дүзәлтмәјин.+ Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам.  Јеһоваја үнсијјәт гурбаны ҝәтирәндә елә ҝәтирин ки,+ О, сиздән разы галсын.+  Гурбанын әти кәсилән ҝүн вә ертәси ҝүн јејилмәли, үчүнҹү ҝүнә галан исә јандырылмалыдыр.+  Әтдән үчүнҹү ҝүн јејилсә, гурбан гәбул олунмајаҹаг. Бу әт мурдардыр.  Ондан јејән адам ҝүнаһына ҝөрә ҹаваб вермәли олаҹаг, чүнки о, Јеһоваја мәхсус олан мүгәддәс шеји мурдарлајыб. Беләси халгын арасындан јох едилмәлидир*.  Торпағынызда мәһсул бичәндә тарланын гыраг-буҹагларыны бичмәјин, јерә төкүлән башаглары јығмајын.+ 10  Һәмчинин үзүмлүјүнүздә тәнәкләрдә галан, ја да јерә дүшән салхымлары јығмајын. Онлары касыб-кусуб вә гәрибләр үчүн сахлајын.+ Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам. 11  Оғурлуг етмәјин,+ адам алдатмајын,+ бир-биринизә кәләк ҝәлмәјин. 12  Мәним адымла јаландан анд ичиб+ Аллаһынызын адына ләкә ҝәтирмәјин. Мән Јеһовајам. 13  Һеч кимә фырылдаг ҝәлмәјин,+ сојғунчулуг етмәјин.+ Муздлу ишчинин һаггыны сәһәрә гәдәр өзүнүздә сахламајын.+ 14  Кар адама ләнәт охумајын, кор адамы јыхмаг үчүн ајағынын алтына һеч нә гојмајын.+ Аллаһыныздан горхун.+ Мән Јеһовајам. 15  Әдаләтсиз һөкм чыхармајын. Нә касыбын тәрәфини сахлајын, нә дә варлыја үстүнлүк верин.+ Һәр кәси әдаләтлә мүһакимә един. 16  Гапы-гапы ҝәзиб ҹамааты шәрләмәјин.+ Һеч кимин гәсдинә дурмајын.*+ Мән Јеһовајам. 17  Үрәјиниздә һеч кимә гаршы нифрәтиниз олмасын.+ Адама сәһвини ҝөстәрин ки,+ онун ҝүнаһына шәрик олмајасыныз. 18  Гисас алмајын.+ Сојдашыныза кин сахламајын. Башгасыны өзүнүзү севдијиниз кими севин.+ Мән Јеһовајам. 19  Мәним ганунларыма риајәт един: ики ҹүр ев һејваныны ҹүтләшдирмәјин. Саһәјә ики нөв тохум сәпмәјин+ вә ики ҹүр ипликдән тохунмуш палтар ҝејинмәјин.+ 20  Кимсә башгасына ад едилмиш, лакин гијмәти өдәнмәмиш вә ја азадлыға бурахылмамыш кәнизлә јахынлыг етсә, икиси дә ҹәзаландырылмалыдыр. Лакин кәниз һәлә азад олмадығына ҝөрә өлдүрүлмәмәлидирләр. 21  Киши Јеһованын һүзуруна, Һүзур чадырынын ҝиришинә тәгсир гурбаны кими бир гоч ҝәтирмәлидир.+ 22  Каһин тәгсир гурбаны кими ҝәтирилән гочла онун үчүн етдији ҝүнаһа ҝөрә Јеһованын һүзурунда кәффарә вермәлидир. Беләҹә, онун ҝүнаһы бағышланаҹаг. 23  Сизә верәҹәјим торпагда әкдијиниз мејвә ағаҹынын бәһрәсини напак, һарам сајмалысыныз. Үч ил ондан јемәк гадағандыр. Ондан јемәмәлисиниз. 24  Дөрдүнҹү ил ағаҹын мејвәләри мүгәддәс сајылмалы вә бөјүк шәнликлә Јеһоваја тәгдим олунмалыдыр.+ 25  Бешинҹи ил исә ағаҹын мејвәсини јејә биләрсиниз, о, сизә бол мәһсул верәҹәк. Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам. 26  Ганлы һеч нә јемәјин.+ Фала бахмајын, сеһрбазлыг етмәјин.+ 27  Ҝиҹҝаһыныздакы түкләри гырхмајын. Саггалынызы корламајын*.+ 28  Өлүјә ҝөрә бәдәниниздә јара ачмајын.+ Бәдәнинизә дөјмә дөјдүрмәјин. Мән Јеһовајам. 29  Гызынызы пис јола салыб ону ләкәләмәјин ки,+ өлкәдә фаһишәлик олмасын вә позғунлуг баш алыб ҝетмәсин.+ 30  Шәнбә ҝүнүмә риајәт един+ вә мүгәддәс мәканыма һөрмәтлә јанашын. Мән Јеһовајам. 31  Ҹиндарлара+ үз тутуб, бахыҹы+ јанына ҝедиб өзүнүзү мурдарламајын. Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам. 32  Ағсачлынын гаршысында ајаға галхын,+ гоҹалара һөрмәт един.+ Аллаһыныздан горхун.+ Мән Јеһовајам. 33  Өлкәниздә јашајан јаделли илә пис рәфтар етмәјин.+ 34  Аранызда јашајан јаделлијә јерли адам кими бахын.+ Ону өзүнүзү севдијиниз кими севин, чүнки сиз дә Мисир торпағында гәриб олмусунуз.+ Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам. 35  Нәјинсә узунлуғуну, енини вә һәҹмини өлчәркән әјрилик етмәјин.+ 36  Тәрәзиниз, чәки дашыныз, маје вә бәрк мәһсуллар чәкмәк үчүн ишләтдијиниз габлар дүзҝүн олмалыдыр.+ Мән сизи Мисир торпағындан чыхаран Аллаһыныз Јеһовајам. 37  Мәним бүтүн әмрләримә вә һөкмләримә табе олмалысыныз, онларла јашамалысыныз.+ Мән Јеһовајам”».

Һашијәләр

Јахуд өлдүрүлмәлидир.
Диҝәр вариант: киминсә һәјаты тәһлүкәдә оланда кәнарда дуруб бахмајын.
Һәрфән: саггалынызын гырагларыны корламајын. Ҝөрүнүр, бурада бүтпәрәстләрин адәтинә истинад едилир.