Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лавилиләр 18:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

 • Ганундан кәнар ҹинси әлагә (1—30)

  • Кәнаниләрин әмәлләрини тәкрарламамалы (3)

  • Јахын гоһумларла ҹинси јахынлыг барәдә (6—18)

  • Ајбашы заманы (19)

  • Кишибазлыг (22)

  • Һејванла ҹинси әлагә (23)

  • Торпағы мурдарламајын, јохса дәрбәдәр оларсыныз (24—30)

18  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја бујурду ки,  исраиллиләрә белә десин: «Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам.+  Нә јашадығыныз Мисир торпағындакы, нә дә сизи апардығым Кәнан дијарындакы әмәлләри тәкрарламајын.+ Орадакы гајда-ганунларла ҝетмәјин.  Сиз Мәним һөкмләримә табе олмалы, Мәним ганунларыма риајәт етмәлисиниз, онлара ујғун јашамалысыныз.+ Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам.  Ганунларыма вә һөкмләримә риајәт един. Онлара риајәт едән онларын сајәсиндә јашајаҹаг.+ Мән Јеһовајам.  Гој сизләрдән һеч ким јахын гоһумуна јахынлыг етмәк* мәгсәдилә јанашмасын.+ Мән Јеһовајам.  Ата илә вә ја ана илә јахынлыг етмәк олмаз. О, анадыр, онунла јахынлыг етмәк олмаз.  Атанын арвады илә јахынлыг етмәк олмаз.+ Бу, атанын намусуна тохунмаг демәкдир.  Бир евдә доғулуб-доғулмамасындан асылы олмајараг, истәр атабир олсун, истәрсә дә анабир, баҹы илә јахынлыг етмәк олмаз.+ 10  Оғулун гызы вә ја гызын гызы илә јахынлыг етмәк олмаз. Чүнки бу, адамын өз намусудур. 11  Атанын башга арваддан доғулан гызы илә јахынлыг етмәк олмаз, чүнки о, баҹыдыр. 12  Биби илә јахынлыг етмәк олмаз. О, ата илә ејни гандандыр.+ 13  Хала илә јахынлыг етмәк олмаз. О, ана илә ејни гандандыр. 14  Әминин арвады илә јахынлыг едиб, әминин намусуна тохунмаг олмаз. О, әмидостудур.+ 15  Ҝәлинлә јахынлыг етмәк олмаз.+ О, оғулун арвадыдыр, онунла јахынлыг етмәк олмаз. 16  Гардашын арвады илә јахынлыг етмәк олмаз.+ Чүнки бу, гардашын намусуна тохунмаг демәкдир. 17  Һәм ана илә, һәм дә гызы илә јахынлыг етмәк олмаз.+ Онун оғлунун гызыны, јахуд да гызынын гызыны алыб онунла јахынлыг етмәк олмаз. Онлар онун ган гоһумудур. Бу, рәзилликдир. 18  Гадынын сағлығында үстүнә баҹысыны алыб онунла јахынлыг етмәк олмаз.+ 19  Ајбашы мурдарлығы вахты гадынла јахынлыг етмәк олмаз.+ 20  Башгасынын арвады илә јахынлыг етмәк олмаз. Өзүнүзү мурдарламајын.+ 21  Һеч бир өвладынызы Молекә вермәјин*.+ Белә едиб Аллаһынызын адына ләкә ҝәтирмәјин.+ Мән Јеһовајам. 22  Киши гадынла јахынлыг етдији кими киши илә јахынлыг етмәмәлидир.+ Бу, ијрәнҹ һәрәкәтдир. 23  Киши һејванла әлагәјә ҝириб өзүнү мурдарламамалыдыр. Гадын да һејванла әлагәјә ҝирмәк үчүн онун өнүндә дурмамалыдыр.+ Бу, азғынлыгдыр*. 24  Бу әмәлләрдән һансыныса едиб өзүнүзү мурдарламајын, чүнки өнүнүздән говаҹағым халглар мәһз бу әмәлләрлә өзләрини мурдарламышлар.+ 25  Буна ҝөрә онларын торпағы да мурдардыр. Мән о торпағын сакинләрини ҝүнаһларына ҝөрә ҹәзаландыраҹағам. Торпагдан дәрбәдәр олаҹаглар*.+ 26  Сиз исә Мәним ганунларыма вә һөкмләримә риајәт етмәлисиниз.+ Истәр јерли олсун, истәрсә дә аранызда јашајан јаделли, һеч ким бу ијрәнҹ һәрәкәтләрдән һеч бирини етмәмәлидир.+ 27  Чүнки сиздән габаг о торпагда јашајанлар бүтүн бу ијрәнҹликләри едирдиләр,+ буна ҝөрә дә һәмин торпаг мурдар олуб. 28  Амма сиз торпағы мурдарламасаныз, әввәлки халглар кими дәрбәдәр олмајаҹагсыныз. 29  Бу ијрәнҹ әмәлләрдән һәр һансы биринә јол верән адам халгын арасындан јох едилмәлидир*. 30  Әмримә табе олун. Сиздән әввәл едилән бу ијрәнҹ әмәлләрдән һеч бирини етмәјин+ вә өзүнүзү мурдарламајын. Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам».

Һашијәләр

Һәрфән: ејиб јерини ачмаг.
Јахуд гурбан ҝәтирмәјин.
Јахуд гејри–тәбии һәрәкәтдир.
Һәрфән: торпаг онлары гусаҹаг.
Јахуд өлдүрүлмәлидир.